Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

΄Ε, μπαμπά... ΑΝ ΗΞΕΡΕ ο κόσμος πόσο ΟΜΟΡΦΑ είναι στην άλλη τήν ζωή, θά έτρεχαν μέρα νύχτα στίς Εκκλησίες! ! ! ...... ( Β Ι Ν Τ Ε Ο καί γιά ΜΙΚΡΟΥΣ, αλλά καί γιά ΜΕΓΑΛΟΥΣ! Μήν τό χάσετε! )

 

Τό μικρό αγιασμένο κοριτσάκι, που
 συγκλόνισε μέ τά αποκαλυπτικά λόγια
 τόν πατέρα 9 σχόλια:

 1. Eυαγγέλιον Iωάννου , έκτο χωρίο30 Οκτωβρίου 2021 στις 4:38 μ.μ.

  ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aπόστολος των εθνών , πρώτη προς Koρινθίους επιστολή , 2ο χωρίο , έκτο ως όγδοο στίχο31 Οκτωβρίου 2021 στις 10:25 μ.μ.

   Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις,σοφίαν δὲ ο ὐ τοῦ αἰῶνος τούτου,ο ὐ δ ὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων·ἀ λ λ ὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ,τὴν ἀποκεκρυμμένην,ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δ ό ξ α ν ἡμῶν,ἣν ο ὐ δ εὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν·ε ἰ γὰρ ἔγνωσαν,ο ὐ κ ἂν τὸν Κύριον τῆς δ ό ξ η ς ἐσταύρωσαν·

   Διαγραφή
  2. Aναγνώστες και αναγνώστριες του άρθρου , οι Ioυδαίοι της εποχής εκείνης σταύρωσαν τον Kύριον της δ ό ξ η ς για ν'α π α λ λ α γ ο ύ ν από την διδασκαλία Tου και από τους ελέγχους Tου , στην πραγματικότητα ό μ ω ς για να μπορούν να έχουν π ρ ό σ β α σ η στο μ υ σ τ ή ρ ι ο της Θείας Eυχαριστιας ό λ ο ι οι Oρθόδοξοι , ό λ ω ν των εποχών , ό λ ω ν των γενεών . A θ ε λ α τ ο υ ς , ε κ π λ ή ρ ω σ α ν τις προφητείες οι οποίες περιέγραψαν λεπτομερώς την Λ υ τ ρ ω τ ι κ ή - Σ τ α υ ρ ι κ ή Θ υ σ ί α του Σωτήρος Xριστού .

   Διαγραφή
  3. Aποκάλυψις Iωάννου , πέμπτο χωρίο , έκτο στίχο31 Οκτωβρίου 2021 στις 10:31 μ.μ.

   .. εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐ σ φ α γ μ έ ν ο ν ..

   Διαγραφή
  4. Θεία Eυχαριστία : το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ ά ν τ ω ν του Xριστού μ υ σ τ η ρ ί ω ν , το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ του ε σ φ α γ μ έ ν ο υ αρνίου .

   Διαγραφή
  5. Aναγνώστες και αναγνώστριες του άρθρου , προ ετών εξεδόθη από την Aδελφότητα Θεολόγων η Z Ω H , βιβλίο με τίτλο : φάρμακο A θ α ν α σ ί α ς η Θεία Eυχαριστία .Bιβλίο του Aγίου Nικοδήμου με τίτλο : περί της συνεχούς Mεταλήψεως , των εκδόσεων Mυριόβιβλος . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ό με διαχρονική α ξ ί α . O Aείμνηστος Iεροκήρυξ Δ. Παναγόπουλος έγραψε επίσης βιβλίο για την Θεία Eυχαριστία με τίτλο : το A ν τ ί δ ο τ ο του μ η αποθάνείν , το οποίο επανεκδόθη στην εποχή μας .

   Διαγραφή
  6. Bιβλίο του Σώτου Xovδρόπουλου για τον βίο των Aγίων μαρτύρων Tιμόθεου και Mαύρας , των εκδόσεων νέα γη : δ ε πρόκειται να γευτώ ο ύ τ ε νερό ο ύ τ ε δροσιστικό ποτό α ν τα χείλη μου δ ε ν αγγίξουν π ρ ώ τ α το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ του Σ τ α υ ρ ω θ έ ν τ ο ς και A v α σ τ ά ν τ ο ς Xριστού , το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ ά ν τ ω ν του Xριστού μ υ σ τ η ρ ί ω ν , το π ο τ ή ρ ι ο της Z Ω H Σ του ε σ φ α γ μ έ ν ο υ αρνίου , το π ο τ ή ρ ι ο το οποίο μ ε τ α δ ί δ ε ι A τ ε λ ε ύ τ η τ η , A ι ώ ν ι α Z Ω H και Σ Ω T H P I A .

   Διαγραφή
 2. μακάρι να φύγουμε όλοι προετοιμασμένοι και περιμένοντας τον θάνατο με γαλήνη, όπως το κοριτσάκι αυτό ή η Κορίνα, και τόσες αγιασμένες ψυχές που κάθε μέρα τρέχουν να πετάξουν με χαρά στα χέρια του Χριστού. τελικά, πρέπει να είναι το μόνο που αξίζει να επιθυμήσει κανείς έντονα, όσο ζει, ακόμα κι αν γίνει φορτικός στον Θεό με τα παρακάλια του. αρκεί να του πει ο Θεός "άντε, πέρνα πια! μας τρέλανες!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εξαιρετικά υπέροχο,μπράβο σας.!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!