Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

ΑΥΤΑ ΕΓΡΑΦΕ Ο (ατελείωτα) ΘΛΙΒΕΡΟΣ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ, ΠΡΙΝ 46 ΧΡΟΝΙΑ! Σκέτη φ ρ ί κ η !

Σχετική εικόνα

Αποτέλεσμα εικόνας για βαρθολομαίοσ & πάπασ

Αποτέλεσμα εικόνας για βαρθολομαίοσ & πάπασ


Η ακόλουθος παράγραφος, προέρχεται εκ κειμένου διδακτορικής διατριβής, όπου ο τότε αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος Αρχοντώνης, αρνείται ευθέως την εντολή του Κυρίου και Θεού, και τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. 

«Ὁμοίως δέν δύνανται νά ἐφαρμοσθοῦν σήμερον καί πρέπει νά τροποποιηθοῦν αἱ διατάξεις αἱ κανονίζουσαι τάς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν πρός τούς ἑτεροδόξους καί ἑτεροθρήσκους. 

Δέν δύναται ἡ Ἐκκλησία νά ἔχῃ διατάξεις ἀπαγορευούσας τήν εἴσοδον εἰς τούς ναούς τῶν ἑτεροδόξων καί τήν μετ’ αὐτῶν συμπροσευχήν, καθ’ ἥν στιγμήν αὕτη διά τῶν ἐκπροσώπων αὐτῆς προσεύχεται ἀπό κοινοῦ μετ’ αὐτῶν διά την τελικήν ἕνωσιν ἐν τῇ πίστει, τῇ ἀγάπῃ καὶ τῇ ἐλπίδι. 

Περισσοτέρα ἀγάπη πρέπει νά “ἀρδεύσει” πολλάς κανονικάς διατάξεις “πρός ζωογονίαν”. Ἐπιβάλλεται τροποποίησις ὁρισμένων διατάξεων ἐπί τό φιλανθρωπότερον καί ρεαλιστικώτερον. Ἡ Ἐκκλησία δέν δύναται καί δέν πρέπει νά ζῇ ἐκτός τόπου καί χρόνου» !!!

Ἀρχιμ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗ, Περί τήν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ. Κανόνων καί τῶν κανονικῶν διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, Ἀνάλεκτα Βλατάδων, τόμος 6, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 73
--------------------------------

Οι όποιες  α π ε ι λ έ ς   κατεναντίον των πειθομένων εις τον Χριστόν, λαμβὰνουν απάντησιν εκ του αγίου Ταρασίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, και της Ζ' Αγίας και Οικουμενικής συνόδου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΓΙΟΣ ΤΑΡΑΣΙΟΣ

"Ὁ ἁγιώτατος πατριάρχης Ταράσιος εἶπεν, εἰ ἐπήνεγκεν ἐπίσκοπος οἱασδήποτε πληγὰς καὶ βασάνους ἀνδράσι φοβούμενους τὸν κύριον, τοῖς τότε διωκομένοις, οὐκ ἔστιν ἄξιος ἐπισκοπῆς. Ἡ ἁγία σύνοδος εἶπεν. οὐκ ἔστιν ἄξιος." 

Πρακτικά των ἁγίων καὶ οἰκουμενικῶν Συνόδων,Ἔκδοσις Ἱερᾶς Καλύβης Τίμιου Προδρόμου, Ἱερᾶς Σκήτης ἀγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὅρος. Τόμος γ΄ σελ. 258.
[ΠΗΓΗ: http://aktines.blogspot.gr/2017/01/o-e-o.html#more]

"ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!