Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Όλα (τελικώς) ε ξ η γ ο ύ ν τ α ι ......

 Καημένη Ἑλλάδα...


Ὁ Ewald Ammende ἦταν υἱός μιᾶς ἱσχυρῆς οἰκονομικῶς οἰκογενείας,ἡ ὁποία ἀσχολείτο μέ τό ἐμπόριο.
Ἡ οἰκογένεια φαίνεται πώς ἦρθε ἀπό τήν Γερμανία στήν Ἐσθονία περί τά τέλη τοῦ 18ου αἰ. 

Ὁ πρό-πάππος τοῦ Ewald,ὀνομαζόταν Christian Ammende καί ἦταν αὐτός πού μετοίκησε μέ τήν οἰκογένεια στήν Ἐσθονία καί συγκεκριμένα στό ParnouEwald Ammende (φωτό)
Ὁ υἱός του,Jacob,παππούς τοῦ Ewald ἀσχολήθηκε μ᾿αὐτό πού ἤξερε καλά ἡ οἰκογένεια,δῆλα δή μέ τό ἐμπόριο καί ἐξελίχθηκε στόν πιό πλούσιο κάτοικο τῆς περιοχῆς.Μετά τόν θάνατό του κληρονόμος τῆς οἰκογενειακῆς περιουσίας ἔγινε ὁ μεγαλύτερος υἱός πού ὅμως πέθανε τρεῖς μῆνες μετά καί τελικῶς κληρονόμισε ὁ μικρότερος ἀδελφός του,ὁ Hermann Leopold πού ἦταν ὁ πατήρ τοῦ Ewald. 

Τί κρατοῦμε ἀπό τά παραπάνω 

α) Ἡ οἰκογένεια ἦταν ἀπό τήν γερμανία,προφανῶς ἑβραϊκῆς καταγωγῆς πού μετοικεῖ στήν Ἐσθονία στά τέλη τοῦ 18ου αἰ.,δῆλα δή τήν χρονική περίοδο πού στίς βαλτικές χῶρες καί ἐκεῖνες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης δρᾶ ὁ Ἰακώβ Φράνκ καί γίνονται μαζικοί ἐκχριστιανισμοί ( κατ᾿ἐπίφασιν) ἑβραίων.Τό ὄνομα τοῦ πατριάρχη τῆς οἰκογενείας Christian ( Χριστιανός) νομίζω ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τό ἀληθές. 

β) Ὁ υἱός Τζακόμπ (Ἰακώβ) πού ἔγινε ὁ πλουσιώτερος κάτοικος τῆς περιοχῆς,ἀσχολήθηκε μέ τό προσφιλές καί πλέον ἀποδοτικό ἐπάγγελμα,γιά τούς ἑβραίους,τό ἐμπόριο.

γ) Ἡ περιοχή πού επελέχθη ( Ἐσθονία) καί συγκεκριμένα τό Πάρνου ἦταν μία παραδοσιακῶς ἐμπορική πόλις-λιμάνι ἡ ὁποία ἀνῆκε στήν Χανσεατική Ἕνωσιν ἡ ὁποία ἦταν μία ἐμπορική καί ἀμυντική συμμαχία μέσῳ τῆς ὁποίας προστατεύονταν ἐμπορικές πόλεις,λιμάνια καί θαλάσσιες ἐμπορικές ὁδοί ἀπό τά τέλη τοῦ 12ου αἰ. 

Δημιουργήθηκε κυρίως ἀπό πόλεις-ἀγορές τῆς  Βόρειο-δυτικῆς καί Κεντρικῆς Εὐρώπης.Ἄν διαβάσετε σχετικῶς,ἐδῶ,θά καταλάβετε καί τήν σχέσιν μέ τήν Χαζαρία πού εἴχαμε ἐπισημάνη στό θέμα μέ τόν Ἰακώβ Φράνκ καί τόν Φρανκισμό,ἐδῶ

Ἡ οἰκογένεια Ἀμμάντε,στό Πάρνου τῆς Λιβονίας ( φωτό)

Συνεπῶς διόλου τυχαία δέν ἦταν ἡ μετακίνησις τοῦ Χριστιανοῦ Ἀμμέντε,τοῦ πρό-πάππου τοῦ Ewald (γιά εὐκολία θά τόν ἀναφέρουμε στά ἑλληνικά,Ἔβαλντ) μέ τήν μακρόχρονη παράδοσι στό ἐμπόριο...

Τώρα,γιατί ἀσχολούμεθα μέ τόν Ἔβαλντ; Διότι,ὁ ἐν λόγῳ εἶναι αὐτός πού ...ἀγωνίστηκε γιά τά δικαιώματα τῶν ἐθνικῶν μειονοτήτων στήν Εὐρώπη,ἱδρυτής τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συνεδρίου Ἐθνικοτήτων πού τελικῶς ἐξελίχθηκε στήν σὐγχρονη Ὁμοσπονδιακή Ἕνωσιν Εὐρωπαϊκῶν Μειονοτήτων (Federal Union of European Nationalities (FUEN

«... Το FUEN συνέβαλε καθοριστικά στην ενθάρρυνση του Συμβουλίου της Ευρώπης να εγκρίνει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Περιφερειακές ή Μειονοτικές Γλώσσες και τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων. Το FUEN οργανώθηκε για να δώσει έκφραση σε ευρωπαϊκούς πολιτισμούς και γλώσσες που δεν έχουν μορφή ως έθνος-κράτος...» (ἐδῶ)


«...2006 : Ο Χάρτης FUEN για τις αυτόχθονες, εθνικές μειονότητες στην Ευρώπη εγκρίθηκε ομόφωνα. Είναι το βασικό έγγραφο της FUEN με 13 θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται σε αυτό.

2009: το 60ετές Ιωβηλαίο του FUEN γιορτάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις εγκαταστάσεις της Επιτροπής των Περιφερειών....» ( Διαβάζουμε,στό ἱστορικό, ἀπό τήν σελίδα τῆς FUEN

Δῆλα δή,ὁ Ἔβαλντ σταμάτησε νά δείχνῃ ἐνδιαφέρον γιά τήν ἐπιτυχή ἐμπορική οἰκογενειακή ἐπιχείρησιν,μέ τήν ...μακραίωνη παράδοσιν καί ...ἀφοσοιώθηκε στήν προώθησιν τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων στήν Εὐρώπη ! Αὐτός ὑποστήριζε πώς οἱ συγκεκριμένες εὐαισθησίες του προέρχονταν μετά τήν διαίρεσιν τῆς περιοχῆς τῆς Λιβονίας ( ὅπου ἀνῆκε ἡ Πάρνου) στήν Ἐσθονία καί Λετονία.Τόν ἔπιασε βλέπετε μεγάλος πόνος τόν μέτοικο ἀπό τήν ΓερμανίαἜβαλντ,γιά τούς Λιβονίους ! Διαβᾶστε σχετικῶς μέ τήν Λιβονία καί τούς Λιβονίους,ἐδῶ καί ἐδῶ.

Ἡ δρᾶσις του μεγάλη καί οὐσιαστική ἐπί τοῦ θέματος μειονοτήτων καί ὄχι μόνον τῶν εὐρωπαϊκῶν :

«...Ο Ammende υπέθεσε ότι η λύση των εθνικών ζητημάτων δεν θα ήταν εφικτή μέσω του irredentism και ως εκ τούτου επιδίωξε μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των εθνοτικών ομάδων και των εθνικών κρατών με βάση την αμοιβαία αναγνώριση. Κατά τη λειτουργία του ως γενικός γραμματέας του ENK, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη βοήθεια των εβραϊκών ενώσεων...» (ἀπό: Ewald Ammende

Καθοριστικό ῥόλον γιά τίς ἑβραϊκές ἐνώσεις ; Καί ποία ἡ σχέσις τῶν ἑβραίων μέ τήν Εὐρώπη; Πῶς συνδέονται οἱ ἐθνοτικές μειονότητες τῆς Εὐρώπης μέ τούς ἑβραίους ; Ἄ, γι᾿αὐτό ἔλεγε πώς : η λύση των εθνικών ζητημάτων δεν θα ήταν εφικτή μέσω του irredentism  
Γιά νά καταλάβετε γιά ποιόν λόγο τό ἔλεγε αὐτό πρέπει νά γνωρίζετε τί εἶναι τό irredentism. Ἄς τό δοῦμε :

« Το irredentism είναι ένα πολιτικό και λαϊκό κίνημα στο οποίο τα μέλη του διεκδικούν (συνήθως για λογαριασμό του έθνους τους ) και επιδιώκουν να καταλάβουν εδάφη που θεωρούν «χαμένα» (ή αλύτρωτα ), με βάση την ιστορία ή τον θρύλο...» ( ἐδῶ)

Ἀφοῦ λοιπόν δέν μποροῦσαν οἱ ἑβραῖοι νά βασιστοῦν σέ μία παρόμοια θεωρία,στήν Εὐρωπαϊκή ἥπειρο,ἔπρεπε νά στηριχθοῦν μέ ἄλλο τρόπο.

Μέσῳ τοῦ κράτους ὅπου βρίσκονταν,ὡς μειονότης. Νά ἀναγνωρισθοῦν ὡς κοινότητες-μειονότητες. Μή ξεχνᾶτε πώς ἡ ἑβραϊκή κοινότητα στήν Ἑλλάδα ἀναγνωρίσθηκε τό 1889 ἐπί κυβερνήσεως Χαριλάου Τρικούπη.Πρῶτος πρόεδρός της διετέλεσε ὁ Κάρολος Ῥότσιλντ ( ἐδῶ)

Καί ἀφοῦ ἐπετέλεσε τό ...καθῆκον του ὁ Ἔβαλντ Ἀμμάντε,ἀσχολήθηκε μέ τούς Σοβιετικούς.Τώρα ἐδῶ θά τόν ὑποστηρίξουμε διότι ἦταν ἀπό τούς ἐλαχίστους,τότε,πού προέβαλε τό μεγάλο ἔγκλημα τῶν μπολσεβίκων τοῦ Στάλιν κατά τοῦ Οὐκρανικοῦ λαοῦ μέ τόν τεχνητό λιμό ἀπό τόν ὁποῖο δολοφονήθηκαν περί τά δέκα ἑκατομμύρια ( μαζύ μέ τίς ἐκτοπίσεις ξεπέρασαν τά 15) Οὐκρανῶν,τό γνωστό Holodomor ( εἴχαμε γράψη,πρό μηνός,ἐδῶ). 

Ξαναγυρνᾶμε στίς ἐθνικές μειονότητες καί τήν δρᾶσι τοῦ ἐν λόγῳ σέ σχέσιν μέ τούς ἑβραίους.

«...Ο Ewald Ammende πέθανε στις 15 Απριλίου 1936 υπό περίεργες συνθήκες στο Πεκίνο, όπου ήθελε να συναντηθεί με εκπροσώπους των εβραϊκών μειονοτήτων από το Valdgeym ( Εβραϊκή Εθνική Περιοχή στην Άπω Ανατολή)... πέθανε στο γερμανικό νοσοκομείο στο Πεκίνο

Οι νεκρολογίες εμφανίστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές εφημερίδες, στις οποίες οι λεπτομέρειες της αιτίας του θανάτου κυμαίνονταν από δολοφονίααυτοκτονίακαρδιακή προσβολήεγκεφαλικό επεισόδιο έως το σοκ του σακχάρου (το οποίο θεωρείται σήμερα πιθανός λόγος, λόγω του οικογενειακού ιστορικού της ίδιας ασθένειας)...(ἀπό: Ewald Ammende

Πῶς ; Ἑβραϊκή αὐτόνομη περιοχή; Γιά νά ᾿δοῦμε πού βρίσκεται  

φωτό

Καί τί διαβάζουμε σχετικῶς :

Το Valdgeym είναι μια αγροτική τοποθεσία ( σέλο ) στην περιοχή Birobidzhansky της εβραϊκής αυτόνομης περιφέρειας , Ρωσία . Το Valdgeym ήταν το μέρος όπου ιδρύθηκε το πρώτο συλλογικό αγρόκτημα στην Εβραϊκή Αυτόνομη Περιφέρεια... ιδρύθηκε το 1928 από μια ομάδα Εβραίων εποίκων από τις περιοχές της σύγχρονης Λιθουανίας , της Λετονίας και της Πολωνίας ... ( ἀπό : Valdgeym)
  
Καί : 

Η Εβραϊκή Αυτόνομη Περιφέρεια ( JAO ) είναι στη ρωσική Άπω Ανατολή , που συνορεύουν με Κράι Χαμπάροβσκ και Περιφέρεια Αμούρ στην Ρωσία και επαρχία Χαϊλονγκτζιάνγκ στην Κίνα .

 Το διοικητικό της κέντρο είναι η πόλη του Birobidzhan .

Στο ύψος του στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ο εβραϊκός πληθυσμός στην περιοχή έφτασε στα 46.000-50.000 περίπου, περίπου το 25% του συνολικού πληθυσμού.Από την απογραφή του 2010 , ο πληθυσμός του JAO ήταν 176.558 άτομα...

Μέχρι το 2010, σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε το Ρωσικό Γραφείο Απογραφής, υπήρχαν μόνο 1.628 Εβραίοι που έχουν απομείνει στο JAO (λιγότερο από 1% του πληθυσμού της περιοχής), ενώ οι Ρώσοι εθνικοί αποτελούσαν το 92,7% του πληθυσμού JAOΟ Ιουδαϊσμός ασκείται μόνο από το 0,2% του πληθυσμού του JAO.

Το άρθρο 65 του Συντάγματος της Ρωσίας ορίζει ότι η JAO είναι η μόνη αυτόνομη περιφέρεια της Ρωσίας . Είναι μία από τις δύο επίσημες εβραϊκές δικαιοδοσίες στον κόσμο, η άλλη είναι το Ισραήλ ...(ἀπό :  ἑβραϊκή αὐτόνομη περιφέρεια)

Πῶς νά τό ἐξηγήσῃς;

Δέν νομίζω πώς ὑπάρχει λογική ἐπ᾿αὐτοῦ. Ἔ κάπως ἔτσι θά διεκδικήσουν καί κάποιοι ἄλλοι τά ...δικαιώματά τους καί μία πιθανή ἀνεξαρτησία.

Θά τά ζήσουμε καί ἐμεῖς ἐδῶ στήν Ἑλλάδα. Δέν τό πιστεύετε; Γιατί νομίζετε πώς ἀσχοληθήκαμε μέ τόν Ἔβαλντ Ἀμμάντε καί τούς ἀγῶνες του γιά τίς μειονότητες στήν Εὐρώπη; 

Γιά διαβᾶστε :


« ...Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF) ο Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης (BTAYTD) και το κόμμα DEB, εκπροσωπώντας την τουρκική κοινότητα δυτικής Θράκης, μετείχαν στην 6η ετήσια Σύνοδο της ομάδας εργασίας τουρκικών μειονοτήτων κοινοτήτων της FUEN.

Στην σύνοδο που συνένωσε τουρκικές μειονότητες και κοινότητες που ζούνε σε μία μεγάλη γεωγραφική περιοχή, από τα Βαλκάνια ως τον Καύκασο, μετείχαν οι ABTTF, BTAYTD και DEB εκπροσωπώντας τους Τούρκους της δυτικής Θράκης, ο πολιτιστικός Σύλλογος Αλληλεγγύης Ρόδου Κω και Δωδεκανήσων (ROISDER), εκπροσωπώντας τους Τούρκους Ρόδου και Κω, …

Στην Σύνοδο μιλώντας εξ ονόματος της τουρκικής επιτροπής δυτικής Θράκης ο Φατίχ Χουσείνογλου-γενικός συντονιστής του κόμματος DEB και ο Μπουράκ Αντίλ-πρόεδρος της νεολαίας του κόμματος DEBέθεσαν τα προβλήματα που βιώνει κατά το τελευταίο διάστημα η τουρκική κοινότητα δυτικής Θράκης και είπαν πως το ελληνικό κράτος παραβιάζει την εκπαιδευτική και θρησκευτική αυτονομία της τουρκικής κοινότητας δυτικής Θράκης και απορρίπτει την εθνική τουρκική ταυτότητα...( ἀπό : Επιτροπή τουρκόψυχων εξέφρασε τα προβλήματα της ¨τουρκικής κοινότητας Θράκης¨…)

Καταλάβατε γιατί μᾶς ἐνδιαφέρουν τ᾿ἀνωτέρῳ στοιχεῖα; Ποιός ἤξερε καί ποιός εἶχε ἀσχοληθῆ μέ τήν FUEN ; Πάντως σίγουρα δέν ἀσχολεῖται ἡ Ντόρα τοῦ Μητσοτακέϊκου,τήν ὁποία ὁ ἀδελφούλης της,πρωθυπουργός τῆς ἑλλαδικῆς τήν ἔχει τοποθετήση ἐπικεφαλής ἐπιτροπῆς γιά τήν Θράκη : Ὅμως σίγουρα γνωρίζουν καί παρά-άσχολοῦνται οἱ τουρκαλάδες καί ὅλες οἱ τουρκοενώσεις καί τουρκοσύλλογοι πού δροῦν ὑπό τήν ἀνοχή τοῦ ἑλλαδικοῦ κράτους γιά νά κάνουν πράξιν τό ..ὄνειρό τῆς «γαλάζιας πατρίδας». 

Ἄλλως τε,ὅπως εἴδαμε,ἔχουν μεριμνήση νά τούς στρώσουν τόν δρόμο,μέ κάθε εὐκολία,οἱ κάθε λογῆς Ἔβαντ υἱοί Ἰακώβ...

Υ.Γ. Ἕνας ἀπό τούς βασικούς συνεργάτες τοῦ Ἔβαλντ,ἦταν κάποιος Πώλ Σίμαν,γερμανός δημοσιογράφος ἀπό τήν Λετονία,μέ μεγάλη δρᾶσιν στό χῶρο τῶν δικαιωμάτων τῶν μειονοτήτων τῆς Εὐρώπης. Διαβάζουμε :

«...Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών της ζωής του, και παρά το ότι υπέφερε από σοβαρή φυματίωση, ο Schiemann έκρυψε ένα νεαρό εβραϊκό κορίτσι, τήν μελλοντιή κριτικό ταινιών Valentīna Freimane στο σπίτι του. 

Του αναγνώριζε ότι έσωσε τη ζωή της, λέγοντας ότι πιθανότατα δεν θα είχε επιβιώσει αν δεν ήταν αυτός... Το 2000 του απονεμήθηκε μετά θάνατον ο τίτλος του Righteous Among the Nations ( Δίκαιος των ἐθνών) από τον ισραηλινό θεσμό Yad Vashem ...» ( Ἀπό : Paul Schimann)


Ἡ Πελασγική  
http://sxolianews.blogspot.com/2020/12/blog-post_89.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!