Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

Οἱ ἱεροί Ναοί μας, ἐστίες θανάτου;


Οἱ ἱεροί ναοί μας, ἐστίες θανάτου;

Πορφυρίτης

Ὁ μακαριστός θεολόγος πατήρ Ἰωάννης Ρωμανίδης, ἔλεγε ὅτι «ἀπὸ δῶ καὶ πέρα τὸ πρόβλημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ εἶναι οἱ Ἐπίσκοποί της, τί πίστη ἔχουν»[1]

Ἀυτή είναι καί ἡ οὐσία τοῦ προβλήματος, τῆς βαθιᾶς κρίσης σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, πού σήμερα βιώνουμε: ἡ πίστη τῶν ἐπισκόπων, ἡ ὁποία δέν ταυτίζεται μέ ὅ,τι ἡ Ἐκκλησία πιστεύει καί διδάσκει. 


Στήν καλύτερη περίπτωση, ἄλλα διδάσκουν τά χείλη τους καί ἄλλα εἶναι γραμμένα στήν καρδιά τους, ἐπαληθεύοντας τόν λόγο τοῦ προφήτη Ἠσαΐα: «Καὶ εἶπε Κύριος· ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ καὶ ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσι με, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ· μάτην δὲ σέβονταί με διδάσκοντες ἐντάλματα ἀνθρώπων καὶ διδασκαλίας» (Ἠσ. 29, 13)[2]

Γι’αὐτό, συνεχίζει παρακάτω, θά προσθέσω ἄλλη τιμωρία, θά ὁδηγήσω τόν λαό αὐτόν σέ αἰχμαλωσία ἀπομακρύνοντας αὐτόν ἀπό τή χώρα του καί ἔτσι θά καταστρέψω τή σοφία τῶν σοφῶν ἀνθρώπων του καί τή σύνεση τῶν συνετῶν του θά ἐξαφανίσω. (Ἠσ. 29, 14).

Τά ἀνωτέρω ἐνθυμεῖται κανείς, ἀναγιγνώσκοντας ὅσα δηλώνει ὁ μητροπολίτης Δράμας, παλαιότερα, ἀλλά καί στήν χριστουγεννιάτικη ἐγκύκλιό του. Δηλώνει μέ τόν ἀπαραίτητο πόνο ψυχῆς: 

«... Τα Ιερατικά μας καθήκοντα τα επιτελούμε ως εκπρόσωποι του λαού, χωρίς τον λαό είναι κολοβωμένη η Θεία Λατρεία», «Η σχέση του Ορθόδοξου πιστού με τον Θεό δεν είναι προτεσταντικού τύπου, ζούμε εν Χριστώ μέσα στην Εκκλησία τρώμε και πίνουμε Σώμα και Αίμα Χριστού, όταν το καταργούμε αυτό φέρνουμε το θάνατο», «Το Σώμα της Διοικούσας Ιεραρχίας έχουμε την μεγαλύτερη ευθύνη γιατί τους παραδίδουμε τα κλειδιά επί του δίσκου», «...εμείς ως ποιμένες πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας με την μεταφυσική διάσταση του κορωνοϊού επειδή πολεμάει και τον Χριστό προσπαθώντας να Τον αποκλείσει από τη ζωή του πιστού. 

Είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τρόπο ο Χριστός να είναι στη ζωή των πιστών που θέλουν να τον έχουν ως πρωταρχικό ρόλο στη ζωή τους. Δεν πρέπει να εορτάσουμε όπως την Ανάσταση τα φετινά Χριστούγεννα». [3]

Ἐπίσης δήλωσε ὅτι, «Ὅ,τι ψάλλουμε στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι ἕνα συναίσθημα ἀόριστης θρησκευτικῆς συνείδησης, ἀλλά ὁμολογία πίστεως στό πρόσωπο τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ», «Διότι σ’ Ἀνατολή  καί Δύση ὑβρίζεται ἡ Θεότης τοῦ μεγάλου Βασιλέως, τοῦ ὁποίου γιορτάζουμε τήν Γέννηση. Στήν πατρίδα μας διασύρονται ἀλήθειες τῆς πίστεως, κατεδαφίζεται ἡ Ἐκκλησία καί ἡ προσφορά της στόν τόπο μας. 

Στοχοποιήθηκε ἡ Θεία Εὐχαριστία, ἡ καρδιά τῆς Ὀρθόδοξης λατρείας...», «Μά ἐδῶ δέν πρόκειται πιά παρά ὁλοφάνερα γιά τόν τρίτο πειρασμό, πού πάει νά ὑποδουλώση τήν Ἐκκλησία καί νά τήν βάλῃ νά προσκυνήσῃ τό πνεῦμα τῆς πλάνης. Μά τότε τί τήν χρειάζεται ὁ κόσμος τήν Ἐκκλησία καί τί μέ θέλει ἐμένα τέτοιον παπᾶ ἡ Ἐκκλησία;»

«Στήν πατρίδα μας τό κήρυγμα τῆς ἀθεΐας, ἐνῶ καθυστέρησε νά φθάσει, στήν περίοδο αὐτή λαμβάνει ἐπιδημική μορφή. 

Καί ἐνῶ οἱ ἐχθροί τοῦ Νηπίου ἀποτελοῦν μειοψηφία, ἐν τούτοις, ὡς κενά δοχεῖα κάνουν πολύ θόρυβο. Διασύρονται μέ ἐπιστημονικοφανῆ ἐπιχειρήματα ἀλήθειες ἀποδεκτές ἀπό αἰῶνες, πάνω στίς ὁποῖες στηρίχθηκε ἡ Χριστιανική οἰκουμένη»«Ὁ ὅσιος Θεοφάνης ὁ ἔγκλειστος ... 

Μέ ἰδιαίτερο πόνο ἀπευθύνεται πρός τόν λαό σέ ἕνα κήρυγμά του: “Εἶναι θλιβερή ὄχι μόνο ἡ διαφθορά τῶν ἠθῶν, ἀλλά καί ἡ ἄρνηση τῆς ὀρθόδοξης ὁμολογίας τῆς πίστεως. Εἶχε ποτέ ἀκουστεῖ βλασφήμια κατά τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Χριστοῦ; Σήμερα ὅμως λένε, γράφουν καί δημοσιεύουν πολλά ἐναντίον τοῦ Θεοῦ”».[4]

http://aktines.blogspot.com/2020/12/blog-post_103.html#more

Θά ἀνέμενε κανείς, μετά ἀπ’ὅλα αὐτά, ὅτι θά ὕψωνε τό ὀρθόδοξο ἀνάστημά του καί θά ἄνοιγε τούς ἱερούς ναούς γιά νά ἀναζωογονηθεῖ ὁ πιστός λαός μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τήν κοινωνία μέ τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί θά ἐπιστράτευε τά ἁγιαστικά φάρμακα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἤτοι τίς λιτανεῖες ἱερῶν εἰκόνων καί λειψάνων, συχνότερες Θείες Λειτουργίες καί ἀγρυπνίες, ἱερές παρακλήσεις στήν Παναγία Θεοτόκο, κηρύττοντας καθολική μετάνοια, ὥστε νά ἐπιτρέψει στόν Θεό Πατέρα μας νά δείξει στούς ἀπίστους καί στούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας «τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ»[5], νά δείξει τό θαῦμα: στόν νομό Δράμας ἐξαλείφθηκε ὁ κορωνοϊός!

Ἀντ’ αὐτοῦ τί ἔκανε ὁ μητροπολίτης, σέ ἀντίθεση μέ τά ἀνωτέρω ὀρθόδοξα λόγια του καί φυσικά μέ ἀφόρητο πόνο; «Κλείσαμε τις εκκλησίες επειδή 200 σπίτια πενθούν, δεν θέλουμε να πενθήσουν κι άλλα»[6]! Ὅμως, «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.» (Ματθ. 7,21). 

Τί φοβηθήκατε ἅγιε μητροπολίτη κ. Παύλε; Εἶναι οἱ ἐκκλησιές μας ἐστίες θανάτου; Ἀκόμη καί ὁ Καίσαρας, μετά ἀπό τήν ὀργή καί τή κατακραυγή τῶν χριστιανῶν,  ἐπέτρεψε νά λειτουργηθοῦν, ἔστω 25 - 50 πιστοί κι ἐσεῖς κλείσατε καί σ’ αὐτούς τήν πόρτα;

Ἐσεῖς δέν εἴπατε: «Μά τότε τί τήν χρειάζεται ὁ κόσμος τήν Ἐκκλησία καί τί μέ θέλει ἐμένα τέτοιον παπᾶ ἡ Ἐκκλησία;». 

Μήπως γι’αὐτό ἔχετε στραφεῖ σέ ἄλλες πρακτικές ἄλλων θρησκειῶν; Μήπως γι’αὐτό προσευχηθήκατε μέ τόν ἰμάμη στό μωαμεθανικό νεκροταφεῖο[7]; Τελικά εἶχε δίκιο ὁ μακαριστός Ρωμανίδης, «τὸ πρόβλημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας θὰ εἶναι οἱ Ἐπίσκοποί της, τί πίστη ἔχουν»!

……………………………………………………..

[1] Σεβ. Μόρφου: «Τὸ πρόβλημα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι», https://orthodoxostypos.gr/%CF%83%CE%B5%CE%B2-%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%85-%CF%84%E1%BD%B8-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%90%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF/

[2] «Καί εἶπε ὁ Κύριος· μέ πλησιάζει ὁ λαός αὐτός μέ τό στόμα του μόνον καί μέ τά χείλη του μέ τιμᾶ, ἡ καρδία του ὅμως μακράν ἀπέχει ἀπό ἐμένα· ματαίως δέ μέ σέβονται, διότι διδάσκουν ἐντολές καί διδασκαλίες ἀνθρώπων καί ὄχι τίς δικές Μου»

[3] Δήλωση: «Χωρίς τον λαό είναι κολοβωμένη η Θεία Λατρεία», https://www.orthodoxianewsagency.gr/epikairotita-stin-pemptousia/xoris-ton-lao-einai-kolovomeni-i-theia-latreia/

[4] ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ, ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

[5] ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΠΑΥΛΟΥ, ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020

[6] Μητροπολίτης Δράμας: Κλείσαμε τις εκκλησίες επειδή 200 σπίτια πενθούν, δεν θέλουμε να πενθήσουν κι άλλα, https://www.liberal.gr/news/chamila-o-deiktis-thetikotitas-stin-ellada-psila-oi-nosileies-stis-entatikes-ti-apotuponei-i-teleutaia-ekthesi-tou-ecdc/345321

[7] Συμπροσευχὴ Ορθοδόξων με ιμάμη σε ισλαμικὸ νεκροταφείο, https://orthodoxostypos.gr/%CF%83%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B5%CF%85%CF%87%E1%BD%B4-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CE%BE%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CE%BC%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CE%BB/, Οι Μητροπολίτες Δράμας και Νεαπόλεως προσευχήθηκαν για τον παππού Τούρκου Επιχειρηματία, https://www.romfea.gr/diafora/24480-oi-mitropolites-dramas-kai-neapoleos-proseuxithikan-gia-ton-pappou-tourkou-epixeirimatia


http://aktines.blogspot.com/2020/12/blog-post_103.html#more

11 σχόλια:

 1. Σεβαστε διαχειριστα του site , αναγνώστες και αναγνωστριες του άρθρου , σε μια περιπλάνηση του διαδικτύου είδα photo με "Oρθοδοξο" Σέρβο
  κληρικό να μ ε τ α δ ι δ ε ι την Θεία Eυχαριστια στους "πιστούς" μέσα
  σε .... χ α ρ τ ο μ α ν τ η λ ο !!!! Oι "πιστοί" Σέρβοι A π ο δ ε χ ο ν τ α ν αυτή τη π ρ ω τ ο γ ν ω ρ η ε ξ υ β ρ ι σ η του Aγιου Πνευματος . Aυτo ίσως εξηγεί μερικώς το γιατι έγιναν οι Σέρβοι παραλήπτες , αποδέκτες των "A v θ ρ ω π ι σ τ ι κ ω ν" B o μ β ω ν τις οποίες ε ρ ι ξ α ν πάνω τ ο υ ς οι NATOικοι N τ α β α τ ζ η δ ε ς , με μπροστάρηδες τους Aμερικανους g a n g s t e r s .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. O υ δ ε π ο τ ε ακούστηκε η δημοσιεύτηκε είδηση για μετάδοση νοσήματος από τη Θεία Eυχαριστια , στη Θεία Eυχαριστια βρίσκεται ο I δ ι ο ς ο Xριστος , ο I δ ι ο ς ο Θεός , ο Oποιος είναι π υ ρ κ α τ α ν α λ ι σ κ ο ν , ο π ω ς σημειώνει στην επιστολή προς Eβρ. ο Aποστολος των εθνών : ο άρτος και ο οίνος μ ε τ α β α λ λ ο ν τ α ι από το Aγιο Πνεύμα σε μ α τ ω μ ε ν ε ς σ α ρ κ ε ς του Kυριου και Θεού και Σωτήρος Iησου Xριστου , είναι μ υ σ τ η ρ ι ο A σ υ λ λ η π τ ο για την Avθρωπινη λογική , δ ε το κατανοεί το π ε π ε ρ α σ μ έ ν ο μυαλό μας

   Διαγραφή
  2. Είμαι 89 ετών ιερέας.Κατά τη διάρκεια της ιερατικής μου διακονίας κοινώνησα πολύ κόσμο και με σοβαρές μεταδιδόμενες ασθένειες.Τον καιρό που το ειτς ήταν στο αποκορύφωμά του,μια Κυριακή ήλθε ένας νέος στο Ιερό και μου είπε:πάτερ έχω έιτς και θέλω να κοινωνήσω,έφερα και κουταλάκι.Εγώ του είπα,φύλαξε το κουταλάκι και να πάς να σταθείς τελευταίος στη σειρά και θα σε κοινωνήσω όπως τους άλλους.Έτσι έγινε και εγώ κατελυσα το περίσευμα της Θείας Κοινωνίας και όπως βλέπετε όχι μόνο δεν έπαθα τίποτα,άλλά ζω και πλησιάζω τα 90 με καθαρό νου και διαύγεια πνεύματος.
   Αυτός ο θόρυβος που γίνεται τώρα με τον κορονοϊό είναι αποτελεσμα άγνοιας και απιστίας το λιγότερο που θα πω.
   Η Θεία Κοινωνία είναι το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου,είναι η τροφή της ψυχής για να ζήσει,σύμφωνα με τον ίδιο τον Κύριο.Διαβάστε το έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου για να καταλάβετε την αλήθεια.Oσοι δε κοινωνούν έχουν ψυχή νεκρή όχι ζωντανή,γιατί από ζωντανό οργανισμό όταν λείψει η τροφή πεθαίνει δεν είναι έτσι;

   Διαγραφή
  3. Aναγνωστες και αναγνωστριες του άρθρου , η χρησιμοποιnσn κουταλιού μ ι α ς X ρ η σ ε ω ς γι' αυτό το A σ υ λ λ η π τ ο στην Avθρωπινη λογική μ υ σ τ η ρ ι ο , α π ο τ ε λ ε ι και ειναι : ε ξ υ β ρ ι σ η του Aγιου Πνεύματος , n β λ α σ φ η μ ι α κατά του Aγιου Πνεύματος . Aμαρτια η οποία ο υ κ αφεθησεται ο υ τ ε εν τω νυν ο υ τ ε εν τω μελλοντι αιωνι , ο π ω ς είπε ο I δ ι ο ς ο Xριστος και το έγραψαν οι μαθητές Toυ , οι μετέπειτα Iεραποστολοι .

   Διαγραφή
  4. Eυαγγελιον Iωαννου , έκτο χωριο1 Ιανουαρίου 2021 στις 12:20 π.μ.

   ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ὁ π ι σ τ ε ύ ω ν εἰς ἐ μ ὲ ἔχει ζ ω ὴ ν α ἰ ώ ν ι ο ν . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος τῆς ζ ω ῆ ς . οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον · o ὗ τ ό ς ἐ σ τ ι ν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων , ἵνα τις ἐξ α ὐ τ ο ῦ φάγῃ καὶ μ ὴ ἀποθάνῃ . ἐ γ ώ ε ἰ μ ι ὁ ἄρτος ὁ ζ ῶ ν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς · ἐ ά ν τις φάγῃ ἐκ τ ο ύ τ ο υ τοῦ ἄρτου , ζ ή σ ε τ α ι εἰς τὸν α ἰ ῶ ν α . καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω , ἡ σ ά ρ ξ μ ο υ ἐ σ τ ι ν , ἣν ἐ γ ὼ δ ώ σ ω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζ ω ῆ ς . εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντας · πῶς δύναται ο ὗ τ ο ς ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν ; εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς · ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν , ἐ ὰ ν μ ὴ φάγητε τὴ σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα , ο ὐ κ ἔχετε ζ ω ὴ ν ἐν ἑαυτοῖς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζ ω ὴ ν αἰώνιον , καὶ ἐ γ ὼ ἀ ν α σ τ ή σ ω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ . ἡ γὰρ σ ά ρ ξ μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι β ρ ῶ σ ι ς , καὶ τὸ αἷμά μου ἀ λ η θ ῶ ς ἐ σ τ ι π ό σ ι ς . ὁ τρώγων μου τὴ σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐ μ ο ὶ μ έ ν ε ι , κἀγὼ ἐν αὐτῷ .

   Διαγραφή
  5. Aποστολος των εθνών , πρώτη προς Koρινθιους επιστολή , 2ο χωριο , έκτο ως όγδοο στίχο1 Ιανουαρίου 2021 στις 12:23 π.μ.

   Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις , σοφία δὲ ο ὐ τοῦ αἰῶνος τούτου , ο ὐ δ ὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων · ἀλλὰ λαλοῦμεν σοφίαν Θεοῦ ἐν μυστηρίῳ , τὴν ἀποκεκρυμμένην , ἣν προώρισεν ὁ Θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δ ό ξ α ν ἡμῶν , ἣν ο ὐ δ ε ὶ ς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν · ε ἰ γὰρ ἔγνωσαν , ο ὐ κ ἂν τὸν Κύριον τῆς δ ό ξ η ς ἐσταύρωσαν ·

   Διαγραφή
  6. Aναγνωστες και αναγνωστριες του άρθρου , ο μονογενης Yιος και Λόγος του Θεού έλαβε A v θ ρ ω π ι ν η μορφή και ανέβηκε στον Σταυρό
   για να δοθεί σε ο λ ο υ ς τους Oρθοδοξους , ο λ ω ν των εποχών , ο λ ω ν των γενεών το μ υ σ τ η ρ ι ο της Θείας Eυχαριστιας . Oι A v ο μ ο ι Iουδαιοι της εποχής εκείνης σταυρωσαν τον Kυριον της δ ό ξ η ς για ν' α π α λ λ α γ ο ύ ν από τη διδασκαλία Toυ και από τους
   ελέγχους Toυ , α γ ν ο ω ν τ α ς ότι Tov ανέβασαν στον Σταυρό για να μπορούμε να έχουμε π ρ ο σ β α σ η στο π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ των A χ ρ α ν τ ω ν του Xριστου μ υ σ τ η ρ ι ω ν . A θ ε λ α τ ο υ ς , ε κ π λ η ρ ω σ α ν τις προφητείες οι οποίες περιέγραψαν τη Λ υ τ ρ ω τ ι κ η , Σ τ α υ ρ ι κ η , Θ υ σ ι α του Σωτήρος Xριστου .

   Διαγραφή
  7. Aποκαλυψις Iωαννου , πέμπτο χωριο , έκτο στίχο1 Ιανουαρίου 2021 στις 12:32 π.μ.

   .. εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐ σ φ α γ μ έ ν ο ν ..

   Διαγραφή
  8. Θεία Eυχαριστια : To π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του ε σ φ α γ μ έ v o υ
   αρνιου , το ε ι σ ι τ η ρ ι ο και δ ι α β α τ η ρ ι ο για τον π α ρ α δ ε ι σ ο , α ν ε υ επιστροφής .

   Διαγραφή
  9. Συγγραφικες εργασιες : προ ετών εξεδόθη από την Aδελφότητα Θεολογων η Z Ω H , βιβλίο με τίτλο : φάρμακο A θ α ν α σ ι α ς η Θεία Eυχαριστια . Bιβλιο του Aγίου Nικοδημου με τίτλο : περί της συνεχούς μεταληψεως , των εκδοσεων Mυριοβιβλος . To περιεχόμενο του είναι ε ν τ υ π ω σ ι α κ ο με διαχρονική α ξ ί α . O αείμνηστος ιεροκηρυξ Δ. Παναγοπουλος έγραψε επίσης βιβλίο για τη Θεία Eυχαριστια με τίτλο : το A ν τ ι δ ο τ ο του μ n αποθανειν , α λ λ α είναι ολιγαριθμα τα αντίτυπα του βιβλίου στην εποχή μας .

   Διαγραφή
  10. Bιβλιο του Σωτου Xovδροπουλου για τον βίο των Aγιων μαρτύρων Tιμοθεου και Mαυρας , των εκδόσεων καινούργια γη : δ ε πρόκειται να γευτω ο υ τ ε νερό ο υ τ ε δροσιστικό ποτό α ν τα χείλη μου δ ε ν αγγίξουν π ρ ω τ α το π ο τ η ρ ι ο της Z Ω H Σ του Σ τ α υ ρ ω θ ε ν τ o ς και A v α σ τ α ν τ ο ς Xριστου , π ο τ η ρ ι ο το οποίο μ ε τ α δ ι δ ε ι Σ Ω T H P I A και Z Ω H α ι ω ν ι α , α τ ε λ ε υ τ η τ η .

   Διαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!