Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021

ΟΝΕΙΔΟΣ! Ε μ π α ι γ μ ό ς των Ηρώων του 1821, ο εορτασμός ΧΩΡΙΣ το 'Τάμα του Έθνους'! ( 200 ΧΡΟΝΙΑ καί ΔΕΝ αξιωθήκαμε νά οικοδομήσουμε ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ! )


ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ


Του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη, Θεολόγου - Δημοσιογράφου - Συγγραφέως - Εκδότου

"Νυν η ψυχή μου τετάρακται". Οι Ήρωες της απελευθερωτικής επαναστάσεως του 1821 ηγωνίσθησαν υπέρ Πίστεως και Πατρίδος. 

Αυτά ήσαν τα κίνητρα των θυσιών των. 

Ουαί!  Ουαί!  Ουαί!  

Ημείς εφέτος εορτάζομεν την επέτειον των 200 ετών από την απελευθέρωσίν μας ως άπιστοι και απάτριδες. 


ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ ΕΠΙ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ,
ΠΟΥ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ...Το λογότυπον της Συντονιστικής Επιτροπής του πανεθνικού τούτου εορτασμού προβάλλεται συνεχώς χωρίς τον Τίμιον Σταυρόν και την Σημαίαν του Ελληνικού Έθνους. 

Ουδαμού συμβολίζεται η Ελληνική Πατρίς. 

Επίσης, ο κατά τοιούτον τρόπον εορτασμός ούτος είναι και εμπαιγμός των Ηρώων της Επαναστάσεως, διότι το Ιερόν Τάμα αυτών με πρωτοπόρον τον Αρχιστράτηγον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, παραμένει ακόμη ανεκπλήρωτον, καίτοι απεφασίσθη ομοφώνως με το 

Η  ψήφισμα της Δ' Εθνοσυνελεύσεως των Ελλήνων του Άργους (31-7-1829) να πραγματοποιηθή οπωσδήποτε το Τάμα. 

Αργότερον δε, επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, ετέθη και ο θεμέλιος λίθος του Τάματος του Έθνους εις το Πεδίον του Άρεως.

Θρήνος και κλαυθμός και οδυρμός πολύς. Αντί του Τάματος των Ηρώων και Αγωνιστών της συγκλονιστικής Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821, οι κυβερνήται του Ελληνικού Κράτους, άνευ ενδοιασμού τινος, απεφάσισαν και έκτισαν μουσουλμανικόν τέμενος εις χώρον του Πολεμικού Ναυτικού και με χρήματα του Ελληνικού Λαού, χωρίς να ερωτηθή ο πάντοτε προδομένος λαός ούτος. 

Αυτό το Τέμενος θα χρησιμοποιούν και οι Τούρκοι, οι αιώνιοι εχθροί της Ελλάδος.

Επίσης, αντί του Τάματος εις το Πεδίον του Άρεως προετιμήθησαν αι αθλητικαί εγκαταστάσεις εις χώρον του πάρκου 50 στρεμμάτων περίπου. 

Η όλη έκτασις του μεγάλου τούτου πάρκου είναι 300 στρεμμάτων, κατά μίαν προσωπικήν μου εκτίμησιν. Ανέτως λοιπόν είναι δυνατόν να διατεθούν τουλάχιστον 30 (τριάκοντα) στρέμματα δια το Εθνικόν Τάμα, το οποίον επιβάλλεται να ανεγερθή εις την αρχήν της εντός του πάρκου λεωφόρου των Ηρώων με τας πολλάς προτομάς αυτών, εις την αρχήν του πάρκου προς την οδόν Μαυρομματαίων. 

Η θέσις αυτή απέχει μόνον 5 (πέντε) λεπτά της ώρας από το Εθνικόν Μουσείον με κανονικόν βάδισμα, ώστε οι επισκέπται του Μουσείου θα είναι και προσκυνηταί του Τάματος με πλήρη άνεσιν. 

Έτερον δε μέγα και λίαν ουσιαστικόν πλεονέκτημα της θέσεως αυτής είναι το συγκοινωνιακόν δίκτυον. Έξωθεν της θέσεως αυτής υπάρχει η αφετηρία 10 (δέκα) περίπου συγκοινωνιακών γραμμών προς συνοικίας της Πρωτευούσης, την Ανατολικήν Αττικήν και τον άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης. 

Διέρχονται δε πλησίον της θέσεως αυτής εις απόστασιν βαδίσματος 1 (ενός) και 2 (δύο) λεπτών της ώρας άλλα 8 (οκτώ) κεντρικά συγκοινωνιακά μέσα. Και το κυριώτερον, εις απόστασιν βαδίσματος 3 (τριών) λεπτών της ώρας υπάρχει ο σταθμός της Πλατείας Βικτωρίας του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου Πειραιώς - Κηφισίας, ο οποίος έχει ανταπόκρισιν και με τας δύο υπαρχούσας γραμμάς (2 και 3) του Μετρό και μελλοντικώς με άλλας ακόμη 5 γραμμάς. 

Ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος αποτελεί την 1 γραμμήν.

Το ζήτημα των συγκοινωνιακών διευκολύνσεων πρέπει να ληφθή ιδιαζόντως υπ' όψιν δια την περίπτωσιν του Τάματος, διότι το Τάμα του Έθνους θα γίνη τακτικόν προσκύνημα όλων των εν Ελλάδι Ελλήνων, του απανταχού της γης αποδήμου Ελληνισμού και των φίλων Ορθοδόξων λαών που θα επισκέπτωνται την Πατρίδα μας.

Εκατέρωθεν του νέου τούτου μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού να οικοδομηθούν δύο συμμετρικά ευρύχωρα κτίρια με υπόγεια. 

Το εν δια τας ανάγκας λειτουργίας του Τάματος και το έτερον να στεγάση εν δημιουργηθησόμενον Μουσείον κειμένων περί της Αλώσεως του έτους 1453, περί της Τουρκοκρατίας των 400 ετών, περί της απελευθερωτικής επαναστάσεως του 1821 και περί οργανώσεως του Νέου Ελληνικού Κράτους. Τα κείμενα αυτά θα είναι (ενδεικτικώς):

1) Χρονικά της Αλώσεως. 

2) Χαρακτηριστικά της Τουρκοκρατίας, κυρίως από τα ποικίλα συγγράμματα των πολλών Διδασκάλων του Γένους, οι οποίοι κατά 80% ήσαν Κληρικοί. 

3) Δημοτικά τραγούδια. 

4) Ο,τι σχετικόν υπάρχει εις τα Γενικά Αρχεία του Ελληνικού Κράτους. 

5) Σχετικά κείμενα από Βιβλιοθήκας ανά την Πατρίδα μας και τον Κόσμον. 

6) Κείμενα της Εθναρχίας. 

7) Κείμενα της Οθωμανικής Διοικήσεως. 

8) Συγγράμματα περί της Ελληνικής Επαναστάσεως. 

9) Επετειακά δημοσιεύματα της 25ης Μαρτίου από όλας τας εφημερίδας και τα περιοδικά όλων των μέχρι τώρα ετών και οπωσδήποτε άπαντα τα σχετικά κείμενα του εορτασμού των 200 ετών από την απελευθέρωσιν. 

10) Εντυπώσεις και ιστορικαί μαρτυρίαι ξένων περιηγητών. 

11) Από τον ξένον Τύπον. 

12) Όλα τα σχετικά Πρακτικά των Εθνοσυνελεύσεων και της Βουλής των Ελλήνων. 

13) Τα Απομνημονεύματα των Αγωνιστών της Επαναστάσεως. 

14) Μεμονωμένα σχετικά περιστασιακά δημοσιεύματα πολλών αρθρογράφων, έργα ποιητών, πεζογράφων, ζωγράφων, μουσικών και άλλων καλλιτεχνών.

Το νέον και πρωτότυπον αυτό Μουσείον, εάν επαρκώς εμπλουτισθή, θα καταπλήξη. Εάν μάλιστα υπάρξη συνδυασμός αιθούσης συνεδρίων, χώρου ερεύνης, μελέτης, προβολής και αναδείξεως των αρετών και των παραγόντων ζωής, προκοπής και προοπτικής του Γένους, θα προκύψουν ιστορική γνώσις της Πατρίδος μας, αναγνώρισις της απελευθερωτικής Θείας Δυνάμεως και αναγέννησις του Εθνικού Φρονήματος.

Κηρύσσεται πανελλήνιον κίνημα εκπληρώσεως του Τάματος του Σωτήρος Χριστού με μεγάλας δαπάνας του ευλογημένου ζεύγους Ιωάννου και Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου, οι οποίοι πρωτοπορούν και αγωνίζονται μακροχρονίως προς τον σκοπόν αυτόν, όσον ουδείς έτερος των Ελλήνων.

Εντός του εορταστικού έτους 2021 να τεθή ανυπερθέτως νέος θεμέλιος λίθος του Τάματος εις την προαναφερθείσαν θέσιν και να αρχίση αμέσως η ανοικοδόμησις του μεγαλοπρεπούς Ιερού Ναού.

Το μεγάλο τούτο πάρκον των Αθηνών, με το Τάμα του Έθνους, θα εξωραϊσθή και θα αναβαθμισθή εις ανυπολόγιστον βαθμόν. 

Θα λάβη μίαν μεγάλην πολυειδή και ιστορικήν πολιτιστικήν και γενικήν αξίαν. Το δε όλον έργον θα αποτελέση και εν ακόμη κορυφαίον και εντυπωσιακόν κόσμημα των Αθηνών.

Οι Ήρωες και αγωνισταί της Επαναστάσεως ηλευθέρωσαν τα εδάφη της Ελλάδος ακόμη και με θυσίαν της ζωής των. 

Είναι ασέβεια και εντροπή, κρατική αισχύνη και καταισχύνη, να μη έχη δοθή ακόμη ολίγος τόπος δια την τοιαύτην ιεράν υποχρέωσιν της Πατρίδος μας.

http://aktines.blogspot.com/2021/02/blog-post_732.html

2 σχόλια:

  1. Η επί 200 χρόνια ΜΗ ανέγερση του Τάματος του Έθνους, θά πρέπει νά αποτελεί ΕΘΝΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ!
    Γ Ι Α Τ Ι ;
    Διότι ενώ οι προσπάθειες ήταν πολλές καί φιλότιμες, οι ....τρικλοποδιές ήταν πολύ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΟΠΩΣ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΑΤΕΡ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΤΙ, ΟΙ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΤΙΣΑΝ ........ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΕΠΟΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ, ΕΝΩ ΤΟ ΤΑΜΑ ΟΥΤΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ. ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΥΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ........ ΚΙ ΕΚΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΝΑ ΚΤΙΣΘΕΙ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. ΝΑ ΔΟΞΑΖΕΤΕ Ο ΘΕΟΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΤΙΜΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821. ΜΗΝ ΜΕ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΩΜΑΙ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!