Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Η κυβέρνησις θά κλείσει Π Α Λ Ι τούς Ιερούς Ναούς;


 

Πρόστιμα, ἀπειλαί, ἀκριβοπληρωμένη προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ δὲν καταβάλλουν τοὺς πιστούς!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΗ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ;

«Ἡ Κυβέρνηση δὲν σέβεται τὴν Ἐκκλησία.

Ὁ καιρὸς τῆς τιμωρίας της εἶναι πολὺ κοντά!

Οἱ κληρικοὶ ἔχουν πνευματικὴ δύναμη, ποὺ ὑπερβαίνει καὶ τὴν δεσποτική.

Ἔχουν καὶ τὸν λαό μαζί τους. Εἶναι ἀποφασισμένοι καὶ γιὰ διωγμούς»

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση


Ὅλα τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνει ἡ Κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰδικότερα τὴ λειτουργία τῶν ἱερῶν Ναῶν, ἀποδείχτηκαν περιττὰ καὶ ἀναποτελεσματικά. 

Δυσ­τυχῶς, ἡ Κυβέρνηση δὲν κάλεσε ἕνα ἁπλὸ ἄνθρωπο ποὺ ἐκκλησιάζεται τακτικά, νὰ ἀκούσει τὶς συμβουλές του καὶ νὰ ὑπενθυμίσει στοὺς ἁρμοδίους ὑπουργοὺς καὶ τοὺς σοφοὺς καθηγητὲς πράγματα ποὺ τὰ γνωρίζουν καὶ τὰ μικρὰ παιδιά!

Γίνομαι ἀναλυτικός:

1.     Ὁ Ἱ. Ναὸς δὲν εἶναι αἴθουσα ἑστίασης, οὔτε διασκέδασης, οὔτε θεατρικῶν παραστάσεων καὶ γενικὰ διαφόρων κοσμικῶν δραστηριοτήτων. 

Ὁ Ναὸς εἶναι ἱερὸς τόπος λατρείας τοῦ Θεοῦ, μὲ ἕνα συγκεκριμένο πρόγραμμα καὶ κάτω ἀπὸ προϋποθέσεις ποὺ δὲν ἐπιδέχονται ἀλλαγὲς καὶ παρεμβάσεις τῶν πολιτικῶν, ὅταν μάλιστα αὐτοὶ εἶναι ἄσχετοι περὶ τὴν πίστη, ἂν καὶ δὲν εἶναι καὶ ἐχθροί της.

2.     Οἱ ἐκκλησιαζόμενοι δὲν μιλοῦν μέσα στὸ Ναό. Δὲν τρῶνε, δὲν πίνουν, δὲν ξεφαντώνουν καὶ φυσικὰ δὲν πληρώνουν εἰσιτήριο εἰσόδου. Πηγαίνουν ἐλεύθερα, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ μετάσχουν στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

3.     Οἱ πιστοὶ ἀρνοῦνται τὴν παρουσία τῶν ἀστυνομικῶν στὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ, ὅπως καὶ τὴν ἄδικη καὶ ἄθλια ἐπιβολὴ προστίμων στοὺς ἀπὸ κάθε ἄποψη ἀθῴους. Οἱ ἐφήμερες διατάξεις τῶν Κ.Υ.Α. δὲν τοὺς συγκινοῦν καὶ τὰ πρόστιμα τὰ θεωροῦν παράσημα τοῦ πνευματικοῦ τους ἀγώνα.

4.     Ὅταν οἱ πολιτικοὶ διαστρέφουν τὴν πραγματικότητα καὶ ἀναφέρονται στὴν Ἐκκλησία, ἐξοργίζουν τοὺς πιστούς. Τὸ διαπιστώσαμε αὐτὸ μὲ τοὺς κλειστοὺς Ναούς. Τὶς ἀπαγορεύσεις καὶ ἀπειλές, τὶς ρυθμίσεις γιὰ κλάματα καὶ τὴν προπαγάνδα τῶν Μ.Μ.Ε., τὴν ἀκριβοπληρωμένη μὲ χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

  Στοὺς πολιτικοὺς δὲν ὑπάρχει σεβασμὸς πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Μερικοὶ ποὺ φαίνονται ὡς ἐξαίρεση, ὑποκρίνονται, γιατί δὲν θέλουν τὴ δημόσια ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ψηφοφόρων καὶ αὐτὸ τὸ ὑπολογίζουν οἱ πατέρες τοῦ ἔθνους.

* * *

Ἡ Κυβέρνηση, ποὺ δὲν σέβεται τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν παράδοσή της, προσπαθεῖ ὅμως νὰ ἐπιστρατεύσει καὶ τοὺς πιστούς, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἀποτυχημένη προσπάθεια τοῦ ἐμβολιασμοῦ τοῦ λαοῦ. Ἔτσι θέλει νὰ ἐμβολιαστοῦν ὑποχρεωτικὰ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ ἐκκλησιαζόμενοι καὶ ἀπειλεῖ μὲ πρόστιμα. Διαφορετικὰ δὲν θὰ ἐπιτρέπεται νὰ πηγαίνουν στὸ Ναὸ (ἀπόδειξη ἀσέβειας πρώτου μεγέθους!).

Πρόκειται γιὰ προκλητικὴ ρύθμιση, ἀπαράδεκτη, ἀμελέτητη καὶ χωρὶς γνώση τῆς πραγματικότητας τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχουν ὅμως μνήμη οἱ φύλακες. Δὲν θὰ ἀμνηστεύσουμε τὴν Κυβέρνηση γιὰ ὅσα νομοθετεῖ εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ καιρὸς τῆς τιμωρίας της εἶναι κοντά, πολὺ κοντά!

* * *

Μετὰ ἀπὸ τὴ νέα ἐξαγγελία τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τί θὰ κάνει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας; Θὰ εὐλογήσει καὶ τούτη τὴ ρύθμιση; Θὰ ταυτιστεῖ μὲ τὰ κυβερνητικὰ  μέτρα; Δὲν θὰ διαμαρτυρηθεῖ; Δὲν θὰ σαλπίσει συναγερμό; Θὰ κλείσουμε τοὺς Ναούς;Θὰ μποῦν πάλι σὲ νέες περιπέτειες οἱ ἱερεῖς;

Ἡ μέχρι τώρα μετριοπαθὴς στάση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Σύνοδος κυριαρχεῖται ἀπὸ ἡττοπάθεια. 

Ἀνησυχητικὸ φαινόμενο εἶναι καὶ οἱ Μητροπολίτες ἐκεῖνοι, ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν γενικὸ ἐμβολιασμὸ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν εἰσακούονται, ἄρχισαν τὶς τιμωρίες, τὶς ἀπειλὲς καὶ τὶς δημόσιες δηλώσεις, γιὰ νὰ φανοῦν ὅτι κάτι κάνουν. 

Εἶναι χαρακτηριστικὲς οἱ περιπτώσεις. Μερικοὶ διαφήμισαν τὸν ἐμβολιασμό τους πρὸς παραδειγματισμὸν τοῦ λαοῦ. Μάταια ὅμως. Τὸ παράδειγμα εἶναι πειστικὸ μόνο, ὅταν συνοδεύεται ἀπὸ ἦθος. Ἄλλοι τιμώρησαν κληρικούς, γιατί δὲν τοὺς ἀκολουθοῦν. Τοὺς ἀφαίρεσαν τὰ ὀφφίκια! 

Σπουδαία ἀπώλεια! 

Λὲς καὶ τὰ ὀφφίκια συμβάλλουν στὴν ἐπιτυχία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου. 

Ἄλλοι «στοργικοὶ» Μητροπολίτες θέτουν κληρικοὺς σὲ ἀργία, ἄλλοι τοὺς μεταθέτουν καὶ μερικοὶ ἐπιπόλαιοι (γιὰ νὰ μὴ χρησιμοποιήσω ἄλλο ἐπίθετο, σεβόμενος τὸ ἀρχιερατικό τους ἀξίωμα) εἰδοποιοῦν τὴν ἀστυνομία νὰ κάνει ἔφοδο σὲ μοναστήρια τῆς περιφέρειάς τους, γιὰ νὰ τιμωρηθοῦν οἱ μοναχοὶ ποὺ ἀρνοῦνται τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ τὶς ρυθμίσεις τῆς Κυβέρνησης. Ὑπάρχουν καὶ πιὸ δυναμικοί. 

Θέλουν νὰ στερήσουν ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς τοὺς μισθούς. Νομίζουν, οἱ ἀμαθεῖς, ὅτι εἶναι οἱ ἐργοδότες τους.

Ἂς γνωρίζουν οἱ συγκεκριμένοι Μητροπολίτες ὅτι, ὅταν γίνονται διῶκτες τῶν κληρικῶν τους «κακό τοῦ κεφαλιοῦ τους κάνουν», γιατί οἱ κληρικοὶ ἔχουν πνευματικὴ δύναμη, ποὺ ὑπερβαίνει τὴ δική τους, τὴ δεσποτική. Ἔχουν ἀκόμα καὶ τὸ λαὸ μαζί τους. Εἶναι ἀποφασισμένοι καὶ γιὰ διωγμούς.

Οἱ συμβιβασμένοι μὲ τὸν κόσμο καὶ τὴν ἐξουσία δὲν ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους. 

Ἂν οἱ ἐπίσκοποι τῆς ἐποχῆς τῶν διωγμῶν εἶχαν τὴ νοοτροπία τῶν ἐπισκόπων ποὺ ἀναφέραμε, ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ εἶχε οὔτε ἕνα μάρτυρα. 

Ὅλοι θὰ ταυτίζονταν μὲ τοὺς εἰδωλολάτρες ἐξουσιαστές, γιὰ νὰ γλυτώσουν τὴ ζωούλα τους, ἀρνούμενοι φυσικὰ τὴν πίστη τους! Εἶναι καιρὸς  γιὰ πνευματικὴ ἀφύπνιση καὶ ὄχι γιὰ διωγμοὺς τῶν κληρικῶν καὶ τῶν ἐκκλησιαζομένων.

Ορθόδοξος Τύπος

http://aktines.blogspot.com/2021/11/blog-post_524.html

2 σχόλια:

 1. Έτσι όπως πάνε οι κυβερνώντες(!)...θά φάνε μιά "σφαλιάρα" από τόν ΧΡΙΣΤΟ καί
  θά εξαφανιστούν γιά πάντα.!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οι ιεροι ναοι δεν ειναι χωροι συμπροσευχης και συλειτουργιας με ετεροδοξους
  οπως γινεται στο εξωτερικο.
  Αλλα τορα που αδειαζουν τα παγκαρια της Εκκλησιας ,διοτι το επετρεψε ο Θεος
  για την προδοσια της πιστεως στην ψευτοσυνοδο Κολυμβαριου
  θυμιθηκαμε αποτομα την ιεροτητα της Εκκλησιας ,
  της οποιας τα δογματα καταπατουντε απο τους Εκκλησιαστικους ταγους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!