Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»


Ἠλ. Διεύθυνσις : nat.guardians@gmail.com
Ἱστοσελίς : https://odysseiatv.blogspot.com/

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 13ῃ Ἰουνίου 2019
Ἀρ. Πρωτ.: Φ1/7/13-6-19

Σεβαστοί Πατέρες,
Σεβαστό Προεδρεῖο,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί,

Οἱ «ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ» καὶ τό διαδικτυακό κανάλι «ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤV», χαιρετίζουμε ἐνθέρμως καί ἐγκαρδίως τήν παροῦσα θεολογική ἡμερίδα, πού διοργανώνει ἡ «Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν», σέ συνεργασία μέ τήν «Ἑταιρεία Ὀρθοδόξων Σπουδῶν», τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Σύλλογο «Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἠσυχαστής» καί τόν Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Σύλλογο «Ζωοδόχος Πηγή», μέ θέμα : «Τό Οὐκρανικό Αὐτοκέφαλο καί ἡ νέα ἐκκλησιολογία τοῦ Φαναρίου».


Ὡς ἐνσυνείδητα καί ἐνεργά λαϊκά μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, παρατηροῦμε κι ἐμεῖς, μέ ἀγωνία, θλίψι καί προσευχή τήν ἐπικρατοῦσα ζοφερώτατη ἐκκλησιαστική κατάσταση : τήν ἐξάπλωσι τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ˙ τήν ζημία, πού προεκάλεσε ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης˙ τήν ἐπιβολή ἑνός πρώτου ἄνευ ἴσων στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία˙ τήν ἀντικανονική εἰσπήδηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στήν Οὐκρανία˙ τήν διακοπή ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μεταξύ Φαναρίου και Μόσχας˙ τήν παραχώρησι «Αὐτοκεφαλίας», ὄχι στήν Κανονική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ἀλλά στούς σχισματικούς˙ το ὐφιστάμενο Πανορθόδο σχίσμα˙ τήν ἀπογοητευτική στάση τόσο ἐνίων Ἡγουμένων καί Ἱερομονάχων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὅσο καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καί τινων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἔναντι τῶν προαναφερομένων ἀνακυψάντων ἐκκλησιολογικῶν προβλημάτων ἐπιζητοῦμε τίς ὀρθές θέσεις καί τήν ποδηγέτησι, πού εἴμαστε σίγουροι ὅτι θά λάβουμε ἀπό τήν ἀποψινή ἡμερίδα.

Ἕνα μόνο διακηρύσσουμε στεντορείᾳ τῇ φωνῇ: ὅτι δέν θά ἐπιτρέψουμε σέ κανέναν νά μᾶς καταστήση οὔτε αἱρετικούς οὔτε σχισματικούς. Διότι, ἡ αἵρεσις καί τό σχίσμα ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια καί ὄχι στή σωτηρία τῆς ψυχῆς. Ὁ λαός εἶναι ὁ φύλαξ τῆς πίστεως. Θά παραμείνουμε, μέ τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ, Ὀρθόδοξοι, χρησιμοποιῶντας κάθε νόμιμο, θεμιτό καί ἱεροκανονικό μέσο.

Ἡ παροῦσα ἡμερίς εἶναι ὄντως μία ὀρθόδοξος μαρτυρία καί μία ἀποφασιστική ἀπάντησις σέ ὅσους τάσσονται ὑπέρ τῆς ἀποδόσεως τῆς ψευδοαυτοκεφαλίας στούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας καί ὑπέρ τῆς αἱρετικῆς διδασκαλίας ὅτι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶναι πρῶτος ἄνευ ἴσων. Ἡ σημερινή ἡμερίς, ἐμπεριστατωμένα, μέ ἐπιστημονικά καί θεολογικά ἐπιχειρήματα, θά καταδείξει τό ἐπιζήμιον τοῦ ὀλισθηροῦ αὐτοῦ ἐγχειρήματος, μέσῳ τῶν ἐξαιρέτων εἰσηγήσεων τῶν ἐκλεκτῶν εἰσηγητῶν.

Κλείνοντας, θά θέλαμε νά ἐκφράσουμε τά θερμά, ἐγκάρδια καί εἰλικρινῆ συγχαρητήριά μας καί τίς ὁλόψυχες εὐχαριστίες μας πρός τήν «Σύναξι Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί Μοναχῶν» καί τούς τρεῖς συλλόγους γιά τήν ἐμπνευσμένη πρωτοβουλία νά διοργανώσουν τήν πολύ σημαντική αὐτή ἡμερίδα μέ τήν συμμετοχή τόσων σεβαστῶν καί λίαν ἀγαπητῶν εἰσηγητῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!