Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ (Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης) - (ΜΕΡΟΣ 8ον)

ΜΟΝΑΧΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ
ΜΕΡΟΣ 8ον

Πρέπει νά προσπαθοῦμε νά ἔχουμε τόν θεῖο φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νά δημοσιογραφοῦμε καί νά θεολογοῦμε εἰλικρινῶς, εὐθέως, ἁγιοπνευματικῶς, ἁγιοπατερικῶς, παραδοσιακῶς, δηλαδή ὄχι συντηρητικῶς, ὄχι προοδευτικῶς, ὄχι αὐτοθεούμενοι, ὄχι εἰδωλοποιούμενοι, ὄχι αὐτονοούμενοι, ἀλλά σταυρικῶς καί ἀναστασίμως, ἀσκητικῶς καί προσευχητικῶς, νοοκαρδιακῶς καί εὐχαριστιακῶς, νηπτικῶς καί φιλοκαλλικῶς, μέ θεῖον ἔρωτα καί μετάνοια, μέ εὐγνωμοσύνη πρός τόν Θεό, εἰρηνεύοντας μέ τόν Τριαδικό Θεό, τόν ἑαυτό μας ὁ καθένας καί τούς ἄλλους ἀνθρώπους.


Ἄν τά κάνουμε αὐτά, πιστεύω ὅτι θά δοξασθοῦμε αἰωνίως, ἀπολαμβάνοντας ὅσα αὐτί δέν ἄκουσε καί μάτι δέν εἶδε καί καρδία δέν ἐγνώρισε ἐμπειρικά ἐδῶ στήν γῆ, ἀπό αὐτά τά ἀγαθά, πού ἑτοίμασε ὁ Θεός γιά ὅσους τόν ἀγάπησαν, τόν ἀγαποῦν καί θά τόν ἀγαπήσουν μέχρι τήν συντέλεια τῶν αἰώνων[24].
 
Σκοπός τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας καί δημοσιογραφίας εἶναι νά συμβάλει στήν ἀντικειμενική ἐνημέρωση, στήν συνειδητοποίηση τῶν ἐλλοχευόντων κινδύνων, ἐθνικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν καί παγκοσμίων, στήν ἀνάπτυξη ἑνός ὑγιοῦς καί γνησίου ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καί πατριωτισμοῦ, ὄχι ἐθνικισμοῦ, ὄχι ξενοφοβίας, ὄχι ρατσισμοῦ, ὄχι σωβινισμοῦ, νά ἐμπεδώσει τήν πεποίθηση καί ἐμπιστοσύνη στήν Οἰκουμενική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί στόν Οἰκουμενικό Ἑλληνισμό, ὄχι στόν παναιρετικό Οἰκουμενισμό, ὄχι στόν διεθνιστικό κοσμοπολίτικο παγκοσμιοποιημένο ἐξαμερικανισμό καί ἐξευρωπαϊσμό.
 
Γιά νά γίνουν αὐτά, ὅμως, πρέπει νά πάρουμε γενναῖες ἀποφάσεις, νά ἀψηφήσουμε πρόσκαιρες ἀπειλές καί πιέσεις συμβιβασμοῦ καί νά ἀποβάλουμε τό νοσηρό ὑπαλληλικό βόλεμα καί θεσιθηρία καί τό σύνδρομο τοῦ ὑποψηφίου συνταξιούχου καί τοῦ πολιτικοποιημένου συνδικαλιστικοῦ κομματοστελέχους.
      
 β) Οἱ γενναῖες ἀποφάσεις αὐτές συγκεκριμενοποιοῦνται στίς κάτωθι ἱεραρχημένες προτεραιότητες :

 
Ἱεραρχημένες προτεραιότητες τοῦ ὀρθόδοξου θεολόγου σήμερα μέσα του
 
α) Πρώτη προτεραιότητα θά θέσουμε τόν θεάνθρωπο Χριστό καί τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
 
β) Δεύτερη προτεραιότητα θά θέσουμε τό Ἅγιον Ὄρος ὡς Οἰκουμενική (ὄχι οἰκουμενιστική) Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση, Ζωή, Πολιτισμό, Θεολογία, Πνευματικότητα.
 
γ) Τρίτη προτεραιότητα θά θέσουμε τόν Οἰκουμενικό Ἑλληνισμό ὡς γλῶσσα, παιδεία, ἱστορία, ἤθη καί ἔθιμα, πολιτισμό, τέχνη καί ἐπιστήμη. Λέει ὁ πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκυ : «Πνευματικά ὅλοι εἴμαστε Ἕλληνες»[25]. 

Βέβαια, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι ὁ κάθε ὀρθόδοξος θεολόγος, ὁποιασδήποτε ἐθνικότητας, δέν πρέπει νά θέσει ὡς προτεραιότητα καί τήν ἰδιαίτερή του πατρίδα καί τόν πολιτισμό της. Οἱ Ἕλληνες ποτέ δέν ἔκαναν ἰμπεριαλισμό, ἐπεκτατισμό γιά νά ἐπιβάλουν τόν πολιτισμό καί τήν θρησκεία τους δυναστικά στούς ἄλλους λαούς καί ἔθνη. Αὐτό παρατηρήθηκε, ὄχι μόνο τόν καιρό τῆς συζεύξεως Ὀρθοδοξίας καί Ἑλληνισμοῦ, ἀλλά καί στήν περίοδο τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος. 

Ἐδῶ ἁπλῶς θέλουμε νά τονίσουμε ἀπαθῶς ὅτι ὁ οἰκουμενικός Ἑλληνισμός εἶναι ἡ βάση καί τοῦ παγκόσμιου ἀνθρώπινου σημερινοῦ κόσμου καί πολιτισμοῦ.
 
δ) Τέταρτη προτεραιότητα θά θέσουμε τίς προσωπικές μας φιλοδοξίες, σχέδια καί ἐπιθυμίες, οἱ ὁποῖες θά στηρίζονται καί ἀκολουθοῦν τίς πιό πάνω ἀναφερθεῖσες προτεραιότητες. Ὅμως, οἱ προσωπικές μας φιλοδοξίες πρέπει νά ἐπιδιώκονται μέ ἀγάπη, ἀλήθεια, δικαιοσύνη, ἑνότητα, ἁγιασμό καί ταπείνωση, γιά νά εἶναι κατά Θεόν, σύμφωνες μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν ἐν Χριστῷ ζωή.
 
ε) Πέμπτη προτεραιότητα θά θέσουμε ὁποιοδήποτε πρόσωπο ἤ ἰδέα ἤ κόμμα ἤ φιλοσοφία ἤ πολιτική ἤ ἐπιστήμη ἤ κράτος ἤ σωματεῖο ἤ ὀργάνωση (τοπική, ἐθνική, παγκόσμια), τά ὁποῖα, φυσικά, θά ὑπακούουν στίς πιό πάνω ἀναφερθεῖσες προτεραιότητες.
 
Ποτέ δέν πρέπει ὁ ὀρθόδοξος θεολόγος νά γίνει προσωπολήπτης ἤ ἰδεοκράτης ἤ κομματόσκυλο ἤ εὐρωπαϊστής ἤ ἐθνικόφρων ἤ σοσιαλιστής ἤ κεφαλαιοκράτης. Πρέπει νά ἀγωνίζεται νά εἶναι πάντοτε ὀρθόδοξος θεολόγος, ταπεινός καί πρᾶος, μάρτυρας καί ὁμολογητής, διδάσκαλος καί πρακτικός ἐφαρμοστής τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου Του. Νά ἀκολουθεῖ ταπεινά τούς ἁγίους θεόπτες ἀνθρώπους, πατέρες, θεολόγους, παλαιούς καί νέους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
 
Ὅταν θά ἔλθει ἡ εὐλογημένη ἐκείνη ὥρα τῆς ἀναχωρήσεώς μας ἀπό τήν ἐπίγεια ζωή μας, πρέπει νά εἴμαστε στό πνευματικό ἐκεῖνο ἐπίπεδο νά καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ, γενόμενοι ἄφρονες, καί νά μποροῦμε νά ποῦμε : «Διά τούς λόγους τῶν χειλέων σου, Κύριε, ἐγώ ἐφύλαξα ὁδούς σκληράς» (Ἐγώ, Κύριε, ἐβίασα τήν ἀνθρώπινή μου φύση (ὄχι ἄλλους ἀνθρώπους), γιά νά τηρήσει τά λόγια τῶν χειλιῶν σου, δηλαδή τίς ἐντολές σου). 

Ὁπωσδήποτε, λόγῳ τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας καί τῆς ἄγνοιας, λήθης καί ραθυμίας μας, δέν ἐπετύχαμε πλήρως  αὐτά, πού ὁ Θεός ἐζήτησε μέχρι σήμερα καί ζητάει ἀκόμη ἀπό ἐμᾶς νά κάνουμε. Πιστεύουμε, ὅμως, ὅτι, χάριτι Χριστοῦ καί δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων Ἁγιορειτῶν Γερόντων μας, στό μέλλον θά τά ἐπιτύχουμε.
 
Τώρα, ἁπλῶς, ἀρκούμεθα νά ἐξομολογηθοῦμε δημοσίως καί νά ζητήσουμε συγγνώμη ἀπό ὅλους, συγχωρώντας καί ἐμεῖς μέ τήν σειρά μας ὅλους, μισοῦντας καί ἀγαπῶντας ἡμᾶς, μισουμένους καί ἀγαπωμένους ὑφ' ἡμῶν, ζῶντας καί κεκοιμημένους, κολασμένους καί σεσωσμένους.

 (Παρακάτω οἱ σύνδεσμοι τῶν προηγούμενων ἀναρτήσεων)

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ (Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης) - (ΜΕΡΟΣ 1ον)
https://odysseiatv.blogspot.gr/2018/01/1_20.html

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ (Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης) - (ΜΕΡΟΣ 2ον)
 https://odysseiatv.blogspot.gr/2018/01/2_21.html

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ (Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης) - (ΜΕΡΟΣ 3ον)
https://odysseiatv.blogspot.gr/2018/01/3_53.html

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ (Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης) - (ΜΕΡΟΣ 4ον)
 https://odysseiatv.blogspot.gr/2018/01/4_23.html

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ (Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης) - (ΜΕΡΟΣ 5ον)
 https://odysseiatv.blogspot.gr/2018/01/5.html

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ (Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης) - (ΜΕΡΟΣ 6ον)
 https://odysseiatv.blogspot.gr/2018/01/6_25.html

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΡΑ (Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης) - (ΜΕΡΟΣ 7ον)
 https://odysseiatv.blogspot.gr/2018/01/7_27.html
 

«Τριβέλι Πᾶνος» 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!