Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

Η Δ η λ η τ η ρ ί α σ ι ς του Μ. Αλεξάνδρου.Κυρίες και κύριοι, θεωρώ εμαυτόν δεδικαιωμένον δια της διαλέξεως του κυρίου Μικρογιαννάκη, τέως Κοσμήτορος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Όταν προ τεσσάρων ετών εις διάλεξίν μου εν τῷ Πνευματικῷ Κέντρῳ του Δήμου Αθηναίων ωμίλησα για το δηλητήριον "ακόνιτον" δια του οποίου εδηλητηριάσθη υπό του Αριστοτέλους, χειρί Ιόλλα, απαξάπαντες εξεσηκώθησαν εναντίον μου, εναντίον εμού του Φυσικού (!) και ουχί Ιστορικού τινός.

Ο κ. Μικρογιαννάκης ανεφέρθη σήμερον εις τα γεγονότα ταύτα λέγων ότι πρώτη φορά αναφέρονται δημοσίως.

Πρώτη φορά ανεφέρθησαν υπ’ εμού προ τετραετίας!

Εκ της προσωπικής μου ερεύνης προκύπτει ότι ουδεπώποτε ο Αλέξανδρος ησθένη πυρέσσων, διότι το δηλητήριον «ακόνιτον» ΔΕΝ θανατώνει δια του πυρετού. 

Θανατώνει δι’ ακατασχέτου διαρροίας. 

Δια τούτο εκοιμάτο εντός του λουτρού του και ουχί εις την κρεββατοκάμαράν του.

Θεωρώ ότι δεν ήτο δυνατόν εις τας βασιλικάς διατάξεις να αναγράφεται ότι ο Μέγας Βασιλεύς απέθανε εξ αυτής της αιτίας. Ο πυρετός ήτο βολικός. 

Ερευνήσατε, παρακαλώ, για το αντίδοτο αυτού του δηλητηρίου, το «απήγανον», τον γλυκύν οίνον και τας ευτραφείς όρνιθας. 

Τότε θα κατανοήσετε διατί ο Ηφαιστείων κατεβρόχθησεν μίαν ολόκληρον όρνιθα, ευελπιστών εις την διάσωσίν του και ουχί ότι του «ήνοιξεν η όρεξις», ως ιστορούσί τινες!

Η ειρωνία είναι ότι δια του ιδίου δηλητηρίου εδηλητηριάσθη εν Χαλκίδι και αυτός ούτος ο Αριστοτέλης εν συντόμῳ χρονικῷ διαστήματι. Ολυμπιάς γαρ η μήτηρ του Αλεξάνδρου.

"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!