Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

π. Ιωάννου Διώτη, Ο ψευδοάγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ.....Του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη
Θεολόγου - Δημοσιογράφου - Συγγραφέως - Εκδότου

Να αναχωρήση εις έρημον τόπον ο Πατριάρχης

Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως π. Βαρθολομαίος, εάν έχη υγιή αρχιερατικήν συνείδησιν, είναι υποχρεωμένος να κρεμάση το ωμοφόριόν του. 

Επρόδωσε την αποστολήν του και είναι άκρως επιζήμιος διά την επί Γης στρατευομένην Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν τού Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εάν ο ίδιος αρνηθή να αναχωρήση εις έρημον τόπον, δια να κλαύση «πικρώς» (Μτθ. κς΄ 75) εκεί τας αμαρτίας του και τα πολλαπλά ανομήματά του, τότε να συγκληθή Μείζων Ιερά Σύνοδος διά να εκδικάση την ανενέργητον ακόμη μηνυτήριον αναφοράν εναντίον του τού Ηγουμένου τής Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας Πάρου Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Πήχου. Εις την δίκην αυτήν θα προσκομίσω και εγώ επί πλέον ενοχοποιητικά στοιχεία, καθώς και άλλοι θα πράξουν τούτο.

Ενώ συνεχίζεται ακόμη να εντείνεται και να επεκτείνεται η συγκλονιστική εκκλησιαστική αναταραχή πανορθοδόξως, ένεκα του σκανδαλωδεστάτου Ουκρανικού ζητήματος, το οποίον εδημιούργησεν, αφρόνως και αδιστάκτως, ο Πατριάρχης π. Βαρθολομαίος, τώρα ο Πατριάρχης ούτος διέπραξε και απίστευτον αγιολογικόν ανοσιούργημα.

Πρωτοφανής Πατριαρχική θεομπαιξία

Επειδή δεν αντελήφθην να έχη γίνει ο αναγκαίος σχολιασμός μιας σχετικής με το Ουκρανικόν θεομπαικτικής θέσεως του Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου, παρεμβατικώς, αντιμετωπίζω και αυτήν την βλάσφημον κατά του Θεού συμπεριφοράν τού Πατριάρχου. 

Εις μίαν εκδήλωσιν τού Συνδέσμου Μουσικοφίλων, κατά την ημέραν της κακώς λεγομένης θρονικής εορτής (30-11-2019), ο Πατριάρχης π. Βαρθολομαίος ηυχαρίστησε τον Κύριον «δι όλα τα αγαθά πού εχάρισε στην Πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως κατά το διατρέξαν έτος (2019)… Τον ευχαριστούμεν δια το ιστορικόν γεγονός της αυτοκεφαλίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ουκράνιας».

Κύριε, ελέησον!!! Τώρα λοιπόν πληροφορούμεθα ότι αγαθόν τού Κυρίου είναι η χορηγηθείσα εις τους αμετανοήτους καθηρημένους, αναθεματισμένους, αυτοχειροτονήτους και σχισματικούς τής Ουκρανίας Πατριαρχική ψευδοαυτοκεφαλία, η οποία κατεκρίθη και ανετινάχθη ριζικώς ως αντικανονική, αντιεκκλησιαστική, ανιστόρητος, αντιπαραδοσιακή, αυθαίρετος και ως προϊόν απροκαλύπτων επεμβάσεων κοσμικών παραγόντων με άδηλα ανταλλάγματα. Εγράφη και δεν διεψεύσθη, ως γνωρίζω, ότι ο Πατριάρχης έλαβεν από την Αμερικήν δολλάρια δέκα εκατομμυρίων διά την προδοτικήν της αποστολής του κακοαυτοκεφαλίαν.

Είναι κατάφωρος η θεομπαιξία και βλασφημία του Πατριάρχου κατά τού Θεού, τον Οποίον παρουσιάζει ως τον εμπνεύσαντα όλας τας αθλιότητας αυτής τής θεοκαταράτου αυτοκεφαλίας και συνεργήσαντα εις την πραγματοποίησίν της.

Γνωρίζει ο Πατριάρχης ότι η όλη υπόστασις αυτής της δαιμονοαυτοκεφαλίας ανετράπη «ροιζηδόν» (Β΄ Πέτρ. γ΄ 10) μέ εμπεριστατωμένα, αποδεικτικά καί δυναμικά δημοσιεύματα Μητροπολιτών, Ηγουμένων, Αρχιμανδριτών, Πρωτοπρεσβυτέρων, Αγιορειτών Μοναχών, θεολόγων, Καθηγητών θεολογικών σχολών, δημοσιογράφων καί άλλων. 

Ενδεικτικώς αναφέρω καί ονομαστικώς τρείς Καθηγητάς τής Θεολογίας από τούς πολλούς, οι οποίοι δέν δέχονται τήν κακοποιόν τής αληθείας εν λόγω ενέργειαν τού Πατριάρχου. Οι καθηγηταί αυτοί είναι ο κ. Παναγιώτης Μπούμης τού Κανονικού Δικαίου τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης τής Πατρολογίας τής Θεολογικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ο κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης τής Δογματικής τής αυτής Σχολής. 

Καί όμως, ο π. Βαρθολομαίος, εν τή αφροσύνη του, έχει τό εξοργιστικόν θράσος νά ισχυρίζεται ότι είχεν εμπνευστήν καί συνεργόν του τόν Θεόν, όταν έγραφε καί υπέγραφε τόν Τόμον ψευδοαυτοκεφαλίας τής εν Κιέβω ψευδοεκκλησίας του. Ο εκκλησιαστικός αυτός Ηγέτης θεωρεί όλους ημάς τούς ανωτέρω ως θεολογικά απορρίμματα. Τοιαύτη ως άνω Πατριαρχική θεομπαιξία είναι πρωτοφανής. Νομίζω ότι είναι εντελώς άγνωστον εις τήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν, εάν ποτέ ευρέθη Πατριάρχης νά είναι τόσον θεομπαίκτης.

Κλαύσατε καί θρηνήσατε, αδελφοί

Αδελφοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί απανταχού τής Γής, κλαύσατε πολύ καί θρηνήσατε γοερώς διά τό οικτρόν κατάντημα τού αθεοφόβου Επισκόπου τής Κωνσταντινουπόλεως π. Βαρθολομαίου. Φρίξατε καί στενάξατε, αδελφοί μου. Ούτε Θεόν φοβείται ούτε ανθρώπους εντρέπεται ο άνθρωπος αυτός. Επειδή καί Αγίους επολέμησε τό δαιμόνιον, μήπως είναι καί αυτός είς εκ τών «πολλών αντιχρίστων» (Α΄ Ιω. β΄ 18) υπό τήν έννοιαν τού αιρετικού, ως υπάρχει τοιαύτη ερμηνεία;

Ακούσατε, ακούσατε καί αναταραχθείτε σεισμικώς. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης π. Βαρθολομαίος προέβη, σκανδαλωδώς, εις τήν αγιοκατάταξιν ενός ιερομονάχου, ο οποίος παρέβη ιερούς Κανόνας Οικουμενικών Συνόδων, εντολάς τής Αγίας Γραφής καί πλήθος Αγιοπατερικών κειμένων. Διετύπωσε δέ Τριαδολογικάς κακοδοξίας καί άλλας θεολογικάς πλάνας.

Απερίγραπτος η τόλμη τού Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου

Εις τήν Ορθοδοξίαν δέν γίνεται ανακήρυξις Αγίων, όπως εις τόν Παπισμόν, αλλά αναγνώρισις καί επισημοποίησις υπό αρμοδίων Εκκλησιαστικών Οργάνων τής εδραιωθείσης εις τήν κοινήν συνείδησιν τού εκκλησιαστικού πληρώματος αγιότητος εξαγνισμένων προσώπων, όπως εις τάς περιπτώσεις τού πατρός Παϊσίου καί τού πατρός Πορφυρίου. 

Αυτή η θέσις αποτελεί τόν θεμελιώδη όρον πάσης αγιοκατατάξεως. Ο όρος αυτός ουδαμώς υφίσταται εις τήν προκλητικήν αγιοκατατακτικήν αυθαιρεσίαν τού Πατριάρχου. 

Αντιθέτως, είναι αμφιλεγομένη η παρουσία τού ιερομονάχου Σωφρονίου Σαχάρωφ (εντελώς άγνωστος εις τό ευρύ κοινόν). 

Η αγιοκατάταξίς του είχε προγραμματισθή νά πραγματοποιηθή πρό τεσσάρων ετών καί εματαιώθη κατόπιν τής από 8-8-2014 καταγγελίας μου εις τήν Ιεράν Σύνοδον τού Οικουμενικού Πατριαρχείου καί τής εσπευσμένης εκδόσεως τού βιβλίου μου «Αυτογελοιοποιείται ο Ναυπάκτου Ιερόθεος – ΜΕΓΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΤΥΧΟΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΑΧΑΡΩΦ – Όχι παπική βιομηχανία παραγωγής αγίων».

Εις τήν καταγγελίαν μου εξέθεσα 14 λόγους, ένεκα τών οποίων ήτο παντάπασιν απαράδεκτος η αγιοκατάταξις αυτή. 
Εις δέ τό βιβλίον μου, μεταξύ καί πολλών άλλων, ανέλυσα τούς λόγους αυτούς. Συνεπώς, διά νά ματαιωθή τότε η εν λόγω επισήμως προγραμματισθείσα αγιοκατάταξις, σημαίνει ότι τά καταγγελθέντα είχον αξιολογηθή εις βάρος του.

Επισημαίνω ακόμη ότι καί ο Βυζαντινολόγος Καθηγητής κ. Μάριος Ι. Πηλαβάκης εδημοσιογράφησε κατ επανάληψιν κατά τού π. Σωφρονίου Σαχάρωφ. Υπέβαλε δέ σχετικόν διάβημα καί πρός τό Οικουμενικόν Πατριαρχείον. 
Επίσης καί ο Καθηγητής τής πυρηνικής Ιατρικής κ. Γεώργιος Καραλής, μέ καταπληκτικάς θεολογικάς γνώσεις, καί παλαιότερον καί τώρα, εξακολουθεί νά αποκαλύπτη καί νά αναιρή κακοδοξίας τού ψευδοαγίου τούτου.

Όπως αποκαλύπτω εις τό προαναφερθέν βιβλίον μου, ο βίος τού Σωφρονίου Σαχάρωφ υπήρξεν ακατάστατος. Ενώ ο υμνητής του Μητροπολίτης Ναυπάκτου π. Ιερόθεος ισχυρίζεται, αυθαιρέτως καί αναποδείκτως, ότι ο Σωφρόνιος έβλεπε παιδιόθεν συνεχώς τό άκτιστον φώς, πώς συνέβη νά γίνη καί άθεος; 

Από τήν αθεΐαν μετεπήδησεν εις τόν Βουδισμόν εις τόν οποίον παρέμεινεν επί οκτώ (8) έτη. Μεταστραφείς, κατέληξεν εις τό Άγιον Όρος, διά νά μονάση. 
Όμως, εγκατέλειψε τό Όρος καί μετέβη εις Παρισίους, όπου έμεινεν επί 12 έτη. Κατά τάς ημέρας αυτάς έλαβον τήν πληροφορίαν ότι απηλάθη από τό Άγιον Όρος. 

Ίσως δι αυτό επί 46 έτη δέν επέστρεψεν ούτε μίαν φοράν εις τό Άγιον Όρος μέχρι τήν κοίμησίν του. 

Εγράφη ότι οι μακαριστοί Αγιορείται Γέροντες Δανιήλ Κατουνακιώτης, Θωμάς Μικραγιαννανίτης καί Γαβριήλ Διονυσιάτης τόν απεκάλουν «πράκτορα τών Εγγλέζων»

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΑΛΦΟΥΡ
Ο ΑΓΓΛΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΚΛΗΡΙΚΟΣ,
ΠΟΥ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
..."ΞΥΡΙΣΘΗΚΕ & ΑΥΤΟ-ΑΠΟΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΕ" (!)
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΟΥΣΤΟΥΜΑΡΙΣΜΕΝΟΣ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΑΡΧΗ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ.

Τό βέβαιον είναι ότι ο ανακηρυχθείς υπό τού Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί τού Ναυπάκτου Ιεροθέου (έχει προτείνει τήν αγιοκατάταξίν του) υπήρξεν «αφοσιωμένος ως τό τέλος τής ζωής του» (ομολογία τού ιδίου) εις τόν Δαβίδ Μπάλφουρ. Ο Μπάλφουρ ήτο γενικός πράκτωρ τής εν Ελλάδι Αγγλικής κατασκοπείας.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΜΠΑΛΦΟΥΡ

Κατόπιν αυτών τών βιογραφικών καί όλων τών άλλων ανωτέρω καί μετά από τήν πρό τεσσάρων (4) ετών ματαίωσιν τής αγιοκατατάξεώς του, είναι απερίγραπτος καί άκρως εξοργιστική η απόφασις τού Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου νά προβή εις τήν αγιοκατάταξιν τού π. Σωφρονίου. 


ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ
ΜΟΛΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΣΑ ΑΘΗΝΑ.
ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ Ο
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.
ΠΙΣΩ ΕΝΤΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, Ο
ΝΤ.ΜΠΑΛΦΟΥΡ ΑΝΕΥ ...ΑΜΦΙΩΝ....
Ο Πατριάρχης, μέ τήν ανίερον αυτήν ενέργειάν του, προσβάλλει όλους τούς Αγίους τής Ορθοδοξίας. Τίθεται εν αμφιβόλω η αγιότης τών Αγίων καί οπλίζονται οι εχθροί τής Εκκλησίας.

Σκόπιμος η αγιοκατάταξις

Διά πρώτην φοράν επεδιώχθη αγιοκατάταξις εκ τών άνω, από αξιωματούχους τής Διοικούσης Εκκλησίας καί όχι από τόν πιστόν Λαόν. Ουδεμία ανάγκη υπήρχε νά πραγματοποιηθή αυτή η αγιοκατάταξις. Έχομεν εκατομμύρια Αγίων, επωνύμων καί ανωνύμων. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ηλείας π. Γερμανός είναι σφόδρα αντίθετος εις τάς ανεξελέγκτους καί αθρόας αγιοκατατάξεις. 

Η αγιοκατάταξις αυτή είναι απολύτως σκόπιμος καί μόνον σκόπιμος, πρός βράβευσιν τού Μητροπολίτου Ναυπάκτου διά τήν εξωφρενικήν στήριξιν τής ενεργείας τού Πατριάρχου νά χορηγήση αυτοκεφαλίαν εις τού καθηρημένους καί σχισματικούς τής Ουκρανίας καί διά νά ικανοποιηθή ο Ηγούμενος τής Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου π. Εφραίμ, ο οποίος πρό ετών είχε διοργανώσει διεθνές Συνέδριον πρός τιμήν τού Σωφρονίου καί τόν έχει αγιογραφήσει εν μέσω πραγματικών Αγίων.

Τέλος, ποιούμαι έκκλησιν πρός όλους ανά τήν Ορθοδοξίαν Πατριάρχας, Μητροπολίτας, αγάμους καί εγγάμους Πρεσβυτέρους, Καθηγητάς Θεολογικών Σχολών καί όλους τούς άλλους θεολόγους, Μοναχούς, Μοναχάς, Ορθοδόξους Χριστιανικάς Αδελφότητας, δημοσιογράφους καί πρός πάντας τούς αγωνιστάς υπέρ τής Ορθοδοξίας νά κινητοποιηθώμεν δραστηρίως πρός πάσαν κατεύθυνσιν, διά νά αναγκασθή ο Πατριάρχης νά ανακαλέση αυτήν τήν δαιμονοεπιθύμητον αγιοκατάταξιν. 

Εάν αδιαφορήση ο Πατριάρχης, θά τήν ακυρώση ο Λαός τού Θεού. Θά ακολουθήσουν καί άλλα σχετικά δημοσιεύματα, τά οποία θά συγκλονίσουν καί θά αναταράξουν τόν Πατριαρχικόν θρόνον τού Βοσπόρου.


&


"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!