Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Γιατί ἡ Δύσις θά τ σ α κ ι σ τ ῇ τό 2023 καί θά εἶναι ἡ χρονιά, πού θά κ α τ α ρ ρ ε ύ σ ῃ τό ΣΑΠΙΟ δυτικό ὁ λ ο κ λ η ρ ω τ ι κ ό σύστημα!

 

 Ὁ Russ-Warrior ἔγραψε ἕνα ὡραῖο μήνυμα στό twitter πού περιγράφει τήν πτώση τῆς Εὐρώπης. 

Ἐξηγεῖ πῶς τό χρηματοπιστωτικό σύστημα Ponzi γίνεται μή βιώσιμο μέ τήν ἐκθετική αὔξηση τῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας καί πῶς ὁ εὐρωπαῖος δέν θά ἀποδεχθεῖ τήν πολιτική τῆς διεφθαρμένης κλίκας μέ τό ὄνομα Ε.Ε.:


Τό ἐνεργειακό κόστος αὐξάνεται, ἔχει αὐξηθεῖ μέ 300%-500% στήν Εὐρώπη σέ ἕνα χρόνο, αὐτό εἶναι σαφῶς μή βιώσιμο καί στήν πραγματικότητα σημαίνει ὅτι ἡ εὐρωπαϊκή βιομηχανία καταστρέφεται ἀπό τήν ἔλλειψη ἀνταγωνιστικότητας.

Γιά νά διατηρήσουν τίς οἰκονομίες τους ὄρθιες κατά τή διάρκεια αὐτῆς τῆς οἰκονομικῆς κρίσης, οἱ εὐρωπαϊκές χῶρες αὐξάνουν τά χρέη τους μέ πακέτα στήριξης δεκάδων δισεκατομμυρίων εὐρώ πού θά σταματήσουν ἐπειδή εἶναι τελικά πολύ ἀκριβά.

Ἐπιστρέφοντας στήν ἐνέργεια, εἶναι πολύ πιθανό, παρά τίς συμφωνίες πού ἔχουν ὑπογραφεῖ ἐδῶ καί ἐκεῖ μέ νέους προμηθευτές, οἱ εὐρωπαϊκές χῶρες πρέπει νά βροῦν μαζύ 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ἀερίου καί φαίνεται ὅτι δέν ὑπάρχει διαθέσιμη πηγή.

Καθώς τό φιλελεύθερο σύστημα γίνεται ὅλο καί πιό αὐταρχικό, ὅπως κατέστησαν οἱ κανόνες τοῦ Covid, ἡ ἀπόρριψη τοῦ μοντέλου του θά ἐξαπλωθεῖ στήν Εὐρώπη καθώς καί στίς ΗΠΑ, γιατί αὐτό πού τελικά ἀπέτρεψε τήν κατάρρευσή του εἶναι μόνο ἡ πλύση ἐγκεφάλου τῶν μέσων ἐνημέρωσης καί ὁ πλοῦτος πού βρίσκεται ἀπό πίσω.

Οἱ "λίμπεραλςἔχουν δημιουργήσει μιά πολύ ἀδύναμη κοινωνία γιατί κατέστρεψαν τούς πυλῶνες της, τήν παραδοσιακή οἰκογένεια καί τίς πολιτιστικές ρίζες της

Χωρίς αὐτούς τούς πυλῶνες, οἱ ὁποῖοι ἑδραιώνουν μιά κοινωνία μπροστά στή βαθιά κρίση, ἡ γενιά τῆς ἀνωμαλίας καί τῶν LGBT εἶναι ἐντελῶς ἀνίκανη νά ἀντέξει τά δεινά.

Ἡ ἔλλειψη ἀνταγωνιστικότητας τῆς εὐρωπαϊκῆς βιομηχανίας θά ὁδηγήσει σέ οἰκονομική ἐρημοποίηση τῆς ἠπείρου. Τό μεγαλύτερο μέρος τῆς παραγωγῆς μεταφέρεται στίς ΗΠΑ, τήν Ἀσία καί τίς πλούσιες σέ ἐνέργεια χῶρες.

Τά χρέη τῆς Ε.Ε. ὁλοένα καί αὐξάνονται, φυσικά δέν μποροῦν νά πληρωθοῦν ποτέ, τό σχέδιο Ponzi τῆς ΕΚΤ γιά ἐξαγορά κρατικῶν χρεῶν πρόκειται νά τελειώσει, αὐτό θά ἀσκήσει μεγάλη πίεση στίς εὐρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές ἀγορές, εἰδικά στίς τράπεζες πού βαριά ἐκτεθειμένες στά χρέη τῶν χωρῶν πού θά μποροῦσαν νά χρεοκοπήσουν.

Μέ πλήρη ἔλλειψη ἑνότητας στήν κοινωνία, τόσο σέ ἐθνικό ἐπίπεδο λόγῳ τοῦ τοξικοῦ φιλελευθερισμοῦ ὅσο καί σέ ἐπίπεδο ΕΕ, ἐπειδή οἱ χῶρες λαμβάνουν μέτρα μόνες τους χωρίς νά συμβουλεύονται τά ἄλλα μέλη, τά τραπουλόχαρτα θά καταρρεύσουν γρήγορα.

Οἱ αὐξανόμενες διαιρέσεις στήν Δύση λόγῳ τῆς πόλωσης μεταξύ τῶν 'λίμπεραλς' ἀπό τή μιά καί τῶν εὐαισθητοποιημένων ἀνθρώπων ἀπό τήν ἄλλη, ἡ αὐξανόμενη ἀνεργία, ἡ ἐκτεταμένη φτώχεια θά μποροῦσαν νά ὁδηγήσουν σέ ἐξεγέρσεις, ἀκόμη καί καθημερινή βία.

Ὡς ἀποτέλεσμα ἐτῶν ἀποτυχίας καί φτώχειας, οἱ δυτικοί ἡγέτες εἶναι βαθιά ἀντιδημοφιλεῖς, μέ ποσοστό ἀποδοχῆς σήμερα 20-30%, τό ὁποῖο εἶναι ἀπίστευτα χαμηλό, εἰδικά στίς τρέχουσες συνθῆκες ὅπου ἀπαιτεῖται ἕνας πολιτικός πού ὑποστηρίζεται ἀπό τήν πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ. 

Ὁ Πούτιν, γιά παράδειγμα, ἐξακολουθεῖ νά ἐγκρίνεται κατά 80% τῶν Ρώσων.

φωτό
Καθώς ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἀνακοινώνει τή δική της ψηφιακή ταυτότητα/σύστημα κοινωνικῆς πίστωσης δέν εἶναι σαφές ἐάν οἱ Εὐρωπαῖοι θά τό ἀποδεχθοῦν παθητικά, εἰδικά δεδομένων ὅλων των ἄλλων ζητημάτων, εἶναι δύσκολο νά ἐφαρμοστεῖ αὐτός ὁ μηχανισμός ἐάν εἶστε βαθιά ἀντιδημοφιλεῖς καί ἀπαξιωμένοι.

Τό σκάνδαλο τοῦ Κατάρ εἶναι μόνο ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνουτό ἐπίπεδο τῆς διαφθορᾶς σέ ἐπίπεδο ΕΕ εἶναι συγκλονιστικότί ἀπέγιναν τά μηνύματα τῆς Von Der Leyen στόν διευθύνοντα σύμβουλο τῆς Pfizer;

Οἱ Εὐρωπαῖοι κουράζονται ὅλο καί περισσότερο ἀπό τή διεφθαρμένη συμπεριφορά τῶν εὐρωβουλευτῶν.

Σέ ἐθνικό ἐπίπεδο, ἡ ἔλλειψη κυριαρχίας, πού οὐσιαστικά σημαίνει τήρηση τῶν ἐντολῶν τῶν ΗΠΑ/ΕΕ/Μεγάλων Φαρμακευτικῶν/Χρηματοοικονομικῶν κερδοσκόπων, καθιστά ἀδύνατη τή λήψη ἔγκυρων ἀποφάσεων πρός τό συμφέρον τοῦ λαοῦ, κάτι πού θά ἦταν ἀπαραίτητο σέ περιόδους βαθιᾶς κρίσης ὅπως ἡ σημερινή.

Ἡ ρωσική νίκη στόν πόλεμο στήν Οὐκρανία θά εἶναι τό τελευταῖο καρφί στό φέρετρο τῆς Εὐρώτης, γιατί οἱ Εὐρωπαῖοι τελικά θά ἀναρωτηθοῦν: ἄξιζε νά ἐξαντλήσουμε ὁλόκληρο τό ἀπόθεμα ὅπλων μας καί νά ἐγκαταλείψουμε τή φθηνή ἐνέργεια γιά μιά ἄσκοπη σταυροφορία κατά τῆς Μόσχας πού ἦταν πάντα καταδικασμένη νά ἀποτύχει;

Ἡ δεσπόζουσα θέση τοῦ δολαρίου διαβρώνεται σταθερά καθώς ὅλο καί περισσότερες χῶρες ἀποφασίζουν νά ἐγκαταλείψουν τό δολάριο στό ἐμπόριο ὑπέρ τῶν ἐθνικῶν νομισμάτων, καθώς ἡ οἰκονομία τῆς Κίνας ἔχει γίνει ἡ μεγαλύτερη στόν κόσμοΟἱ χῶρες BRICS αὐξάνονται σέ ἰσχύ καί ἡγοῦνται τοῦ νέου πολυπολικοῦ κόσμου.

Αὐτή εἶναι ὅμως μόνο μιά πλευρά τοῦ νομίσματος, πιό βαθιά καί σύμφωνα μέ τήν δική μας ἀνάλυση τοῦ ΚΟΡΑΚΑΣ ΝΕΑ, ὅλα εἶναι ὀργανωμέναοἱ ἐξουσίες συνεργάζονταιὅλοι μαζί ἐναντίον τῶν λαῶν καί εἰδικά ἐναντίον τῶν εὐρωπαίων ἐπειδή εἶναι οἱ λαοί πού ἔχουν τήν ἱκανότητα νά ἐμποδίσουν τήν σημερινή ΧΟΥΝΤΑ

Μήν ξεχνᾶτε ὅτι ἡ Ἄγκελα Μέρκελ πῆγε τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020 στήν Γουαν νά δεῖ ἀπο κοντά την ἐργασία τῶν κινέζων ἐπάνω στά ἐργαστήρια τοῦ τρόμου.  Οἱ κινέζοι ψοφᾶνε σάν τά σκυλιά ἀπό τίς ἐνέσεις. Οἱ ὑπόλοιποι τό ἴδιο. Οἱ περισσότεροι λαοί εἶναι ἤδη ὑποδουλωμένοι ὅπως οἱ κινέζοι, ἀφρικανοί, νότιο ἀμερικανοί καί ἄν ὁ εὐρωπαῖος πεινάσει θά εἶναι ὅλοι μαζί στήν ἠλεκτρονική παρέα τοῦ Μεγάλου Ἀδελφοῦ

Russ-Warrior ξεχνάει νά γράψει ἤ μᾶλλον δέν ἔχει κατανοήσει ὅτι τό μονοπώλιο ἔκδοσης χρήματος ἀνήκει στούς ἴδιους τούς δυτικούς καί μποροῦν νά τούς ἐξαγοράσουν ὅλους ἀνεξεραίτως φυλῆς,χρώματος,φύλου, ἀρα τό χάος εἶναι ἤδη προγραμματισμένο καί ἔχουν τούς πράκτορες τους παντοῦ καί σέ ὅλες τίς χῶρες...

Ἑτοιμαστεῖτε γιά τό χάος πού φέρνουν, ΤΟ ΤΕΛΟΣ εἶναι ΤΩΡΑ. Χωρίς φόβο ἀλλά ἕτοιμοι γιά τήν πεῖνα καί τίς ἐξεγέρσεις καί σάν λύση τόν στρατιωτικό νόμο.

Ἀπό : korakas-news.gr

Ἡ Πελασγική

http://sxolianews.blogspot.com/2022/12/2023.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!