Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Ἀφιερωμένο στούς παραχαράκτες τῆς πατερικῆς διδασκαλίας καί παραδόσεως καί στούς καλοπροαιρέτους πιστούς, πού πάσχουν γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ…Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος

  Την περίοδο που ακολούθησε την ληστρική ψευδοσύνοδο του Κολυμπαρίου, πολλοί οικουμενιστές, κρυφοοικουμενιστές και αντιοικουμενιστές ιερείς, ηγούμενοι και επίσκοποι, λόγω της αυξανόμενης αντίδρασης που παρατηρήθηκε κυρίως στις τάξεις των λαϊκών αλλά και μεταξύ ορθοδοξοφρονούντων μοναχών και κληρικών έσπευσαν να τρομοκρατήσουν και να αποπροσανατολίσουν τον λαό του Θεού ισχυριζόμενοι ότι η κατοχυρωμένη ιεροκανονικά αλλά και επιβεβλημένη μέσω της διαχρονικής πρακτικής των Θεοφόρων Πατέρων διακοπή μνημοσύνου και αποτείχιση εν καιρώ αιρέσεως είναι καταδικαστέες πράξεις και θέτουν αυτούς που προβαίνουν σε εφαρμογή τους εκτός των ορίων της Εκκλησίας του Χριστού.

  Όσο είναι αυτό δυνατό, θα προσπαθήσουμε να αντικρούσουμε την διαστροφή αυτής της αντίληψης περί διακοπής κοινωνίας με τους αιρετικούς, που έχει εμφιλοχωρήσει και επικρατήσει για δεκαετίες στο σώμα της Εκκλησίας και διαδίδεται από φιλότιμους και ορθοδοξούντες κατά τα άλλα επισκόπους, ιερείς και ηγουμένους. Επειδή η πίστη μας είναι «ακτιβιστική», ήτοι προϋποθέτει να πράττουμε και να δρούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, απαιτείται από εμάς, ως μέλη του σώματος του Χριστού, να ορθοπραττούμε. Ωστόσο, απ’ ότι δείχνει η σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση, λόγω άμβλυνσης, αν όχι κατάργησης του σταυρικού Ευαγγελίου και φρονήματος, χωλαίνουμε οικτρά στην ορθοπραξία, γιατί μας κοστίζει και μας ξεβολεύει.

  Για την θεμελίωση και στοιχειοθέτηση της παραπάνω θέσης περί αποτείχισης, φυσικά, θα επικαλεστώ τα λόγια των Πατέρων παραθέτοντας παράλληλα αποσπάσματα και περικοπές από το εξαιρετικό πόνημα του θεολόγου Ιωάννη Ε. Ρίζου το οποίο τιτλοφορείται «Οι ληστές της θείας διδασκαλίας» (Μέρος Β’).

Τι είναι «αποτείχιση» και «εκκλησιαστική κοινωνία»

  Για τον λαϊκό, η εκκλησιαστική κοινωνία ταυτίζεται με την αποδοχή του εκάστοτε Ιερέα, Επισκόπου και Πατριάρχη ως Ποιμένων του. Στα πρόσωπα αυτών ο λαϊκός αποδέχεται και αναγνωρίζει τους νόμιμους διαδόχους των Αποστόλων που του μεταβιβάζουν ανόθευτη την Πίστη, όπως την παρέλαβαν από τους Άγιους Πατέρες. Η εκκλησιαστική κοινωνία για τον λαϊκό εκφράζεται μέσω της υπακοής και της συμμετοχής του στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας όπου προΐστανται οι ποιμένες με τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

  H εκκλησιαστική κοινωνία δεν συνιστά μια τυπική έκφραση διοικητικοϋπαλληλικής σχέσης, αλλά ενέχει σωτηριολογικό περιεχόμενο. Δηλώνει ταυτότητα πίστεως και συγκοινωνίας με την Αποστολική διαδοχή και εμπεριέχει και διαχέει τον αγιασμό του Αγίου Πνεύματος, της Πεντηκοστής. Κατά τον Μ. Βασίλειο, η κοινωνία (δηλ. η μνημόνευση του επισκόπου στις ακολουθίες της Εκκλησίας) είναι θέμα ουσίας και ουχί τύπου, θέμα πίστεως και ουχί υποβολής σεβασμάτων (Ρίζος, 2016, σελ. 23).

  Από τα παραπάνω συνάγεται ότι θεμέλιο της εκκλησιαστικής κοινωνίας είναι η ορθή πίστη και «η κοινωνία μόνο με τους Ορθοδόξους σημαίνει τοποθέτηση στην μερίδα των δικαίων κατά την ημέρα της κρίσεως. Η ομολογία της πίστεως δεν είναι άλλη εις την Σελεύκειαν, άλλη εις την Κωνσταντινούπολιν, άλλη εις τα Ζήλα, άλλη εις την Λάμψακον και άλλη εις την Ρώμην, άλλα είναι μία και η αυτή»[1]. Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης βεβαιώνει ότι δια της εκκλησιαστικής κοινωνίας ενσωματούμεθα με την ορατή κεφαλή (τον επίσκοπο) και ταυτιζόμαστε με την πίστη του. Αυτό πραγματοποιείται και εκφράζεται δια της μνημόνευσης του επισκόπου.[2]

  Tυπικά, η Αποτείχιση θεσπίστηκε στην Πρωτοδευτέρα Σύνοδο (ΑΒ) επί Μ. Φωτίου, το 880, με τον ΙΕ’ (15ο) Ι. Κανόνα της, ο οποίος έχει ως εξής:

Τὰ ὁρισθέντα ἐπὶ πρεσβυτέρων καὶ ἐπισκόπων καὶ μητροπολιτῶν, πολλῷ μᾶλλον καὶ ἐπὶ πατριαρχῶν ἁρμόζει. Ὥστε, εἴ τις πρεσβύτερος ἤ ἐπίσκοπος ἢ μητροπολίτης τολμήσειεν ἀποστῆναι τῆς πρὸς τὸν οἰκεῖον πατριάρχην κοινωνίας καὶ μὴ ἀναφέρει τὸ ὄνομα αὐτοῦ, κατὰ τὸ ὡρισμένον καὶ τεταγμένον, ἐν τῇ θείᾳ μυσταγωγίᾳ, ἀλλὰ πρὸ ἐμφανείας συνοδικῆς καὶ τελείας αὐτοῦ κατακρίσεως σχίσμα ποιήσει, τοῦτον ὥρισεν ἡ ἁγία σύνοδος, πάσης ἱερατείας παντελῶς ἀλλότριον εἶναι, εἰ μόνον ἐλεγχθείη τοῦτο παρανομήσας. Καὶ ταῦτα μὲν ὥρισται καὶ ἐσφράγισται περὶ τῶν προφάσει τινῶν ἐγκλημάτων τῶν οἰκείων ἀφισταμένων προέδρων καὶ σχίσμα ποιούντων καὶ τὴν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας διασπώντων. Οἱ γὰρ δι᾿ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται. Οἱ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι.

Σε ελεύθερη μετάφραση:

Όταν κάποιος επίσκοπος κηρύττει δημόσια αίρεση, καταδικασμένη από Συνόδους ή Πατέρες, και κάποιος παύει την κοινωνία από τον επίσκοπο αυτόν, προτού ακόμα αποφασίσει κάποια Σύνοδος, αυτός όχι δεν πρέπει να τιμωρείται αλλ’ απεναντίας να επαινείται γιατί έπαψε την κοινωνία από ψευδεπίσκοπο και ψευδοδιδάσκαλο, και δεν τεμάχισε την Εκκλησία, αλλ’ απεναντίας την έσωσε από σχίσματα.

Ποιος θέσπισε την Αποτείχιση

  Πρώτος ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός δίδαξε ότι τα δικά Του πρόβατα όταν ακούν την φωνή ξένου διδασκάλου φεύγουν. «Αλλωτρίω δε [σ.σ.ποιμένα] ου μη ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται από αυτού, ότι ουκ οίδασι των αλλοτρίων την φωνήν».[3] Στη συνέχεια την ίδια διδαχή κήρυξαν και οι Απόστολοι μέσω των διαταγών «…Διό φευκτέον ἀπό τῶν φθορέων ποιμένων».[4] Ο απόστολος Παύλος δίνει την εντολή « Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς (φεύγετε) ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν παράδοσιν ἣν παρέλαβον παρ᾿ ἡμῶν»[5] και «εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ μὴ προσέρχεται ὑγιαίνουσι λόγοις τοῖς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ κατ᾿ εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ…..ἀφίστασο ἀπὸ τῶν τοιούτων (φύγε από αυτούς)».[6] Και έτι μία φορά επισημαίνει εντονότατα ότι όχι ιερέας, όχι επίσκοπος, όχι Πατριάρχης, αλλά ακόμα και άγγελος αν σας διδάσκει διαφορετικά να είναι αναθεματισμένος και προφανώς δεν νοείται καμιά εκκλησιαστική κοινωνία με κάποιον αναθεματισμένο (Ρίζος, 2016, σελ. 27).

Πατέρες της Εκκλησίας που αποτειχίστηκαν

i. Άγιος Μελέτιος επί αρειανισμού επί αντιοχειανού σχίσματος
ii. Μέγας Βασίλειος (361)
iii. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος (379) επί αρειανισμού
iv. Άγιος Κύριλλος, Πατριάρχης Αλεξανδρείας (428), επί Νεστορίου
v. Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (615) επί μονοθελητισμού
vi. Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, Πατριάρχης άγιος Γερμανός επί εικονομαχίας (717)
vii. Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης επί μοιχειανικής αιρέσεως και επί εικονομαχίας
viii. Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σέργιος όταν εισήχθη το φιλιόκβε από τον πάπα Ρώμης (1009)
ix. Άγιος Μάρκος Ευγενικός κατά του παπισμού (1438)
x. Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς επί βαρλααμισμού

Κριτήρια που πληρούνταν προκειμένου να αποτειχιστούν οι παραπάνω Πατέρες:

1. H Αποτείχιση θεωρούνταν επιβεβλημένη απέναντι σε επισκόπους, που αρνούνταν αποφάσεις Οικουμενικής Συνόδου (παράδειγμα i, iii.)
2. Δεν ήταν αναγκαία η ύπαρξη επισκόπου ως ηγέτη της αποτείχισης (παρ. i)
3. Πραγματοποιήθηκε νόμιμη αποτείχιση εξ αιτίας αντικατάστασης Ορθοδόξου Επισκόπου από κακόδοξο (παρ. i.).
4. Η υπογραφή αιρετικού κειμένου από Ορθόδοξο επίσκοπο αποτελεί αιτία αποτείχισης (παρ.ii.,iii.,ix).
5. Αποτείχιση με αιτία κακόδοξο κήρυγμα Πατριάρχη. Οι αποτειχιζόμενοι δεν έχουν συνοδική υποστήριξη (παρ.iv.).
6. Αποτείχιση εξ αιτίας μνημόνευσης αιρετικού στην Θ. Λειτουργία (παρ.iv., ix.)
7. Αποτείχιση επειδή Πατριαρχείο δεν υιοθετεί αποφάσεις Τοπικών Συνόδων (παρ. v., vi.).
8. Αποτείχιση έναντι μη καταδικασμένου Πατριάρχου και άνευ συνοδικής στήριξης (παρ.x.)

Ρίζος (2016, σελ. 49-50)

Λόγοι που προκαλούσαν την αποτείχιση κατά τους Πατέρες

Α) ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Β) ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΕΥΜΑΤΟΣ

Είναι προαιρετική (δυνητική) η αποτείχιση;

Βλέπε το κατατοπιστικότατο άρθρο του κ. Τσακίρογλου: 

https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2017/03/15.html#more

Γενικά συμπεράσματα 

  Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η διακοπή κοινωνίας με τους αιρετικούς, αιρετίζοντες ή με τους δια της σιωπής συμπράττοντες και συνοδοιπορούντες με την αίρεση είναι επιβεβλημένη και από την Αγία Γραφή και από τους Ιερούς Κανόνες, αλλά και από την διαχρονική πρακτική των Θεοφόρων Αγίων Πατέρων. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, αυτή είναι η Ορθόδοξη πίστη και με αυτήν θα πρέπει να κοινωνούμε. Μπορεί η διοικητική πτυχή της Εκκλησίας να έχει εξωμοτήσει αλλά η πραγματική Εκκλησία του Χριστού, εν καιρώ αιρέσεως, έγκειται και αναπαύεται εκεί όπου υπάρχει ακραιφνής και ανόθευτη η ορθόδοξη πίστη των Αποστόλων, Αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας.

  Πώς διατηρήθηκε η γνησιότητα της πίστης έως σήμερα; Αν όλοι οι ορθόδοξοι ιερείς μνημόνευαν τους φέροντες την εκάστοτε αίρεση που ενέσκηπτε στους κόλπους της Εκκλησίας και δεν διαφοροποιούνταν έμπρακτα (δια της αποτείχισης) από τους αιρετικούς, πρώτον δεν θα ταρακουνούσαν τους τελευταίους ώστε να προβληματιστούν και να έλθουν εις εαυτόν αφού τους παραδέχονταν εν τοις πράγμασι (δια της κοινωνίας), έστω αν προφορικά έλεγαν το αντίθετο και ορθοδοξούσαν, και δεύτερον δεν θα υπήρχε η Ορθοδοξία που γνωρίζουμε σήμερα. Όπως αντιλαμβανόμαστε είναι εγκληματικό πνευματικά να κηρύττεις ορθόδοξα αλλά να διατηρείς κοινωνία παράλληλα με τους αιρετικούς και κατά κύριο λόγο είναι εγκληματικό για τους αιρετικούς/αιρετίζοντες γιατί αυτοί εκλαμβάνουν την κοινωνία σου ως αποδοχή και εφησυχάζονται στις πλάνες τους.

  Επίσης, οι επίσκοποι ή ιερείς που ακόμα φρονούν ορθόδοξα, αλλά δεν αποτειχίζονται συμπράττουν και ομονοούν δια της σιωπηρής συναίνεσής τους στις διώξεις των προσφάτως αποτειχισμένων ιερέων που εξαπολύει η εκκοσμικευμένη αιρετική δεσποτοκρατία.

  Ακόμα, η αποτείχιση δεν συνιστά απλά ένα μέσο διαμαρτυρίας, αλλά μας προστατεύει ουσιαστικά από τον μολυσμό του φρονήματός μας που επέρχεται από την κοινωνία με τους αιρετικούς ή αυτούς που συνεχίζουν να τους μνημονεύουν.

  Είναι προτεσταντισμός το να συνυπάρχουν και να κοινωνούν οι αιρετίζοντες με τους ορθόδοξα φρονούντες, γιατί σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετική πίστη, αλλά παρ’ όλα αυτά να κοινωνούμε και να αλληλοπαραδεχόμαστε ενώπιον του Θεού ο ένας τον άλλο. Αυτό πιστεύουν οι προτεστάντες, ότι δηλαδή όλοι οι χριστιανοί ασχέτως δόγματος συμμετέχουμε και είμαστε μέλη της Εκκλησίας του Χριστού (θεωρία των κλάδων/βαπτισματική θεολογία/ ισότητα των δογμάτων)! Αυτό είναι αν μη τι άλλο θεομπαιξία και βλασφημία!

  Τέλος, όσοι Άγιοι ή Πατέρες δεν αποτειχίστηκαν, στην εκκλησιαστική ιστορία, όσο επικρατούσε η αίρεση, έχουν την απολογία ότι δεν ήταν κατεγνωσμένες ακόμα οι αναδυόμενες αιρέσεις και δεν είχαν καταδικαστεί από Συνόδους. Εμείς όμως σήμερα είμαστε αναπολόγητοι, γιατί η παναίρεση του οικουμενισμού αμνηστεύει όλες τις κατεγνωσμένες, καταδικασμένες και αναθεματισμένες εκ των Οικουμενικών Συνόδων αιρέσεις. Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε αγνωσία αλλά μόνο αδιαφορία και προδοσία… 

[1] Μ.Βασιλείου, Επιστολή 203, Προς τους Παρατιώτας

[2] Γ.Φατούρος, Theodori Studitae Epistulae 304, 446, 14 & 512,761,19
[3] Ιωαν.Ι,5
[4] Ἀποστ. Διατ.Β,19 –ΒΕΠΕΣ 2,25,20

[5] Β’Θες.γ’6
[6] Τιμ. Α, 3-5

Χρύσα Πολίτη

15 σχόλια:

 1. Όλα τα είχε η ψωροκώσταινα ο φερετζές της έλειψε. Με τους εισαεί ατιμώρητους κλεφτοσυμμορίτες κατσαπλιάδες να παριστάνουν και τους νόμιμους κυβερνήτες της χώρας τώρα,διαλύοντας οτιδήποτε θωράκιζε την ασφάλειά της προσκαλώντας στο μεγάλο πλιάτσικο και τους,παντός χρώματος και εθνικότητας "συναδέλφους" τους απ' όλα τα μήκη και πλάτη της γής,μας πούλησαν και οι δήθεν "εκπρόσωποι του Θεού" επί γης. Οι άνομοι καμουφλαρισμένοι "ποιμενάρχες" έσπευσαν να απολαύσουν κι αυτοί το μεγάλο φαγοπότι,αφού πρώτα νομιμοποίησαν και ευλόγησαν τις σατανικές και αντίχριστες ορέξεις τους. Πέταξαν σταυρούς και προσχήματα και συνήλθαν επί τω αυτώ,με τα κοσμικά βοθρολύματα της οικουμένης. Παράλληλα άρχισαν ομού τον απηνή διωγμό αυτών που τους πίστεψαν. Κι ερχόμαστε τώρα να αναλύουμε και να διυλύζοουμε τις λέξεις περί διακοπής μνημοσύνου (που να τους τα διαβάσουν και στο κεφάλι),περί αποτείχισης,περί πατερικών κειμένων, περί..περί.. και σ@@@α στα μούτρα τους. Αυτό είπε ο Χριστός στην παραβολή του καλού Ποιμένος; Αυτό είπε στους αποστόλους όταν τους απέστειλε να κηρύξουν το Ευαγγέλιό Του σ'όλη την οικουμένη; Χάθηκε πλέον κάθε έννοια λογικής και κάθε φρένο σ'αυτό τον τόπο. Αν ποτέ κάποιοι,λέμε τώρα, θα πρέπει να τιμωρηθούν με τις ποιο βαριές ποινές για εσχάτη προδοσία,τότε αυτό το ξεπουλημένο εθνοκτόνο παπαδαριό θα πρέπει να έχει τα πρωτεία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Περίμενε Νικηφόρε γιατί τα έχεις βάλει όλα ανάκατα μέσα και δεν καταλαβαίνω αν καταφέρεσαι εγγενώς κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας ή κατά των διεφθαρμένων ποιμένων...
   Μία ακόμα διευκρίνιση...Και οι ιερείς αλλά και οι λαϊκοί που αντιδρούν κατά της δεσποτοκρατίας δεν αντιδρούν επειδή πίστεψαν στα λόγια των ιθυνόντων της διοικούσας Εκκλησίας αλλά επειδή πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού και στην διαχρονική Εκκλησία Του και επιθυμούν να μείνει ανόθευτη από κάθε αιρετική δοξασία...Οι Ορθόδοξοι δεν πιστεύουμε σε ανθρώπους παρά μόνον στον λόγο του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού!

   Διαγραφή
 2. Μα τι λες τώρα; Εγώ τα έχω βάλει με την Ορθοδοξία; Κήρυγμα Ευαγγελικό θα μου κάνεις; Απλά λέω τι δουλειά μπορεί έχει η Ορθόδοξος πίστη, μ'όλους αυτούς του πουλημένους καραγκιόζηδες. Και να σε ρωτήσω κάτι, μιας και έθιξες το θέμα της δεσποτοκρατίας και της πίστης στο Ευαγγέλιο. Αρκετά μεγάλο διάστημα δεν έλαμψαν δια της βουβαμάρας τους τους,οι όψιμα αντιδρώντες πανοσιολογιότατοι; Ή μήπως δεν γνώριζαν τι εξυφαίνονταν όλες αυτές τις 10ετίες που πέρασαν; Μήπως δεν γνώριζαν τι ρόλο έπαιζαν οι εκάστοτε αρχιεπίσκοποι και Μητροπολίτες και το πατριαρχείο;Δεν γνώριζαν την Σαϊεντολογία και προπάντων την Ουνία?Τα έντυπα της Σαϊεντολογίας από το 1990 διανέμονταν στα δημοτικά σχολεία διαφημίζοντας το σχολείο του μέλλοντος, δηλαδή της σημερινής κατάντιας. Πότε ενημέρωσαν το πλήρωμα της εκκλησίας Του Χριστού για την επερχόμενη λαίλαπα? Άκουσες ποτέ σου καμιά φωνή αντίδρασης,για τον φυλακισμένο Πατριάρχη Ιεροσολύμων και το ρόλο του Θεόφιλου,του Χριστόδουλου και προ πάντων του jeronimo ; Είδες καμία αντίδραση από τους περισπούδαστους Ιερωμένους καθηγητάς Θεολόγους τις προηγούμενες 10ετίες. Όχι,ποτέ,μάλλον ένας μια φορά! Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως γιαυτό και διώχθηκε. Ναι, τώρα ασφαλώς και πρέπει να αντιδράσει ο πιστός λαός, για να μην νομίζουν οι αντίχριστοι ότι τους φοβάται ή τους έχει και ανάγκη. Λάθος κατάλαβαν! Σε πληροφορώ, από προσωπική διαπίστωση, ότι ήδη άρχισαν να αδειάζουν οι ναοί,ενώ αντίθετα γεμίζουν οι ναοί του πάτριου παλαιού ημερολογίου. Απειλούσαν οι αντίχριστοι έως τώρα- εάν δεν μάζευαν το χαράτσι που επέβαλαν, να κλείσουν ναούς και να πάρουν τα κλειδιά των ναών,κ.λ.π. Αυτό τους ενδιέφερε μόνον,ο μαμμωνάς,ακόμη και τώρα σε καιρούς δυσχειμέρους. Δεν έχουν καταλάβει ακόμη τι τους περιμένει. Λοιπόν κ.ή Δις Χρύσα,Ορθόδοξος είμαι και γνώστης του Ευαγγελίου είμαι και της υποτιθέμενης "Αγίας Γραφής" είμαι,ευσεβιστής μπαχαλάκιας δεν είμαι,όπως επίσης και οπαδός της δουλικής υπακοής.
  Αν σε ενόχλησε κάποια φράση ζητώ συγνώμη, αλλά έχω πικράν πείραν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν σας κατηγόρησα κ. Νικηφόρε, παρεξηγήσατε μάλλον, ούτε ήταν πρόθεσή μου να σας κατηχήσω καθ' οιονδήποτε τρόπο απλά δεν μπόρεσα να αντιληφθώ από τα λεγόμενά σας αν βάλλετε εναντίον του ράσου καθεαυτού ή εναντίον αυτών που δεν το τιμούν.Επίσης, όταν λέτε για την υποτιθέμενη "Αγία Γραφή", τί εννοείτε ακριβώς;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παρακαλοῦμε θερμῶς τοὺς σχολιαστὲς τῆς σελίδος, οἱ ὁποῖοι ἔχουν κάθε δικαίωμα νὰ εἶναι ὀργισμένοι μὲ τὰ τεκταινόμενα, ὅπως ὅλοι ἄλλως τε οἱ συνειδητοποιημένοι Ἕλληνες, νὰ μὴ διοχετεύουν τὴν ὀργή τους στοὺς συντάκτες τῆς ἱστοσελίδος, οἱ ὁποῖοι θυσιάζουν ἀφιλοκερδῶς τὸν πολύτιμο χρόνο τους, προκειμένου νὰ λάμψη ἡ ἀλήθεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Χωρίς καμία πρόθεση σκανδαλισμού, εκτός της Καινής Διαθήκης, πιστεύεις στην Ιερότητα αυτού του βιβλίου ? Εγώ προσωπικά όχι. Εάν εξαιρέσει κανείς κάποια εμβόλιμα κείμενα προφητειών , το υπόλοιπο δεν αποτελεί παρά κώδικα μίσους και σχέδιο αφανισμού,εναντίων όλων των λαών γης και προπάντων του Ελληνισμού γενικώς. Εάν είσαι οπαδός του πίστευε, και μη ερεύνα, δεν θα συμφωνήσουμε πουθενά .Εάν όμως ακολουθείς την εντολή του Κυρίου "ερευνάτε τας γραφάς", μιας και κατανοείς ασφαλώς την επιδοκιμασία από τον Κύριο, της απιστίας του Θωμά, του <>,τότε ίσως ταυτιστούν σε κάποιο σημείο οι απόψεις μας. Κατ'εμέ, το όλο βιβλίο είναι είναι μια πλαστογραφία και παραποίηση όλων των ιστορικών γεγονότων της εποχής εκείνης. Πρίν όμως σε παραπέμψω σε κάποια γεγονότα ιστορικά,θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής και να μου απαντήσεις αν γνωρίζεις: Ποιος ήταν ο Μελχισεδέκ και γιατί εξαφάνισαν την ιστορία του από το "Ιερό βιβλίο"; Σύμφωνα με την Παλαιά διαθήκη ο κόσμος Δημιουργήθηκε το 4000 περίπου π.Χ. Το κρανίο του αρχανθρώπου των Πετραλώνων όμως,το οποίο σκοπίμως εξαφάνισαν αφού εκδίωξαν οι λακέδες τους τον ταλαντούχο επιστήμονα κ. Πουλιανό, αναφέρεται σε μια εποχή 700.000 ετών. Ϊσως θα πρέπει να ρίξεις μια ματιά στο βιβλίο της επιστήμονος αρχαιολόγου Ενριέτας Μέρτζ "Οίνωψ Πόντος" και τον χαρακτηρισμό του "περιούσιου λαόυ" εκ μέρους της. Αν διαβάσει κανείς τις κατάρες των προφητών τους κατά των λαών της Μεσογείου και εν συνεχεία ανατρέξει στο Βιβλίο του αείμνηστου Ι.Πασά "το έγκλημα της επιστήμης", στο κεφάλαιο η επανάσταση των Εβραίων εναντίων των Ελλήνων στην Κύπρο κατά την περίοδο της Ελληνικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας,"θα του σηκωθούν οι τρίχες". Γι να μην αναφερθώ στο Βιβλίο Εσθήρ και την γιορτή τους Πουρίμ ,στους Μακκαβαίους και την Χανουκά (τους εορτάζουμε κι απάνω τρομάρα μας).Διάβαζε εδώ http://russia-insider.com/en/politics/putin-bored-netanyahus-bible-stories-invites-israeli-pm-join-real-world/ri19160 για να δείς ότι το σχέδιό τους συνεχίζεται. Πιστεύεις ότι έφυγαν ποτέ από την Αίγυπτο ή τους οδήγησε ο Μωυσής μέσα από την Αραβική έρημο στο Ισραήλ,όταν η στήλη του Φαραώ Μαρνεφθά , ιστορικώς και αρχαιολογικώς μας αποδεικνύει εντελώς τα αντίθετα; Κάποτε μας έλεγαν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε στην Όαση Σίουα για να χρισθεί γιός του Δία-Άμωνα Ρα. Σήμερα ξέρουμε ότι ο Μεγάλος αυτός στρατηλάτης, πήγε να επαληθεύσει τις πληροφορίες που είχε, ότι στην περιοχή αυτή παλαιότερα εξεστράτευσε 1-1,5 εκατομμύριο περσικός στρατός, ο οποίος χάθηκε υπό άγνωστες συνθήκες. Πήγε να εξασφαλίσει τα νώτα του. Οι σκελετοί σήμερα του στρατεύματος αυτού ανακαλύφθηκαν από τους αρχαιολόγους. κ. Πολίτη με συγχωρείτε αλλά τα "πολιτιστικά επιτεύγματα του περιούσιου αυτού λαού",δεν τα πιστεύω. Δεν υποβιβάζω το Υπέρτατο Όν της απόλυτης αγάπης και του ελέους με τον "παρανοϊκό Θεό" των περιούσιων. Αλλά ποιον απ' όλους,την Ασερά,τον Βάαλ,τον Μολώχ,τον Γιαχβέ και δεν ξέρω με ποιους άλλους ακόμη είχαν τακτική επικοινωνία και διάλογο "κατ'όναρ",προκειμένου να καταστρώσουν σχέδια και να αφανίσουν λαούς. Το ίδιο άλλωστε επικαλέστηκε και ο Μπέν Γκουριόν για το νεοϊδρυθέν κράτος του Ισραήλ,αφού πρώτα αιματοκύλισαν την Ευρώπη κι όχι μόνο. Τα ξαναλέμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μιας και το θυμήθηκα. κ.Πολίτη, αυτή την εικόνα της Αγίας Τριάδος του παρόντος άρθρου, η Εκκλησία μας την χαρακτηρίζει ως βλάσφημη,ενώ αντιθέτως αποδέχεται ως κατ'εξοχήν Ορθόδοξη ....την "Φιλοξενία του Αβραάμ".!!!!!!!!
  Να είστε καλά .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Το ''πίστευε και μη ερεύνα'' δεν αναφέρεται πουθενά στην Αγία Γραφή, είναι παπικής έμπνευσης ιδεολόγημα.Με συγχωρείτε αλλά έχετε εμποτιστεί με πολλές δόσεις θρησκευτικού συγκρητισμού.Μόνο που αποκαλείτε τον Τριαδικό Θεό, Υπέρτατο Όν (αποκρυφιστική λέξη-κλειδί) είναι αρκετό για να αντιληφθώ το χάος που έχουν προκαλέσει στην σκέψη σας οι διάφοροι πρακτορίσκοι αγύρτες λιακοπουλαίοι. Δεν ενσωμάτωσα την εν λόγω εικόνα εγώ στο άρθρο μου, ήταν επιλογή των συντακτών και συμφωνώ ότι η φιλοξενία του Αβραάμ είναι θεολογικά ορθότερη. Επειδή αυτή την συζήτηση που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, την έχω κάνει πολλές φορές θα σας παραπέμψω σε ένα πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο παρόν ιστολόγιο και εκεί πιστεύω θα βρείτε τις απαντήσεις σας.
  Εδώ:https://odysseiatv.blogspot.gr/2017/03/blog-post_69.html

  Υ.Γ: Tελικά όμως, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκαν οι υποψίες μου ότι φέρεστε κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της ορθοδόξου παραδόσεως...Δεν γίνεται αγαπητέ να κρατάμε ό, τι θέλουμε από την διαχρονική αγιαστική παράδοση της Εκκλησίας και άλλα να τα απορρίπτουμε.Οι απόψεις σας είναι μια μίξη φυλετιστικής αρχαιομανίας (από ότι ακριβώς πάσχουν οι Σιωνιστές για την δική τους φυλή) και ενός διαστρεβλωμένου χριστιανισμού.Πώς αποκαλύφθηκε στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης το ποιός θα είναι Μεσσίας και τί θα κάνει;;;Αν ήταν πιστοί στον Βάαλ και σε άλλους δαίμονες πώς επέτρεψε ο Θεός να τους αποκαλυφθεί η αλήθεια;;Ο Θεός δεν δίνει τα άγια τοις κυσί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ἀλλάξαμε τὴν εἰκόνα καὶ βάλαμε τὴν φιλογενία τοῦ Ἀβραάμ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Νικηφόρος Μάντης23 Μαρτίου 2017 στις 2:38 π.μ.

  Είναι η δεύτερη φορά που σου συμπεριφέρομαι με απόλυτη ευγένεια και με savoir vivre.
  Ίσως καλό θα ήταν να αγαπητή μου να επισκεφτείς κάποιον ειδικό.Εγώ για την περίπτωσή σου δεν μπορώ να κάνω δυστυχώς τίποτε. Αυτοανακηρύχθηκες ψυχολόγος μου,όση ώρα εγώ καταδέχθηκα και προσπάθησα να κάνω σοβαρή συζήτηση μαζί σου,άσχετα με την δόλια ερώτησή σου "για το τι ακριβώς εννοώ".Αυτό το παρέβλεψα σκοπίμως. Έβγαλες τα συμπεράσματά σου, ένεκα της δαιμόνιας αντίληψης που "διαθέτεις", την οποία και αυτάρεσκα επιδεικνύεις (δεν κάνεις και καμιά προσπάθεια να το κρύψεις τρομάρα σου),βεβαιώθηκες απόλυτα, ότι οι πνευματικοί μου δάσκαλοι είναι οι διάφοροι τηλεοπτικοί τσαρλατάνοι και νεοεποχίτες πρακτορίσκοι λισκοπουλαίοι (πολύ επικίνδυνο αυτό νομικά) και χωρίς να γνωρίζεις την ηλικία μου και το ποιος είμαι, με τοποθέτησες καταλλήλως ως αποκρυφιστή .Μάλιστα.Σε διαβεβαιώ ότι ποσώς με ενδιαφέρει η άποψή σου για το άτομό μου,ούτε σου την ζήτησα και ούτε σου επιτρέπω ν' ασχοληθείς στο μέλλον μαζί μου..Μπορεί ο αείμνηστος Ι.Πασάς και εκδότης της εγκυκλοπαίδειας του Ηλίου,η Αμερικανίς αρχαιολόγος Ενριέτα Μέρτζ,ο κ.Άρης Πουλιανός να είναι πρακτορίσκοι αγύρτες λαικοπουλαίοι,αυτό δεν το γνωρίζω. Σύ είπας. Σε αφήνω στην κρίση των αναγνωστών. Άκουσε όμως τι θα σου πώ, για το καλό σου,να μαθαίνεις και να μην παριστάνεις την ειδήμονα επί παντός επιστητού,κάνοντας γκάφες επικίνδυνες, επικαλούμενη, τις όποιες πανεπιστημιακές σου γνώσεις (αν διαθέτεις τέτοιες),χαρακτηρίζοντας άτομα τα οποία ούτε καν γνωρίζεις. Απέδειξες μόνη σου ποια είσαι και τι είσαι.Είχες ετοιμάσει ήδη την απάντηση και πάνω στην βιασύνη σου δεν πρόσεξες τις γκάφες σου.Πουθενά δεν προσπάθησες να δώσεις κάποια απάντηση στα όσο εγώ σου ανέφερα. Απεναντίας κατέφυγες στα όσα σου προανέφερα. Μόνη σου παραδέχεσαι ότι με υποπτευόσουν δολίως, έβγαλες τα συμπεράσματά σου και με κατηγορείς ως αιρετικό και σιωνιστή πράξη ποινικά κολάσιμη. Το υπέρτατο Ον στο οποίο αναφέρθηκα εγώ κυρία μου,αφορούσε τον άγνωστο τότε Θεό της Παλαιάς Διαθήκης και όχι την αποκαλυφθείσα τριαδική Θεότητα,της Καινής Διαθήκης. Την εικόνα του άρθρου δεν είπα πουθενά εγώ, ότι εσύ την ανήρτησες. Αλλά από την βιασύνη σου δεν κατάλαβες ότι αυτό ήταν εμφανής παγίδα για σένα και πάνω στην βιασύνη σου αποκάλυψες τον πραγματικό εαυτό σου,για το πόσο βαθιά φανατισμένη είσαι. Έχεις μήπως την εντύπωση ότι η Ορθοδοξία στηρίζεται επάνω σου και έχει την ανάγκη της δικής σου,αλλά και ατόμων σαν και σένα,υπεράσπισης ; Είσαι πολύ νέα για αντιμετωπίζεις έτσι τους ανθρώπους. Πρόσεξε για το καλό σου σου το λέω. Τον αν ο Θεός το επιτρέπει ή δεν το επιτρέπει όπως λές,δεν το είπε σε εσένα ούτε και σε κανέναν που το επικαλείται,όταν στριμώχνεται στην γωνία.Εκτός κι αν "κατ΄όναρ σας επισκέπτεται" ο Ύψιστος κι εσάς. Άτομα σαν και εσάς Κυρία μου,αντί να προσφέρουν αγαθό έργο στην Ορθόδοξη χριστιανική πίστη,επιτυγχάνουν ακριβώς το αντίθετο. Τρώνε ανθρώπινο κρέας και μάλιστα ανθρώπων της αυτής πίστης,διακατεχόμενοι από άκρατο φανατισμό,υπεροψία και σατανικό ευσεβισμό. Αποφεύγουν τον διάλογο,καταφεύγουν σε άναρθρες κραυγές,απειλές και ύβρεις,δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε το ωφέλιμο,αντιμετωπίζοντας με πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία,τους όποιους αντίθετους ισχυρισμούς και διαφορετικές απόψεις,στα πλαίσια μιας πολιτισμένης συζήτησης και μάλιστα μεταξύ ομοθρήσκων του αυτού δόγματος. Όσο για την εικόνα μάθε Κυρία μου,είναι καθαρά Ελληνική Χριστιανική Ορθόδοξη της Παναγίας Τριάδος,που απεικονίζει Τον Παλαιό τον ημερών το Πανάγιον πνεύμα εν είδη περιστεράς και τον Μονογενή Υιό,ως αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους.Η Εικόνα προέρχεται από Ελληνικό Ορθόδοξο μοναστήρι της Παναγίας του Μπαλαμπάντ της Συρίας,την κοιτίδα του Χριστιανισμού,του αγίου Μανδηλίου, των ομολογητών και υμνογράφων της Εκκλησίας μας,τα βάσανα και τα μαρτύρια της οποίας οι Έλλαδίτες ομόθρησκοί τους πουλημένοι και φανατισμένοι, αγνοούν επιδεικτικά όπως ο πλούσιος τον πτωχό Λάζαρο. Καληνύχτα κυρία μου κι ο Θεός μαζί σας.
  Υ.Γ.
  Η διεύθυνση του άρθρου σας προσωπικά δεν με ενδιαφέρει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βλέπω ότι εξοργίστηκες και αποκαλύφθηκε το βορβορικό μένος σου προς κάποιον που θεωρείς ως ''ομόθρησκό'' σου!Τουλάχιστον, εγώ ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι υπάρχει κάτι κοινό μεταξύ αυτών που υποστηρίζεις ως ''ορθόδοξη'' πίστη και μεταξύ της δικής μου πίστης οπότε μην θεωρήσεις ότι απευθύνομαι σε κάποιον ''ομόθρησκό'' μου γιατί εκ των πραγμάτων δεν είσαι.
   Καταδέχτηκες να κάνεις ''σοβαρή'' συζήτηση μαζί μου προκειμένου να βρουν απήχηση οι δοξασίες σου και για να με ''διαφωτίσεις'' γιατί δεν προβληματίζεσαι για κάτι, έχεις ήδη κατασταλάξει.Φανατική με αποκαλούν οι δωδεκαθειστές, οι αρχαιολάτρες και αυτοί που συγχέουν διαστρεβλωμένα την ελληνική αρχαιότητα με τον ορθοδοξία, οπότε έδωσες το στίγμα σου...Οι υποψίες μου για τις απόψεις σου δεν ήταν εκ δόλου αλλά λόγω εμπειρίας.Έχω συνδιαλλαγεί ουκ ολίγες φορές με ομόδοξούς σου και είμαι ψιλιασμένη πλέον. Δεν παριστάνω την ειδήμονα, για ό, τι λέω βασίζομαι στην πατερική διδασκαλία, εσύ όμως δεν βλέπω να πράττεις το ίδιο.
   Μου ζητάς το λόγο γιατί δεν απάντησα στα μυθεύματα που επικαλέστηκες..Σε παρέπεμψα στο άρθρο που απαντάει στις θέσεις σου αλλά το απαξίωσες, δικό σου πρόβλημα γιατί οι απαντήσεις μου βρίσκονται εκεί!Γιατί ήταν παγίδα η εικόνα;;Δεν υπέκυψα σε κανέναν ισχυρισμό σου ώστε να θεωρήσεις ότι είναι παγίδα.Η φιλοξενία του Αβραάμ είναι ορθότερη θεολογικά, όχι τέλεια, αλλά σαφώς πιο άρτια από την πρώτη.
   Η Ορθοδοξία σώζει αλλά και σώζεται, είμαι πιστό, ενεργό μέλος Της και έχω δικαίωμα να Την ομολογώ βάσει των Προφητών, Αποστόλων, Πατέρων και Ιερών Κανόνων. Με συγχωρείτε αλλά δεν έχουμε την αυτή πίστη όπως ισχυρίζεστε, ούτε έχετε την πίστη των Αγίων της Εκκλησίας που μαρτύρησαν και αποδέχονταν μετ'ευλαβείας αυτά τα οποία εσύ με περισσή υπεροψία απορρίπτεις. Αν άκουγαν τα όσα βλάσφημα λες θα έφριτταν!!Δεν είσαι του αυτού δόγματος και μην παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Τα δόγματα της Εκκλησίας είναι τα όριά της, όσοι δεν τα δέχονται θέτουν εαυτούς εκτός.Άν θεωρείς υπεροψία, φανατισμό ή σατανικό ευσεβισμό το ότι εμπιστεύομαι και επικαλούμαι την αποστολική και πατερική διδασκαλία και δεν εφευρίσκω δικές μου διδασκαλίες τότε αποδέχομαι όλες σου τις κατηγορίες. Δεν σε χαρακτήρισα αποκρυφιστή, διάβασε σωστά αυτό που έγραψα.Το μπερδεμένο μυαλό όλα τα βλέπει ισοπεδωτικά και υπεργενικευμένα, δεν μπορεί να εισχωρήσει στην λεπτότητα των νοημάτων και δεν έχει την διάκριση να τα αναλύσει. Δεν διατείνομαι βέβαια ότι διαθέτω εγώ αυτές τις αρετές γι' αυτό και καταφεύγω σ' αυτούς που τις είχαν, στους Αγίους και Πατέρες της Εκκλησίας εν αντιθέσει με εσένα που για πηγές αυθεντίας έχεις τους Ι.Πασά, Ενριέτα Μέρτζ κ.ά. και κάθε άλλη αμφιβόλου προελεύσεως και συμφερόντων πηγή άντλησης και ερμηνείας δεδομένων. Προσπαθείς να βρεις επιστημονικές αποδείξεις για να επιβεβαιώσεις φυλετικές υπεροχές και άλλα άνομα λησμονώντας ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν συνιστά επιστημονικό βιβλίο αλλά την αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού στον άνθρωπο. Αν είχες την στοιχειώδη ταπείνωση και προτιμούσες να διαβάσεις Πατέρες της Εκκλησίας αντί να χαραμίζεις τον χρόνο σου σε σύγχρονους ''ερευνητές'' θα αντιλαμβανόσουν ότι τα συμβολικά νοήματα περί ''Σιών'', ''περιούσιου'' λαού και άλλες έννοιες δεν βρίσκουν έδαφος σε φυλετικά χαρακτηριστικά αλλά σε πνευματικά.
   Η Ορθόδοξη πίστη δεν επιδέχεται διαλεκτικό στοχασμό επί ζητημάτων βάσει προσωπικών απόψεων, δεν είμαστε προτεστάντες, ούτε θεοσοφιστές..Τα δόγματά της είναι ποτισμένα με αίμα Αγίων και Μαρτύρων της!
   Επειδή με κατηγόρησες ως αλλαζόνα και τιμητή της Ορθοδοξίας σου ξαναλέω μήπως και το εμπεδώσεις ότι επειδή ακριβώς δεν έχω τα πνευματικά εχέγγυα για να Την υποστηρίξω, το μόνο που κάνω είναι να καταφεύγω στους Θεοφόρους Πατέρες οπότε οι ενστάσεις σου και οι κατηγορίες σου αναπόφευκτα αναπέμπονται σ'Αυτούς αποκαλώντας τους φανατικούς, υπερόπτες και σατανοκινούμενους ευσεβιστές. Ίσως θα πρέπει να σκέφτεσαι περισσότερο τι εκστομίζεις λοιπόν...

   Διαγραφή
  2. Και κάτι ακόμα... η νεότητα δεν έχει σχέση με την Αλήθεια!Το μέγεθος της μετάνοιας του καθενός, η πνευματική του κατάσταση, η προαίρεσή του και ο ετεροφωτισμός του από τα πατερικά κείμενα σχετίζονται με το πως προσλαμβάνει κάποιος Χάριτι Θεού την Αλήθεια!

   Διαγραφή
  3. Επειδή με κατηγόρησες για χίλια δυο πράγματα και με εξύβρισες προσωπικά ....Αν παρατηρήσεις εγώ ουδέποτε σε χαρακτήρισα ως άτομο και ως προσωπικότητα, χαρακτήρισα τις εκκλησιομαχικές ιδέες που φέρεις.Επομένως το ποιος διεξάγει πολιτισμένη συζήτηση θα το αφήσω στην διακριτική ευχέρεια των αναγνωστών!Έχω κάνει αιματηρό αγώνα και αναζήτηση για να βρω τον Σωτήρα Χριστό και τον πνευματικό του θησαυρό που λέγεται Ορθοδοξία και δεν χαρίζομαι σε όποιον Την μάχεται, σε όποιον δηλαδή είναι Χριστομάχος!Και πάλι όμως δεν εξυβρίζω το άτομο αλλά τις απόψεις του και αυτό έχει τεράστια διαφορά γιατί εσύ με μάχεσαι ως άτομο προσπαθείς να με εξουδετερώσεις ως άτομο και να εκμηδενίσεις την προσωπικότητά μου και μόνο ο μισάνθρωπος αρχέκακος όφις αρέσκεται σε αυτό...

   Διαγραφή
 10. Βιαστήκατε,η πρώτη ήταν η σωστή. Η δεύτερη είναι καθαρά περιούσιας έμπνευσης. Εκτός κι αν έχετε κάποιο ιδιαίτερο λόγο .Και είπε ο Θεός στον Αβραάμ," κραυγαί έφθασαν εις τα ώτα μου εκ της πόλεως των Σοδόμων και Γομόρων και αποφάσισα να κατέβω προσωπικώς να διαπιστώσω αν αυτό αληθεύει." Καταλάβατε τώρα, δεν το γνώριζε Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς,Ύψιστος Δημιουργός των πάντων,αλλά το έμαθε και κατέβηκε να το διαπιστώσει,προσωπικά γιατί δεν είχε εμπιστοσύνη σε ότι άκουγε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!