Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

"Ἡ νεοταξική δ ο λ ο φ ο ν ι κ ή μ α ν ί α τῆς κυβερνήσεως κορυφώνεται."Ἡ νεοταξική δολοφονική μανία τῆς κυβέρνησης κορυφώνεται.
ἀρχιμ.Σαράντης Σαράντος, ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου
Οἱ ἅγιοι θεοφώτιστοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἰσχυρίζονται ὅτι, ὅταν ὁ διάβολος ὑποψιάζεται τήν ἧττά του, μαίνεται, ἀγριεύει ἔτι περισσότερο, πιστεύοντας ὅτι μέ τή γενίκευση τοῦ πολέμου του, θά καταφέρει νά γίνει κυρίαρχος ὅλων τῶν πτυχῶν τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. 
Σχετική εικόνα
Σχετική εικόνα

Αὐτή ἡ τακτική φάνηκε στήν προσπάθεια τῆς «κυβέρνησης» νά ματαιώσει τό συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς 20  Ἰανουαρίου 2019, κατεβάζοντας ἀρχικά τούς δικούς της ἀνθρώπους καλυμμένους μέ κουκοῦλες καί συνοδευόμενους ἀπό ἀκάλυπτους ἀστυφύλακες γιά νά ἐλέγχουν τάχα τή δύναμη καί τά καταστρεπτικά σχέδια τῶν κουκουλοφόρων.
Βλέποντας οἱ κυβερνῶντες νά γεμίζει τό κέντρο τῆς πρωτεύουσας μέ χιλιάδες διαδηλωτές κατά τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, δέν μπόρεσαν νά συγκρατήσουν τή μανία τους καί ἔδωσαν διαταγές διασπορᾶς ληγμένων χημικῶν ἐνάντια στά πλήθη τῶν διαδηλωτῶν.  Δέν ὑπολόγισαν τήν παρουσία μικρῶν παιδιῶν καί εὐαισθήτων ὑπερηλίκων.  Πάρα πολλά παιδάκια ἀλλά καί οἱ χιλιάδες τῶν διαδηλωτῶν ὑπέστησαν τίς ἀναπνευστικές καί ὀφθαλμολογικές συνέπειες τῆς διαχύσεως τόνων χημικῶν.
Αὐτή ἡ συμπεριφορά τῆς κυβερνητικῆς τυραννίας ἦταν ἀναμενόμενη.  Ἔχουμε ἀποκτήσει βαθιά πλέον ἐμπειρία τῆς συμπεριφορᾶς τῶν κρατούντων.  
Δέν εἶναι ἁπλῶς ἄθεοι.  Εἶναι μισόθεοι καί ἑπομένως καί μισάνθρωποι.  Ἐφόσον δέν ἀγαποῦν ἤ ἔστω δέν σέβονται τόν Θεάνθρωπο, τόν Σταυρωθέντα καί Ἀναστάντα ὑπέρ ἡμῶν, ἡ κοινή ἀνά τούς αἰῶνες ἐμπειρία ἀποδεικνύει ὅτι εἶναι καί μισάνθρωποι.  
Τόν κενό ἀπό θεία Χάρη ἄθεο, σπεύδει τό ἀντίθετο πνεῦμα νά τόν ἐπισκεφθεῖ καί νά κατοικήσει μέσα του.  Οἴκοθεν νοεῖται, ὅτι σύντομα θά σπεύσουν καί ὅλα τά ἄλλα πονηρά πνεύματα, γιά νά δημιουργήσουν ἀποικία καί ἀπό αὐτό τό «ἄντρο» νά ἐπεκταθοῦν σ’ ὅλην τήν κοινωνία τῶν ἀνθρώπων μυώντας ἀλληλοδιαδόχως πολλούς στόν ἀθεϊσμό, πού καταντάει τελικά μισόθεος καί μισάνθρωπος σέ ὅλα τά ἐπίπεδα ζωῆς. 
Ἀπέδειξαν οἱ πολιτικοί μας ἔμπρακτα, ὅτι δέν ἀγαποῦν τόν ἑλληνικό λαό, τόν ὁποῖο τάχα κυβερνοῦν, δέν ἐνδιαφέρονται γιά τό ἔνδοξο κομμάτι γῆς, τή Μακεδονία μας, ἀλλά ὡς ἀργυρώνητοι καλύπτουν καί ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα.  Ἀκόμα καί οἱ ἐλάχιστοι εἰς Χριστόν πιστεύοντες καί στηρίζοντες τήν κυβέρνηση, δέν δήλωσαν συμπαράσταση στούς ἔντιμους διαδηλωτές καί στίς ὑπέρ τῆς Μακεδονίας ὁμιλίες τους.  Δήλωσαν τινές ἐξ αὐτῶν ὅτι δέν μποροῦν νά κάνουν κάτι ἀντίθετο ἀπό τή βούληση τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων τους.
Τά ἑκατομμύρια τῶν πρώτων χριστιανῶν καθώς καί οἱ λεβέντες ἥρωες ἀγωνιστές γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς Μακεδονίας μας, τί θά λένε τώρα στούς οὐρανούς γιά τήν δική μας κατάντια καί τήν προδοσία τῶν ὑπευθύνων ὅλων τῶν κομμάτων!
Θά ἔπρεπε ἡ ἴδια ἡ ἑλληνική κυβέρνηση καί τά λοιπά κόμματα, νά συνδιοργανώσουν συλλαλητήριο, πού θά δήλωνε τήν αὐτονόητη πανελλήνια ὑπεράσπιση, πολιτική καί εἰρηνική, τῆς ἐνδόξου Μακεδονίας μας, μέ ἀνανέωση τῶν ἱστορικῶν καί πολιτιστικῶν ἐπιχειρημάτων ὑπέρ τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας.
Τό ἔντονο ἐνδιαφέρον ἤ μᾶλλον τό ἄσπονδο μῖσος κατά τῆς Μακεδονίας ἔχει βαθύτερες αἰτίες. Ἐκτός ἀπό τά ἀσύλληπτα οἰκονομικά καί κομματικά συμφέροντα τῶν ξένων καί ντόπιων πολιτικῶν ἔχει τεράστια σημασία ἡ Μακεδονία γιά τήν ὁλοκλήρωση τῶν γεωπολιτικῶν σχεδιασμῶν τῆς Νέας Ἐποχῆς. 
Ἡ Μακεδονία κατά τήν κλασσική ἀρχαιότητα καί λίγο πρό τῶν ἑλληνιστι­κῶν χρόνων εἶχε ἀναπτύξει ἀξιολογότατο πολιτισμό.  Ὁ βασιλιάς Φίλιππος καί κυρίως μετέπειτα ὁ υἱός του Ἀλέξανδρος, ἄξιος μαθητής σημειωτέον τοῦ Ἀριστοτέλη, μετέδωσαν τόν Ἑλληνικό πολιτισμό σέ ὁλόκληρη σχεδόν τήν Ἀσία μέχρι τίς Ἰνδίες.  Γεμᾶτος ὁ Ἀλέξανδρος ἀπό τό πνεῦμα τοῦ ἀρχαιοελλη­νικοῦ πολιτισμοῦ μέ κορυφαῖο ἐπίτευγμα τήν ἑλληνική γλῶσσα, ἐξάπλωσε αὐτόν τόν πάμπλουτο πολιτισμό σέ ὅλον τόν τότε γνωστό κόσμο.  Ἔτσι ἑνοποιούμενος ὁ κόσμος μέσῳ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας καί τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ προπαρασκευάστηκε κατάλληλα γιά νά δεχθεῖ τό χριστιανικό μήνυμα.
Ἡ χριστιανική πίστη καί διδασκαλία ἐπηρέαζε ὅλο καί βαθύτερα τόν ἀξιόλογο ἑλληνικό πολιτισμό, τόν ὁποῖο χριστοποιοῦσε καί θεανθρωποποι­οῦσε.  Ὅλοι οἱ μέτοχοι τῆς ἑλληνικῆς παιδείας ἀφυπνίζονταν πνευματικῶς.  Ὅλη ἡ ζωή τους φωτιζόταν μέ τό φῶς τό ἀληθινόν τοῦ θεανθρώπου Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Γιαυτό τό λόγο οἱ ἄθεοι  τῆς μεγάλης αἱρέσεως τῆς Νέας Ἐποχῆς πολεμοῦν τή Μακεδονία. Κατ’ αὐτούς θά πρέπει νά ἑνοποιηθεῖ χωροταξικά, κοινωνικά, γλωσσικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά.  Οἱ ἄθεοι τῶν παλαιοτέρων γενεῶν σέ συνεργασία μέ τούς στυγνούς ἀθέους, Τίτο καί τούς ὁμοίους του, ἐπεδίωκαν αὐτόν τόν ἀκρωτηριασμό ἀπό βορρᾶ τῆς πατρίδος μας.  
Ἐπεδίωκαν νά στήσουν ἕνα ζωντανό παρατηρητήριο ἤ καλύτερα σκοπευτήριο, πού πολλαπλῶς καί πολυτρόπως θά ἐπηρεάζει ὅλα τά Βαλκάνια καί θά μολύνει  μέ τά νεοταξικά προγράμματά του, ὅλες τίς στεριές καί ὅλες τίς θάλασσες ἀκυρώνοντας ὅλον τόν διάσπαρτο ἑλληνοχριστιανισμό, πού ἡ μακεδονική ἀνδρεία, ἀξιωσύνη καί προκοπή προετοίμασε γιά τούς κατοίκους.  Φρόντισε ἡ Νέα Ἐποχή νά καταρτίσει δασκάλους καί νά τούς τοποθετήσει στά παιδιά τῶν μακεδόνων.  
Σέ πρόσφατη ἐκπομπή τοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας ὁ γνωστός ἡρωικός ὁμολογητής δάσκαλος τοῦ Κιλκίς Δημήτρης Νατσιός ἀνέφερε, ὅτι στό διθέσιο δημοτικό σχολεῖο στό ὁποῖο ὑπηρετοῦσε, πραγματοποίησε ἐπίσκεψη ὁ σύμβουλος τῶν δασκάλων.  
Τοῦ ἔκανε παρατήρηση γιά τά κάδρα πού διατηρεῖ ἀκόμα στούς τοίχους τοῦ σχολείου.  Τοῦ πρότεινε νά κατεβάσει τά κάδρα τῶν ἡρώων τῶν μακεδονικῶν ἀγώνων καί ἀντ’ αὐτῶν νά κρεμάσει κάδρα ὡραίων τοπίων.  
Ὁ δάσκαλος τοῦ ἄνοιξε τό ἕνα παράθυρο μέ ἀπίστευτη θέα στά ὑπέροχα μακεδονικά ὄρη.  Μετά ἄνοιξε δεύτερο παράθυρο μέ θέα τήν ἀπέραντη μακεδονική θάλασσα καί τόν αἰθριὀτατο οὐρανό καί τόνισε:  Ἔχουμε τό σπάνιο μακεδονικό κάλλος μπροστά στά μάτια μας.  
Ἡ ἀνάσα μας εἶναι ἀνάμικτη μέ ὅλα τά μῦρα τοῦ βουνοῦ καί τοῦ κάμπου.  
Δέν θά μπορέσω λοιπόν νά ξεκρεμάσω τούς ἥρωες γιατί καμμιά διαταγή καί κανένας νόμος δέν μέ ὑποχρεώνει νά θάψω τούς εὐεργέτες προγόνους μας, σάν τόν Παῦλο Μελᾶ καί τούς λοιπούς ἥρωες.  Τί κρῖμα ἀκόμα καί κάποιοι ἀπό τούς ὑπεύθυνους τῆς ἀγωγῆς καί μορφώσεως τῶν παιδιῶν μας νά σπέρνουν τά ζιζάνια τῆς προδοσίας στά νέα παιδιά! 
Θά ἔπρεπε ὅλες οἱ ἑλληνικές ὀργανώσεις νά ξεσηκωθοῦν καί νά δηλώσουν τή σαφῆ ἀντίθεσή τους κατά τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.  
Ἐμεῖς, ὡς Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν δηλώνουμε ἐπίσημα, ἄμεσα καί ἀπερίφραστα ὅτι εἴμαστε ἀντίθετοι στήν ἐπαίσχυντη αὐτή συμφωνία καί δέν θά πάψουμε νά διακηρύσσουμε τήν ἀντίθεσή μας πρός ὁ,τιδήποτε καί οἱονδήποτε στηρίζει ἀντιμακεδονικές θέσεις καί ἐπιβουλές.
Τολμᾶμε νά λέμε, δόξα τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ, γιατί μᾶς ἀξίωσε κάτι νά πάθουμε ὅλοι οἱ συμμετέχοντες σ’ αὐτό τό συλλαλητήριο γιά τή Μακεδονία μας.  Ἡ προσευχή μας γιά τή Μακεδονία εἶναι πιό εὐπρόσδεκτη ἀπό τόν Ὕψιστο, ἀφοῦ ἀναφέρεται ἀπό ἀνθρώπους πού ἔχουν πονέσει, πού ἔχουν πολεμηθεῖ, πού ἔχουν ὀνειδισθεῖ πρός ὑπεράσπισή της.  

Ἡ μακρά ἐκκλησιαστική ἱστορία καί ἐμπειρία μᾶς διδάσκει, ὄτι ἡ ἔμπονη προσευχή συμπάσης τῆς Ἐκκλησίας εἰσακούεται ἀπό τόν Οὐράνιο Πατέρα μας, ὁ ὁποῖος γνωρίζει τά πάντα, βλέπει, παρακολουθεῖ καί δύναται θεοδιακριτικότατα μέ τούς δικούς Του τρόπους, νά ἐπιφέρει τό καλύτερο ἀποτέλεσμα, τό ποθούμενο. 
Θά μποροῦσε ὅμως καί ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία μας νά δράσει ἑλληνικό­τερα, χριστιανικότερα, διακριτικότερα.  Δέν ἄξιζαν οἱ χιλιάδες τῶν δικῶν μας διαδηλωτῶν μαζί μέ τά πάμπολλα μικρά παιδιά καί τούς καταπονημένους ὑπερήλι­κες νά τύχουν κάποιου σεβασμοῦ καί μάλιστα γιά θέμα τόσο σημαντικό ὄχι ἀτομι­κοῦ, οἰκονομικοῦ ἤ πολιτικοῦ συμφέροντος, ἀλλά φροντίδας γιά τήν ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος;
Εἶναι γεγονός ὅτι θά ἔπρεπε νά εἴχαμε ξεσηκωθεῖ πιό ἔγκαιρα καί πιό δυναμικά.  Ὡστόσο ἡ διαδήλωση τῆς Κυριακῆς ἔδειξε στά μάτια τῶν κυβερνητῶν καί τῶν συντρόφων τους ὅτι ὁ λαός μας δέν εἶναι πεθαμένος, οὔτε κἄν ξεψυχισμένος.  Ἔχει πολλές μυστικές δυνάμεις μέσα του.  
Ἡ εἰδοποιός διαφορά του ἀπό τούς ἄλλους λαούς εἶναι ριζική.  Εἶναι ζῶν φορέας τῶν ἁγίων μυστηρίων τῆς Ἐκκλη­σίας μας, Βαπτίσματος, Χρίσματος καί τῶν λοιπῶν.  Μπορεῖ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, νά ἀντιμετωπίσει πάντα ἐχθρόν καί πολέμιον, ὅπως οἱ ἔνδοξοι πρόγονοί μας, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονταν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστιν τήν ἁγίαν καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερίαν».  Ἀπό τό 2010 ὁ χριστιανικός λαός μας δείχνει μεγάλη καρτερία καί ὑπομονή.  
Τώρα ὅμως πού βρίσκεται μπροστά στόν ἀκρωτηριασμό τῆς Μακεδονίας, εἶναι ἀποφασισμένος νά ἀντισταθεῖ δυναμικά καί χριστιανικά μέ τούς ἑξῆς τρόπους:

 1.  Δέν θά χρησιμοποιηθεῖ βία. Βία χρησιμοποίησαν καί χρησιμοποιοῦν οἱ ἄρχοντες τοῦ κόσμου τοῦ αἰῶνος τούτου.

2. Ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἀλληλοπεριχωρούμενη μέ τήν προσευχή εἶναι ἡ δύναμη τῶν Χριστιανῶν.

3. Οὔτε ὕβρεις, οὔτε κατάρες κατά τῶν νεοταξικῶν δικτατόρων.  Εἶναι τόσο βαθιά ἡ λύπη μας ἀπό τήν προδοσία  τῶν πολιτικῶν μας ἀρχόντων, πού τό μόνο πού μποροῦμε εἶναι νά θυμηθοῦμε τόν ἔνδοξο ἀρχιδιάκονο Στέφανο, ὁ ὁποῖος λιθοβολούμενος διατύπωνε εὐχή στόν Σωτήρα του λέγοντας «μή στήσῃς Κύριε αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν ταύτην» μιμούμενος τόν ἴδιο τόν Κύριο, ὁ ὁποῖος λίγα λεπτά πρίν ἐκπνεύσει, ἀνέκραξε πρός τόν Οὐράνιο Πατέρα Του «…οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι».
4. Ἡ ἀγρυπνία τῆς 24ης Ἰανουαρίου πρός τήν 25ην , μνήμης τοῦ μεγάλου πατρός τῆς Ἐκκλησίας μας, ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου στόν Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου, εἶναι εἰδικότερα ἀφιερωμένη στήν ὑπόθεση τῆς Μακεδονίας μας, νά ἀκυρώσει ὁ Ὕψιστος ἐν Τριάδι Θεός τή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μέ ὅποιον τρόπο ἡ ἀγάπη Του ἐπιλέξει.
5. Μέ  τούς ἕλληνες εὐρωβουλευτές θά προσπαθήσουμε νά καταστήσουμε σαφές στούς ἑταίρους μας, ὅτι ξεκινοῦν μιά πολιτική ἐχθρότητας καί ὄχι ὅπως ἀρχικά διεκήρυτταν «Κοινῆς Ἀγορᾶς» καί μετέπειτα «Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης».  
Σέ τί εἴδους ἕνωση μεταλλάσσεται ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὅταν ἕνα ἀπό τά πιό γνωστά κράτη στήν παγκόσμια ἱστορία ἀκρωτηριάζεται τόσο βάναυσα μέ τή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καί τήν ἐχθρική συγκατάθεση ὅλων τῶν ἑταίρων της; Μήπως ἐγκαινιάζουν, οἱ ἡγήτορες τῆς Νέας Ἐποχῆς τήν ἐξαγορά τῶν τοπικῶν ἀρχόντων γιά τόν ἄμεσο ἀκρωτηριασμό ἀπό ἐδῶ καί ἑξῆς καί ἄλλων κρατῶν γιά ἐπίτευξη γνωστῶν καί ἀγνώστων σκοπῶν καί διάλυσης ὅλης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης;
6.  Καί ἄν, μή γένοιτο, κυρωθεῖ ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, δέν θά παύσουμε νά ἀγωνιζόμαστε νόμιμα σάν τούς θεοφώτιστους καί ἀτρόμητους προγόνους μας, σάν τόν Παῦλο Μελᾶ καί τούς συναγωνιστές του, γιά νά θεραπευθεῖ ὁ ἀκρωτηριασμός καί θαυματουργικῶς νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἑνότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους μαζί μέ τή Μακεδονία μας.
Εἶναι καιρός νά δηλώσουμε στόν Ὕψιστο ἐν Τριάδι Θεό τή μετάνοιά μας γιά τίς σοβαρές ἁμαρτίες μας, γιατί αὐτές εἶναι οἱ βασικές αἰτίες πού δημιουργοῦν αὐτές τίς ἐθνικές συμφορές.  Οἱ προηγούμενες γενιές τῶν πιό πιστῶν ἑλλήνων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν εἶχαν καταφέρει νά ματαιώσουν ἀκόμα καί κάποιες προθέσεις καί κάποιες συζητήσεις σφετερισμοῦ τῆς Μακεδονίας  μας.  
Ἡ βαθιά καί εἰλικρινής μετάνοιά μας καί οἱ ἔμπονες ἐν μετανοίᾳ προσευχές θά φθάσουν εἰς τά ὦτα Κυρίου Σαβαώθ καί μπορεῖ νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἐπικείμενη συμφορά.  Ἀκόμα καί ἄν, μή γένοιτο, πρός καιρόν χαθεῖ ἡ Μακεδονία μας, δύναται καί πάλιν ὁ φιλάνθρωπος Κύριός μας, «δυσωπούμενος ὑπό τῆς ἰδίας αὐτοῦ εὐσπλαγχνίας» (δ΄ εὐχή ὄρθρου), ἐκτιμώντας καί τή δική μας φτωχική μετάνοια, δύναται ἐπαναλαμβά­νουμε «τό πλανηθέν ὀρειάλωτον εὐρών πρόβατον τοῖς ὤμοις ἀναλαβών» (Δόξα ἑσπερινοῦ δ΄ ἤχου) νά ἑνώσει μέ τή μητέρα Πατρίδα, τή Μακεδονία μέ τήν Ἑλλάδα.
                                 Διά τήν Ἑστίαν Πατερικῶν Μελετῶν
                                 ἐλάχιστος ἐν πρεσβυτέροις
                                 ἀρχιμ.  Σαράντης Σαράντος
ἐφημέριος Ἱ.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

http://aktines.blogspot.com/2019/01/blog-post_971.html#more

"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

1 σχόλιο:

  1. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ - Στον αγώνα για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ είμαστε όλοι ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ...!

    ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙ) "ΟΔΥΣΣΕΙΑ TV"

    Καλή δύναμη και καλό αγώνα σε όλους, με τη σκέπη της Παναγίας μας.!

    https://www.youtube.com/watch?v=Ww8xRvu882c

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!