Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020

ΕΤΣΙ επέλεξε ο ΜΕΓΑΣ Καποδίστριας να γαλουχούνται οι Ελληνόπαιδες!Εἶναι γνωστὴ ἡ ἐμμονὴ τοῦ Καποδιστρίου ὡς πρὸς τὴν ἵδρυση σχολείων ὅλων τῶν βαθμίδων, ἰδιαιτέρως ὅμως τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδρεύσεως. Στὸ παρακάτω ἀπόσπασμα φαίνεται πὼς ἡ ἐμμονὴ αὐτὴ δὲν περιορίζετο σὲ γενικὲς ὁδηγίες καὶ ἐνέργειες ἀλλὰ ἑστιάζετο στὸ κάθε ἕνα σχολεῖο καὶ στὸν κάθε ἕνα δάσκαλο. 

Προσέξατε, στὸ δεύτερο μισό του κειμένου, τὶς ὁδηγίες του γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ποινῶν.

"Καὶ πέντε καὶ τρία καὶ δύο βιβλία ἂν ἐδωρεῖτο τὶς εἰς σχολεῖον ἤκουε παρὰ τοῦ Κυβερνήτου λόγους εὐγνωμοσύνης. 
Καὶ πρὸς εὐόδωσιν τῶν πατρικῶν αὐτοῦ πόθων ἐχορήγει προθύμως ὁδηγίας, καταβαίνων καὶ εἰς τὰ ἐλάχιστα, καὶ εἰς τὴν κατοικίαν καὶ εἰς τὸ ἔνδυμα καὶ εἰς τὴν τροφὴν καὶ εἰς τὴν καθαριότητα.

«Στέλλω σοί», ἔγραψε πρὸς τὸν ἐν Πόρῳ Α. Παπαδόπωλον, «στέλλω σοὶ ἐνδύματα διὰ τὰ ὑπὸ τὴν διεύθυνσίν σου παιδία, ἤτοι ἀνὰ μίαν φουστανέλλαν, δύο βρακία, ζεῦγος ἐμβάδων, φέσιον, καπόταν καὶ ζώνην. Ἀλλὰ πρὶν ἢ ἐνδυθῶσι φρόντισον νὰ κοπῇ ἡ κόμη αὐτῶν καὶ νὰ λουσθῶσι καλῶς. 

Ἔχε τὸν νοῦν σου ν’ ἀλλάζωσιν ὑποκάμισον καὶ βρακίον καθ’ ἑβδομάδα, νὰ πλύνῃ δὲ τὰ ἐνδύματα ἡ οἰκονόμος τοῦ σχολείου. Ν’ ἀερίζωσι μόνα καθ’ ἑκάστην τὰς καπότας, νὰ κρεμῶσι μετὰ ταῦτα αὐτὰς εἰς τὸν τοῖχον ἀπὸ καρφίου ᾡρισμένου πρὸς ἕκαστον παιδίον, νὰ γεμίζωνται τὰ στρώματα διὰ ξηροῦ χόρτου ἢ ἀχύρου, νὰ ἔχωσι πέτραν ἀντὶ προσκεφαλαίου καὶ νὰ κατακλίνωνται ἐπὶ τῶν καποτῶν. 

Τὰ σημερινὰ αὐτῶν ῥάκη νὰ μὴ ῥιφθῶσιν, ἀλλὰ νὰ πλυθῶσι καὶ νὰ φυλαχθῶσι χωριστὰ ἐντὸς δέματος, ἐφ’ ο½υ νὰ σημειωθῇ ὁ ἀριθμὸς καὶ τὸ ὄνομα τοῦ παιδίου. Νὰ καταγράφῃς εἰς ἰδιαίτερον κατάστιχον τὰ ἐνδύματα ὅσα λαμβάνεις καὶ νὰ μοὶ ἀναφέρῃς ἐγγράφως κατὰ μήνα τὰ περὶ τῆς χρήσεως αὐτῶν.


Στέλλω σοὶ πρὸς τούτοις ἐσωκλείστως καὶ σημείωσις τῶν ποινῶν ὄσας θὰ ἐπιβάλλης καὶ τῶν ἀμοιβῶν ὄσας θὰ ὑπόσχεσαι. 

Νὰ μοὶ ἀναγγέλλῃ δὲ ὀνομαστὶ τοὺς διακρινομένους ἐπὶ πειθαρχίᾳ καὶ ἐκπληρώσει τοῦ καθήκοντος. 

Τὴν δὲ παρακοήν, τὴν ἀπείθειαν, τὴν ἀταξίαν καὶ τὸ ψεῦδος νὰ τιμωρῇς ὡς ἑξῆς: κατὰ πρώτην μὲν παρεκτροπὴν νὰ ἐπιπλήττῃς αὐστηρῶς τὸν ἄτακτον παρόντων πάντων τῶν παιδίων. 

Τὴν δὲ δευτέραν νὰ ὀλιγοστεύῃς κατὰ τὸ ἥμισυ τὴν τροφὴν καὶ τὴν τρίτην νὰ ἐκβάλλῃς τὸ νέον ἔνδυμα καὶ νὰ βάλλῃ ἀντ’ αὐτοῦ τὰ παλαιὰ ῥάκη. 

Καὶ μόνον μετὰ παρέλευσιν ὡρῶν εἴκοσι τεσσάρων νὰ συγχωρῇς τὸν ἄτακτον ἀφοῦ σὲ παρακαλέσωσιν οἱ συνταξιῶται αὐτοῦ. 

Ἡ δ’ ἔκδυσις καὶ ἡ ἔνδυσις νὰ γίνωνται ἐνώπιον ἁπάντων τῶν μαθητῶν. Ἐγὼ δὲ θ’ ἀποφασίζω μετὰ τὴν ἀναφοράν σου ἂν ἁρμόζῃ νὰ δεχθῶμεν βαρυτέρας ποινάς».

Νικόλαος Δραγούμης, «Ἱστορικαὶ Ἀναμνήσεις», 
Ἐκδόσεις ΕΡΜΗΣ

Ἄποψις τῶν τειχῶν τῆς ἀρχαίας Τίρυνθος. 
Στὸ πρῶτο ἐπίπεδο ἀπεικονίζεται ἡ Γεωργικὴ Σχολὴ τῆς Τίρυνθος (σήμερα Ἀγροτικὲς Φυλακές), τὴν ὁποία ἵδρυσε ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. 
Στὸ βάθος διακρίνονται τὸ Ναύπλιο καὶ τὸ Μπούρτζι."ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!