Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020

Ἡ διάσπαση το νού (Οσίου Θεοφάνους του Εγκλείστου).

Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου.

Αποτέλεσμα εικόνας για οσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος

«Εἶναι πολύ ἐπικίνδυνη ἡ διάσπαση τῶν λογισμῶν καί χρειάζεται μεγάλη προσοχή. 
Ὁ ἐχθρός θέλει νά σᾶς παγιδεύση σέ καμιά σπηλιά καί ἐκεῖ νά σᾶς ἐξολοθρεύση.

Οἱ λογισμοί ἀρχίζουν νά σκορπίζονται μέ τήν χαλάρωση τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ καί μέ τήν ψυχρότητα τῆς καρδιᾶς. 
Πολλά εἶναι τά αἴτια αὐτῆς τῆς καταστάσεως. Ξεχωρίζουν ὅμως ἡ αὐτάρκεια καί ἡ ἔπαρσις. 

Σέ σᾶς δυστυχῶς καί τά δύο ὑπάρχουν. Προφυλαχθῆτε λοιπόν καί ἀγωνισθῆτε νά ἐπαναφέρετε τόν φόβο τοῦ Θεοῦ καί νά ξαναθερμάνετε τόν θεῖο ζῆλο. 
Διαφορετικά θ᾿ ἀναπτυχθῆ ἡ διάσπασις τῶν λογισμῶν.

Ὁ διεσπασμένος μοιάζει μέ τό σπίτι πού ἔχει ἀνοιχτά τά παράθυρα καί πού ἀπουσιάζει ὁ νοικοκύρης. 
Ὅποιος θέλει, πετάει μέσα πέτρες καί σκουπίδια. 
Ἔτσι ὅταν ἐπιστρέψη κάποτε ὁ νοικοκύρης, θά ἐκπλαγῆ μέ τήν ἐλεεινή κατάστασι πού θά ἀντικρύση. Θά εἶναι ἀδύνατον νά κατοικήση, ἄν δέν προηγηθῆ ἡ καθαριότητα.

Αποτέλεσμα εικόνας για οσιος Θεοφάνης ο έγκλειστος

Κατά παρόμοιο τρόπο, ὅταν μετά τήν διάσπαση ἐπιστρέφη ἡ ψυχή στόν ἑαυτό της βρίσκει τόση ἀκαθαρσία ἀπό ποικίλους λογισμούς πού τά χάνει. 

Καί μακάρι ν᾿ ἀνάψη ζῆλος γιά τήν κάθαρση. 

Διαφορετικά εἶναι δυνατόν νά παραμένη ἄπρακτη. Αὐτό θά εἶναι ἡ μεγάλη συμφορά. 
Ὁ Κύριος νά μᾶς σώζη καί νά μᾶς ελεεί».


"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!