Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ αυτά;

Ταρακούνησαν την ψυχή της Ευρώπης Πάπας Φραγκίσκος και ...

ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΩΝΗ

«Πατριάρχου» Κων/πόλεως: 

1.Πιστεύει καὶ κηρύττει τὶς ἰδέες τοῦ Ἀντίχριστου Οἰκουμενισμοῦ: «Ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας».1Ἡ μεγαλύτερη ὕβρις ὅλων τῶν ἐποχῶν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ. Μόνο ἕνας διάβολος θὰ μποροῦσε νὰ ὑποστηρίξει τέτοια πράγματα. Καὶ ὅμως οἱ ἐπίσκοποι καὶ ἱερεῖς τον μνημονεύουν και κοινωνοῦν μαζί του !

2.Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι τὸ Κοράνιο (καὶ οἱ γραφὲς τῶν ἄλλων θρησκειῶν) εἶναι «ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ, ἱερὸ ὅπως αὐτή και ἃγιο»2 καὶ ὅτι οἱ Μουσουλμᾶνοι μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό.3

3.Πιστεύει καὶ κηρύττει ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές,4 διαφωνώντας ἀκόμα καὶ μὲ τὸν Κύριο!

4.Ὀνομάζει «εὐλογημένη» καὶ τιμᾷ τὴν Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων, ἐκεῖ ποὺ ὑβρίζεται ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Θεοτόκος.5

5.Πιστεύει καὶ κηρύττει τὴν βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας ὅτι δηλαδή: «ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς [=ὅπως] προτιμᾷ…»«Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖοι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖαι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν».6

6.Ἐπιδιώκει τὴν κατάργηση, ἢ τροποποίηση πλειάδας Ἱερῶν Κανόνων, κάτι, ποὺ γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, εἶναι γνώρισμα αἱρετικοῦ ἀνθρώπου.7  

Ὀνομάζει τοὺς Ἱ. Κανόνες: «Τείχη τοῦ αἴσχους».8

7.Πιστεύει καὶ κηρύττει - σὲ ἀντίθεση μὲ δεκάδες Συνόδους καὶ ἑκατοντάδες Ἁγίους - ὅτι ἡ Ρωμαϊκή «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τὰ μυστήριά της ἔγκυρα καὶ ὁ Πάπας κανονικὸς Ἐπίσκοπος. Τὸ 1995 συνυπέγραψε μὲ τὸν Πάπα «ΚΟΙΝΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΠΙΣΤΕΩΣ». Τὸ 2011 μάλιστα, κατήχησε καὶ σπουδαστὲς παπικοῦ πανεπιστημίου ὑπὲρ τοῦ Πάπα: 
«Ὁ Οἰκ. Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος δέχτηκε ἐπίσκεψη ὁμάδας φοιτητῶν τοῦ Ποντιφικοῦ Ἰνστιτούτου Sant Apollinare. Ἀναφερόμενος στοὺς φοιτητὲς τοὺς εἶπε: «Ἀκολουθῆστε τὸν Πάπα. Ὁ Πάπας Βενέδικτος ὁ ΙΣΤ΄ εἶναι ἕνας μεγάλος θεολόγος ποὺ κάνει καλὸ σὲ ὅλες τὶς Ἐκκλησίες. Ἀκολουθῆστε τον μὲ ἀγάπη καὶ συμπάθεια»9

8.Συμπροσευχήθηκε μὲ Προτεστάντες ποὺ εἶναι διαστρεβλωτὲς τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἰησοῦ, ὑβριστὲς τῆς Θεοτόκου, περιφρονητὲς τῶν Ἁγίων μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς Eἰκονομάχοι, βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἀναθεματισμὸ τῆς 7ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κάνει ἀποδεκτὸ τὸ βάπτισμα τῶν Προτεσταντῶν (Λουθηρανῶν).10

9.Τὸν Νοέμβριο τοῦ 1993 προέβη σὲ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων ἀνάμεσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ στὴν αἵρεση τῶν Μονοφυσιτῶν. Ἡ κάθε πλευρὰ ἀναγνώρισε τὴν ἄλλη ὡς Ὀρθόδοξη. Τὶς καταδίκες καὶ τὰ ἀναθέματα τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς πρὸς τοὺς Μονοφυσίτες (ποὺ τὰ ἐπανέλαβαν οἱ ἑπόμενες Σύνοδοι) τὰ ὀνομάζει «παρεξηγήσεις τοῦ παρελθόντος ποὺ ἔχουν ξεπεραστεῖ» ἀφοῦ «δὲν ὑπάρχει θεολογία ποὺ μᾶς χωρίζει»!11

10.Ἀναγνωρίζει τὶς χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν.
12

11.Τὸ 1991 στὸ Μπάλαμαντ τοῦ Λιβάνου ἀποδέχτηκε τὰ μυστήρια τῶν παπικῶν καθὼς καὶ τὴν Οὐνία...».13

12. Στὸ συνέδριο τοῦ Π.Σ.Ε., τὸ  2006, στὸ Porto Alegre, ἀποδέχτηκε  την  κοινὴ  δήλωση  μὲ τοὺς Προτεστάντες, ὅτι  δὲν ὑπάρχει μόνο Μία Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅτι οἱ 348 Ἐκκλησίες -μέλη τοῦ ΠΣΕ- εἶναι γνήσιες Ἐκκλησίες. Μία δὲ ἀπὸ αὐτὲς εἶναι καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Οἱ ποικίλες αἱρετικὲς διδασκαλίες τῶν Προτεσταντῶν θεωροῦνται ὡς διαφορετικοὶ τρόποι ἐκφράσεως τῆς ἰδίας πίστεως καὶ ὡς ποικιλία τῶν χαρισμάτων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δεχόμενοι ἔτσι ὅτι τελικὰ δὲν ὑπάρχουν αἱρέσεις!! «Αὐτὲς οἱ Ἐκκλησίες καλοῦνται νὰ συμβαδίζουν ἀκόμη καὶ ὅταν διαφωνοῦν».14

13.Μὲ τὰ παραπάνω δεδομένα ἀρνεῖται τέσσερα ἄρθρα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως.

14.Εἶναι Ἁγιομάχος καὶ Πατρομάχος. Εἶπε: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν (τὸ Σχίσμα) προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων»!!!15   Εἶναι ἀπροκάλυπτα ἁγιομάχος. Αὐτὸς ὅμως ποὺ βλασφημεῖ τοὺς Ἁγίους εἶναι ἀντίχριστος.16

15.Δηλώνει ὅτι εἶναι «εὐλογημένη» ἡ Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων. Γιὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, βεβαίως, ἡ Συναγωγή «εἶναι χῶρος δαιμονίων ποὺ συνάζονται οἱ σταυρωτὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ θεομάχοι».17

16. Τον ‘Ιούνιο τοῦ 2016 στο Κολυμπάρι τῆς Κρήτης προήδρευσε τῆς ψευδοσυνόδου και ὑπέγραψε πλῆθος αἰρετικῶν διατάξεων και κανόνων μαζί με τους ἂλλους «Προκαθημένους» και τους ψευδεπισκόπους που ἒλαβαν μέρος, χωρίς να ἒχουν δικαίωμα ψήφου.18 

-2-
Παραπομπές:

1 «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 603, σελ. 15 καὶ «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 494, σελ. 23, Γενεύη 1994 . «Ἐπίσκεψις» 511/30-11-1994 καὶ «Ὀρθόδοξος Τύπος» 11-9-2009, «Ἀδέσμευτος Τύπος» (Μήτση) 21/9/2004, «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀριθ. 523, σ. 12, Γενεύη 1995.
2 Ἀντιφώνηση πρὸς τὸν πρόεδρο τοῦ Ἰρὰν Mohamend Khatami στὶς 13-1-2002. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ.606,σ.2 . «Ὀρθ.Τύπος»,15/3/2002.«ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 563, σ. 21.
3 www.romfea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3117&Itemid=2,Ἐκκλ.Πρακτορεῖο Εἰδήσεων www.amen.gr 20/1/2013.
4 «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», 21/9/2003.
5 Νέα Ὑόρκη, 28η Ὀκτ. 2009. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης παραλαμβάνει τὸ βραβεῖο «Μακκαβαίων» μὲ τὸ ὁποῖο τὸν «τίμησε» ἡ Ἑβραϊκὴ Συναγωγὴ τῆς πόλης.
6 Ὁμιλία στὸ Μπαχρέϊν, στὶς 25−9−2000. «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 588, σελ. 16 καὶ ἀπὸ μήνυμα ποὺ ἔστειλε στοὺς Μουσουλμάνους ὅλου τοῦ κόσμου μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ Ραμαζανίου. Ρεπορτὰζ τοῦ Νίκου Παπαδημητρίου στὸ “Flash” στὶς 16.12.2001.
7 Ἀρχιμ. Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη, Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν Κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ, Θεσ/κη 1970, σ. 15.
8 «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀρ. 423, 15/7/1989, σ, 6-7.
9 http://entoytwnika.blogspot.com/2011/03/blog-post_28.html#ixzz1cja7kdc6
10 «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ», ἀριθ. 640/31-10-2004: «Κοινὸν ᾿Ανακοινωθὲν τῆς 13ης συναντήσεως μεταξὺ Θεολόγων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κων/πόλεως καὶ τῆς Εὐαγγελικῆς “᾿Εκκλησίας” ἐν Γερμανίᾳ» (16-22.9.2004).
12 Στεφανίδου Β., Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, σ. 711.
13 Πορίσματα Διορθόδοξου Συνεδρίου γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, Θεσσαλονίκη 2004, περ. «Θεοδρομία», τεῦχ. 4ο.
14 «Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἐπὶ εὐκαιρίᾳ τῆς 60ης ἐπετείου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεως τοῦ Π.Σ.Ε.», Θεοδρομία 1 (Ἰαν.–Μάρτιος 2008) σ. 145.
15 «ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ»15-6-1989,«Ἐκκλ.Ἀλήθεια»16.12.1998κ’ἐφημερίδα «Νέοι Ἄνθρωποι» 26-2-1999.
16 Ἀποκ. ιγ΄6.
17 Λόγος Κατά Ιουδαίων, 2,4,6
18 Βλ.στο Ἰστολόγιο «Θεογνωσία» την μελέτη τοῦ καθηγ.Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου Κυριάκου Κυριαζόπουλου, για τις αἰρέσεις που ψήφισαν οἰ «Προκαθήμενοι» και  οἱ ψευδεπίσκοποι στην ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου καθώς και την μήνυση τοῦ ἰδίου κατ’αὐτῶν (Για τον χαρακτηρισμό ψευδεπίσκοπος/οι, βλέπε τον 15ον κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Οἰκουμενικῆς Συνόδου στο Ἰ.Πηδάλιον).


"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

3 σχόλια:

 1. Δυστυχώς σε όλα τα πόστα , έχουμε και από έναν , το λιγότερο, ανθέλληνα προδότη ....και από πείσω ένα λαο που δεν αντιδρά η δεν δρα, είναι σε αφασία .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καημένε, κατάκοπε, σατανιασμένε βαρθολομαιε, καταντησες βοθρολομαιος...
  Γραμμή δεν πήρες πως από μια πλούσια και σεβάσμια γενειάδα δε θα σου μείνει τρίχα...
  Κάθε πέρσι και καλύτερα φωνάζουν οι τρίχες σου...
  Καημένε, σε λίγο θα καταντήσεις σπανός και θα γράψεις αρνητική ιστορία μοναδική στα χρονικά...
  Και όταν επιτρέψει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να μπει το ποίμνιο στις Εκκλησίες να καθαιρέσει τις ακρίδες και τα παράσιτα, εσένα το μόνο που θα έχει απομείνει να κάνουμε θα είναι να σου βγάλουμε τα ράσα ...
  Τρομάρα σου, αγιοκαταταξες ολόκληρο ¨Όσιο Παισιο, και μήτε ελάχιστη από τη φώτιση του έλαβες...
  Αλλά ο Θεός ετοιμάζει και δεν αργεί η ευλογημένη ώρα που στη θέση σου θα τοποθετήσει ένα λέοντα, υπερασπιστή και τιμητή των Αγίων τα Άγια, της γνήσιας και ανόθευτης διδασκαλίας Του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!