Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2021

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΩΝ «ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

 


ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

Τ.Θ. 67250,

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς

Τηλ.: 210 5248000

Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org

 

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 21ῃ Ἰανουαρίου 2021

Ἀρ. Πρωτ.: Φ1/23/21-01-21

Πρός:

Τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἐνάρξεως «διερευνητικῶν» ἐπαφῶν

Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

            Σὲ μία χρονικὴ περίοδο, ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἔχει ὑποχρεωτικῶς ἐγκλωβισθῇ σὲ νάρθηκα ἀδρανείας, παρακμῆς καὶ περιορισμοῦ τῶν ἀτομικῶν, πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν της δικαιωμάτων, μὲ τὴν καθημερινὴ τρομοκράτησι τοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὰ χρυσοπληρωμένα ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι Μ.Μ.Ε., σὲ μία χρονικὴ στιγμή, ποὺ ἡ οἰκονομικὴ κατάρρευσις καὶ ἀνέχεια ἔχουν ἤδη κτυπήσει τὴν πόρτα πολλῶν νοικοκυριῶν καὶ ἐπιχειρήσεων, ἐνῷ οἱ αὐτοκτονίες, ἡ βία καὶ οἱ θάνατοι λόγῳ ἄλλων ἀσθενειῶν λαμβάνουν χώρα καθημερινῶς, ἐσεῖς κανονίσατε συνάντησι στὴν γειτονικὴ χώρα, ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἐθνικά μας θέματα.

            Ἐν ὄψει τῆς προσεχοῦς ἐπισκέψεώς σας στὴν Τουρκία καὶ τῆς ἐνάρξεως  «διερευνητικῶν» ἐπαφῶν πρὸς εἰρηνικὴ ἐπίλυσι τῶν μεταξύ μας διαφορῶν, θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε τὰ κάτωθι:

·         Ἡ Τουρκία διεκδικεῖ πλέον ξεκάθαρα τμῆμα ἢ τμήματα τῆς ἐπικρατείας μας, παραβιάζοντας μάλιστα τὰ σύνορα τῆς πατρίδος μας σὲ καθημερινὴ βᾶσι καὶ διατρανώνοντας διεθνῶς τὶς θέσεις της σὲ κάθε περίστασι.

·         Οἱ διεκδικήσεις αὐτὲς τῆς Τουρκίας εἶναι ἀντίθετες μὲ τὸ ὑφιστάμενο διεθνὲς δίκαιο, τὸ δίκαιο τῆς θαλάσσης, ἀλλὰ καὶ τὶς διεθνεῖς συνθῆκες, ποὺ ἔχουν ὑπογραφῇ.

·         Ἡ χώρα μας σύρεται σὲ δῆθεν διαπραγματεύσεις, ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἐδαφικά της δικαιώματα, χωρὶς νὰ ἔχῃ προηγουμένως ἀσκήσει τὰ νόμιμα δικαιώματα, ποὺ τῆς παρέχει ἡ διεθνὴς νομοθεσία (δίκαιο θαλάσσης), ἤτοι χωρὶς νὰ ἔχῃ ἐπεκτείνει τὰ χωρικά της ὕδατα στὰ 12 ναυτικὰ μίλια, χορηγῶντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν γενναιόδωρα πρὸς τὴν Τουρκία νομικὰ «ἐπιχειρήματα» γιὰ τὶς διεκδικήσεις της.

·         Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν τὴν στιγμή, ποὺ στὴν γειτονικὴ χώρα ἔχει ἀναζωπυρωθῇ στὸ ἔπακρον τὸ ὄνειρο τοῦ νεοοθωμανισμοῦ, ἐνῷ, ἀντιθέτως, στὴν δική μας χώρα γίνεται σαφὴς προσπάθεια ἀλλαγῆς τῆς Ἱστορίας εἰς βάρος τῶν δικαίων τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἔχει πλέον κατακλυσθῇ ἀπὸ μουσουλμάνους λαθρομετανάστες, ποὺ συνεχίζουν νὰ καταφθάνουν καθημερινῶς στὴν χώρα μας μέσῳ Τουρκίας.

·         Μέσα στὴν χώρα μας δροῦν ἀνενόχλητοι πράκτορες τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ καὶ φιλοτουρκικοὶ θύλακοι, καθ’ ἥν στιγμὴν ἡ Τουρκία ἐξοπλίζεται καὶ ἤδη διενεργεῖ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ἐναντίον τρίτων χωρῶν, ἐνῷ ἐμεῖς ἐπικεντρωνόμαστε ἐμπράκτως στὴν πάταξι τοῦ ...νατιβισμοῦ. 

      Σᾶς ἐνημερώνουμε, ὅτι ἤδη ὁ μέσος Ἕλληνας αἰσθάνεται ἀνασφάλεια λόγῳ τῆς διαμορφουμένης καταστάσεως, ἐνῷ ἡ ἀγανάκτησις, ἡ ὀργὴ καὶ τὸ αἴσθημα  ἀπειλῆς  εἶναι πλέον τὰ κυρίαρχα συναισθήματά του, γιὰ τὰ ὁποῖα, προφανῶς, δὲν ἐνημερώνεσθε ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων!

      Ἐπὶ πλέον, δὲν θὰ πρέπῃ νὰ ξεχνᾶτε, ὅτι ὁ μέσος ψηφοφόρος τοῦ κόμματος τῆς Ν.Δ. σᾶς ἀνέβασε στὴν ἐξουσία ἐπιθυμῶντας νὰ τιμωρήσῃ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν τὴν προηγουμένη Κυβέρνησι τοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κυρίως γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, τὴν ὁποία εἴχατε ψευδῶς ὑποσχεθῇ ὅτι θὰ καταργούσατε!

 

      Μὲ τὴν παροῦσα σᾶς ὑπενθυμίζουμε καὶ σᾶς ἐνημερώνουμε, ὅτι:

·         Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν σᾶς παρεχώρησε κανένα δικαίωμα νὰ διαπραγματευθῆτε  ἑλληνικὰ ἐδάφη ἢ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος, καὶ μάλιστα μὲ μία χώρα ἐμφανῶς ἐχθρικὴ καὶ ἀδιάλλακτη.

·         Κανεὶς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ διαπραγματεύεται τὰ ἐδάφη καὶ τὰ δικαιώματα τῆς Πατρίδος μας, ὡσὰν αὐτὰ νὰ ἀποτελοῦσαν πατρικό του οἰκόπεδο!

·         Ἡ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο μείωσις τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς χώρας μας, ἡ θέσις τῶν ἐδαφῶν της ὑπὸ ἀμφισβήτησιν ἢ ὁ ἑκούσιος περιορισμὸς τῶν δικαιωμάτων της εὑρίσκονται σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸ Σύνταγμα, τοὺς νόμους καὶ τὸ ἐθιμικὸ δίκαιο τῆς πατρίδος μας, ἐπισύρουν δέ, ἐκτὸς τῶν ἀντιστοίχων ποινῶν καὶ ἐκπτώσεων γιὰ ὅποιον ἀποπειραθῇ τὰ ἀνωτέρω, καὶ τὸ λαϊκὸ αἴσθημα.

·         Στὰ γεωπολιτικά, μὲ τὸν ὅρο «διαπραγμάτευσις», νοεῖται ἡ προβολὴ τῶν θέσεων ἐκ μέρους κάποιου, μὲ στόχο αὐτὸς νὰ ἐπιτύχῃ τὴν κατευόδωσι τῶν συμφερόντων του. Ἐσεῖς, γιὰ ποιά διεκδίκησι καὶ γιὰ τὴν κατευόδωσι ποίων συμφερόντων τῆς χώρας μας πηγαίνετε στὴν Κωνσταντινούπολι, κ. Μητσοτάκη; Διότι εἶναι διάχυτη ἡ ἄποψις, ὅτι πηγαίνετε νὰ συζητήσετε μόνον γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν δικαιωμάτων τῆς δικῆς μας χώρας, πρᾶγμα, ποὺ καμμία χώρα στὸν κόσμο μέχρι σήμερα δὲν ἔχει πράξει!

·         Σημειωτέον, ὅτι ἐνέργειες, ὅπως λ.χ. τὸ ἄνοιγμα τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καὶ ἡ παῦσις λειτουργίας τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς τεμένους, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ἐκ μέρους τῆς χώρας μας, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο! Κατὰ συνέπειαν, εἶναι ἀνεπίτρεπτο νὰ τὰ ἀναφέρετε ἐκ τῶν ὑστέρων ὡς ἐπιτυχίες σας, καθ’ ὅτι καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἀποτελοῦν ἐνέργειες, ποὺ ἐφ’ ὅσον ὑλοποιηθοῦν, θὰ ἐπιφέρουν συμπάθεια, αἴγλη, τουρισμὸ καὶ κονδύλια ὑπὲρ τῆς Τουρκίας, ἐνῷ ἡ δική μας χώρα δὲν θὰ ἀποκομίσῃ ἀπολύτως τίποτε.

·         Εἶναι εὐρέως κατανοητὸ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὸ ἐνδιαφέρον οἰκονομικῶν κύκλων τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν διακαῶς τὴν ὑποχώρησί μας ἔναντι τῆς Τουρκίας, καθὼς μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐξυπηρετοῦνται ποικίλα συμφέροντά τους. Ὡστόσο, τὰ ἐφοπλιστικὰ καὶ τὰ γερμανικὰ συμφέροντα εἶναι ἀνεπίτρεπτο νὰ καθορίζουν τὴν στάσι ἑνὸς Πρωθυπουργοῦ, πόσο μᾶλλον ἕνα Διεθνὲς Δικαστήριο, ἡ πολιτικὴ καὶ οἱ ἀποφάσεις τοῦ ὁποίου στηρίζονται σὲ συμφέροντα!

 

Βάσει ὅλων τῶν ἀνωτέρω ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ:

·         Στὴν προγραμματισμένη συνάντησί σας στὴν Κωνσταντίνου Πόλιν, νὰ ὑπερασπισθῆτε ἀπεριφράστως καὶ μὲ σθένος τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα τῆς Πατρίδος μας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖο ὡρκισθήκατε νὰ ὑπηρετῆτε. Ἑνὸς Ἔθνους, τὸ ὁποῖον παρὰ τὶς δύσκολες ἱστορικὲς συγκυρίες κατώρθωσε νὰ ἐπιβιώσῃ ἐδῶ καὶ χιλιάδες ἔτη. Ἑνὸς Ἔθνους, τὸ ὁποῖον ἐχάρισε ἀφειδῶς γιὰ τὰ ἰδανικὰ τῆς Πατρίδος καὶ γιὰ τὰ ἐδάφη της, αἷμα, θυσίες καὶ κόπους, τὸ ὁποῖον ἐγέννησε μάρτυρες, ἥρωες, μὰ καὶ Ἐφιάλτες προδότες. Ἑνὸς Ἔθνους, τοῦ ὁποίου ἡ επιβίωσις μέχρι σήμερα μόνον τυχαία δὲν εἶναι, καθὼς προστατεύεται ἀπὸ δυνάμεις, τὶς ὁποῖες κανεὶς δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀντιστρατευθῇ, πρᾶγμα, ποὺ θὰ γίνῃ ἐμφανὲς κατὰ τὰ ἑπόμενα ἔτη, ἀκόμη καὶ σὲ ὅσους διατηροῦν τὶς μεγαλύτερες ἀμφιβολίες.

·         Νὰ μὴ τοποθετήσετε τὸ ὄνομά σας στὴν ἱστορικὴ λίστα τῶν διαχρονικῶν προδοτῶν τῆς Πατρίδας μας ξεπερνῶντας τὰ νόμιμα καὶ ἠθικὰ ὅρια!

 

            Ὡς Ἕλληνες πολῖτες δηλώνουμε, ἐπικαλούμενοι τὴν τιμή μας, ὅτι οἱαδήποτε ἐθνικὴ ἀπώλεια ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀπώλεια τμήματος τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ὑπάρξεώς μας. Στὴν περίπτωσι, ἑπομένως, ποὺ θὰ παραβιασθῇ τὸ Σύνταγμα, ἡ βούλησις καὶ ἡ Ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας, στὴν περίπτωσι, ποὺ θὰ περιφρονηθοῦν οἱ ἀγῶνες, τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῶν προγόνων μας, διά τῆς παραχωρήσεως ἐδαφῶν ἢ ἄλλων προνομίων ὑπὲρ ξένης δυνάμεως, τότε οἱ Ἕλληνες θὰ ἐνεργοποιήσουμε στὴν πρᾶξι τὸ ἄρθρο 120 τοῦ Συντάγματος, ἀναλαμβάνοντας ὡς πολῖτες τὴν ἀποκατάστασι τῆς Δημοκρατίας καὶ γινόμενοι οἱ ἴδιοι ἐφιάλτες γιὰ ὅσους τολμήσουν νὰ παραβοῦν τὰ καθήκοντά τους, σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ πλανήτη κι ἂν μεταβοῦν, ὥστε νὰ ἀποδοθῇ ἡ ἠθικὴ καὶ πραγματικὴ Δικαιοσύνη.

32 σχόλια:

 1. ΕΥΓΕ ΕΥΓΕ ΕΥΓΕ..............
  ΧΙΛΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΥΓΕ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ.~

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γράφετε σε ΕΛΛΗΝΕΣ η σε ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ;;;
  Εύγε για την πρωτοβουλία!!
  Αλλά νομίζω εις ματην!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΡΙΣΤΗ πρωτοβουλία η αποστολή αυτής της επιστολής, γιά πολλούς λόγους.
   Μέ πρώτο καί κύριο ότι έτσι, ΟΥΔΕΙΣ δέν θά έχει τό "άλλοθι" πώς "δέν ήξερε", "δέν του είπαν", "δέν πληροφορήθηκε" καί λοιπές κλασσικές καί αφελείς δικαιολογίες των ΕΤΕΡΟΦΩΤΩΝ πολιτικών "μας" ....πατεράδων!
   Επιπροσθέτως όμως, είναι ανάγκη ζωτική θά λέγαμε, νά γίνει πρός πάσα κατεύθυνση αντιληπτό, ότι προέχουν καί προτάσσονται ΠΑΝΤΑ τά ΕΘΝΙΚΑ θέματα καί τίποτε άλλο!
   Τά (όποια) άλλα τρέχοντα ζητήματα, ήσαν, είναι καί θά είναι σέ δεύτερη μοίρα.
   Ακριβώς επειδή η Ελλάς, λόγω αυτής της άκρως κομβικής γεωγραφικής της θέσεως, δέν έχει γειτόνους, ΟΥΤΕ τό ...Λουξεμβούργο, ούτε τό Βέλγιο, ούτε τήν Δανία.
   (Όσοι Έλληνες πολίτες δέν κατανοούν τήν βαρύτητα των Εθνικών θεμάτων μας, που μάλλον είναι δυστυχώς η πλειονότης, επιβάλλεται νά α φ υ π ν ι σ θ ο ύ ν ταχέως ΠΡΙΝ είναι αργά....)
   Άρα αγαπητέ ανώνυμε ΔΕΝ είναι μάταια η κίνησις αυτή.-

   Διαγραφή
 3. ....ἄνοιγμα τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης...

  Γιατί να ανοίξει η Σχολή της Χάλκης; Για να διδάσκεται εκεί μέσα ο σατανοκίνητος Οικουμενισμός, που είναι η Παναίρεση όλων των αιρέσεων;

  * * *

  ...ἡ παῦσις λειτουργίας τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς τεμένους...

  Όταν έμπαιναν οι ημίγυμνες γυναίκες και οι ημίγυμνοι άνδρες, μέσα στην Αγία Σοφία, πριν γίνει Μουσουλμανικό τέμενος, ΤΟΤΕ ΔΕΝ υπήρχε βεβήλωση του ιερού χώρου; Μόνο τώρα βλέπουμε την βεβήλωση, λόγω του Μουσουλμανισμού;

  Για να τελειώνουμε: Στην παρούσα χρονική περίοδο ο Ελληνικός λαός ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ να έχει δική του την Αγία Σοφία. ΟΤΑΝ θα αξίζει πραγματικά ο λαός, ΤΟΤΕ ο Θεός θα του δώσει και την Αγία Σοφία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μεγάλο «Χαστούκι» ΕΕ σε Κ.Μητσοτάκη: Είπε «όχι» στην πρόταση του για πιστοποιητικό εμβολιασμού - «Δεν το συζητάμε καν»

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μᾶλλον γιὰ νὰ τὸν μαζέψουν ἦταν ἡ ἄρνησις, ὄχι πὼς δὲν τὸ θέλουν ὅλοι τους!
   Κοινῶς, ἔμεῖς λέμε τί θὰ κάνῃς, ὄχι ἐσύ!

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  3. το σχέδιο τους είναι η Ελλάδα να γίνει το πρώτο πειραματόζωο. όλες η χώρες είναι στο κόλπο.

   Διαγραφή
 5. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΘΕΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.
  Αλλα ειμαστε σιγουρωτατοι
  οτι ειναι φωνη βοοντος εν τη ερημω.
  Ο Μητσοτακης αποδειχθηκε μεχρι στιγμης εχθρος των συμφερωντων της πατριδος
  κανει τι παν για να την ταπεινωσει και να τη διαλυσει.
  Υποσκαπτει τα θεμελια της εγκσθιστωνες εκατομυτρια λαθρομεταναστων τους μεταφερει σαν κλεφτης νυχτα κατα την καραντινα στηξν ενδοχωρα κλαι ξευτρωνουν διπλα μας.
  Το γενονος οτι τους επιτρεπει να εισβαλλουν και να εγκαθισταντε μονιμα στην πατριδα μας
  και δεν τους στελνει απο κει που ηρθανε ,δειχνει και αυτο που θα κανει στο μελλον θα παραχωρησει Ελληνικα εδαφη και
  κυριαρχια στην Τουρκια.
  Εξαλου μονον η μονιμη εγκσατασταση των λαθροεισβολεων στη χωρα μας τον καθιστα υπολογο προδοσιαςκαι πρεπει αμεσα να λειφθουν μρτρα εναντιων του συμφωνα με το αρθρο 120 του συνταγματος και απελαση ολων των λαθρο απ την Ελλαδα.
  Διοτι μετα την προδοσια στους Τουρκους θα ειναι πολυ αργα και δεν διορθωνεται τιποτε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ!
   Τὰ πάντα εἶναι ἐφικτά, ἀρκεῖ νὰ σηκωθῇ ὁ Ἕλληνας ἀπὸ τὸν καναπέ! Αὐτὸ εἶναι τὸ βασικότερο πρόβλημα!

   Διαγραφή
 7. Γεώργιος κουτκας22 Ιανουαρίου 2021 - 5:25 μ.μ.

  Οι ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ από την ΕΛΑΣΥΝ λένε εύγε στους εθνικούς φυλακές για τον αγώνα τους για του Χριστού την πίστη την αγία και της πατρίδας την Ελευθερία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Πρώτον δεν νομίζω να καταλαβαίνει το πολυτονικό και δεύτερον τον μόνο που ακούει είναι ο ραβίνος όλα τα υπόλοιπα είναι νάχαμε να λέγαμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μιὰ χαρὰ καταλαβαίνει!
   Ἐνημερωθήκαμε ὅτι τὸ ἔλαβε.
   Τώρα ξέρει τί δὲν πρέπει νὰ κάνῃ!

   Διαγραφή
 9. ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΥΤΗ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΩΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΘΗΚΕ. ΣΙΓΟΥΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΥΤΕ 2 ΣΕΙΡΕΣ, ΔΙΟΤΙ ΔΑΙΜΟΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΘΕΟ. ΕΞ ΑΛΛΟΥ ΦΩΒΑΤΑΙ ΜΗΝ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΝ ΝΤΑ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΔΙΑΤΑΓΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σᾶς εὐχαριστοῦμε πολύ!
   Ἐνημερωθήκαμε ὅτι τὸ ἔλαβε.
   Τώρα ξέρει τί δὲν πρέπει νὰ κάνῃ!

   Διαγραφή
 10. χίλιες φορές συγχαρητήρια στους Εθνικούς Φύλακες!
  για αυτό πιστεύουμε στο έργο σας, γιατί αποδεικνύετε ότι είστε αγνοί πατριώτες και πραγματικοί αγωνιστές.
  σας εύχομαι να μη σβήσει ποτέ αυτό από μέσα σας.
  καλό και αγαθό αγώνα σε όλους εμάς τους ΕΛΛΗΝΕΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΔΕΝ ΣΤΑΘΗΚΑΝ ΙΚΑΝΕΣ ΟΙ ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΘΑ ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ; ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΥΛΟΓΙΣΤΗ ΨΗΦΟ ΜΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΣΤΑ ΥΠΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΠΙΣΤΑ Τ'ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΥΝΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΥΨΗΛΟΜΙΣΘΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΚΑΤ'ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΝ ''ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ'' ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ. ΜΗΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΣ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ ΤΟΥ ΓΗ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΩΣΤΕ Ν'ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΧΘΡΟ ΠΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. καταπληκτική η ιδέα σας! εμπρός, λοιπόν, ξεκινήστε την επανάσταση!
   είμαστε πολλοί Έλληνες που το ποθούν διακαώς.................................................... από τον καναπέ.
   οι Εθνικοί Φύλακες όμως έχουν αποδείξει ότι ενεργούν.

   Διαγραφή
  2. ΚΥΡΙΕ ΑΝΩΝΥΜΕ, ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΣΑΣ ΤΟ ΕΙΡΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΕΤΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΙΣΘΕ, ΕΚΦΡΑΖΩ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ ΜΟΥ ΠΩΣ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ, ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΣΘΕ, ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΑΞΙΩΤΙΚΟ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΑΛΛΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΜΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΗΓΕΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΗΘΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΜΕ ΛΥΠΗ ΜΑΣ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ.

   Διαγραφή
  3. Ἀγαπητὲ κύριε,
   εἰλικρινῶς πέφτουμε ἀπὸ τὰ σύννεφα μὲ τὸ σχόλιό σας, τὸ ὁποῖο ἀφήνει αἰχμὲς κατὰ τῆς Ὀργανώσεως, καθ' ὅν χρόνον εἶναι ἀνώνυμο καὶ δὲν γνωρίζουμε τὴν προέλευσί του!
   Κατ' ἐσᾶς, δηλαδή, ὅποιος γράφει ἐπαινετικὸ σχόλιο γιὰ τοὺς «ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ» εἶναι μέλος τοῦ Δ.Σ.;
   Λυπούμαστε!

   Διαγραφή
  4. ΚΥΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΙΑ ΣΑΣ.
   ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΑΥΤΗ, ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΑΝΑΛΑΒΑΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ''ΑΝΩΝΥΜΟΥ'', ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΩ ΟΤΙ ΘΕΩΡΩ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΕΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ''ΑΝΩΝΥΜΟ'' ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ''καταπληκτική η ιδέα σας! εμπρός, λοιπόν, ξεκινήστε την επανάσταση!είμαστε πολλοί Έλληνες που το ποθούν διακαώς.................................................... από τον καναπέ''. ΑΥΤΟΣ ΛΟΙΠΟΝ Ο ''ΑΝΩΝΥΜΟΣ'' Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΦΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ, ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΕΙΡΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΥΔΑΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ, ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΑΣΕΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΕΡΑΙΝΩ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ. ΔΗΛΩΝΩ ΤΕΛΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΩ ΟΥΔΕΜΙΑ ΑΙΧΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ''ΑΝΩΝΥΜΟΥ'' ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΟΦΥΓΩ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΧΛΕΥΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ''ΑΝΩΝΥΜΟΥ''.
   ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
   ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΣ.

   Διαγραφή
  5. Χαίρετε!
   Ὑπερασπίσθηκα τὴν Ὀργάνωσι, διότι ἰσχυρισθήκατε ὅτι ὁ ἀνώνυμος σχολιαστὴς δείχνει μέλος τοῦ Δ.Σ. καὶ σᾶς χλευάζει, ἐνῷ καυτηριάζει τὴν ἀπάθεια τοῦ λαοῦ μας.
   Δὲν εἶναι μέλος τοῦ Δ.Σ. καὶ δὲν γνωρίζουμε οὔτε ἂν εἶναι ἁπλὸ μέλος μας.
   Ἀπὸ ποῦ συνάγεται ὅτι ἔχει πρόσβασι στὴν ἐνημέρωσι μελῶν καὶ πῶς διαβάζετε τὰ σχόλιά του, ἀφοῦ εἶναι ἀνώνυμος, ὅπως καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν σχολιαστῶν;

   Διαγραφή
 12. Θερμά συγχαρητήρια. Άξια κίνηση. Ο Θεός να βοηθήσει την Ελλάας και τους Έλληνες από δαύτους τους προδότες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας θέλει 180 βουλευτές και όχι 151...
  Άρα, αντισυνταγματική είναι και η συμφωνία των Πρεσπών (ΑΟΖ τα Σκόπια) και η ΑΟΖ με Αίγυπτο (μερική επήρεια νησιών μας) κλπ κλπ.

  Η παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας δεν μπορεί να αποφασιστεί από κανέναν, ακόμα και αν αυτός τυγχάνει να είναι πρωθυπουργός μιας χώρας. Τέτοιες συμφωνίες για να έχουν ισχύ θα πρέπει πρώτα να περάσουν από τη Βουλή. Αυτό το προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας μας.
  Μάλιστα ούτε καν η πλειοψηφία της βουλής δεν μπορεί να παραχωρήσει εθνική κυριαρχία. Όπως έγραψα, το Σύνταγμά μας αναφέρεται στα 3/5 της βουλής.
  Δηλαδή εάν αύριο η Μέρκελ φέρει ένα χειρόγραφο σημείωμα υπογεγραμμένο από Σημίτη ή από ΓΑΠ ή από Κούλη ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο προδότη, ότι χαρίζουμε στη Γερμανία όλες τις βραχονησίδες, όλα τα ακατοίκητα νησιά μας, το κατοχικό "δάνειο", καθώς και επίσημα έγγραφα συμφωνίας μεταξύ τους, ...πάει τα χάσαμε όλα;

  Εξάλλου, όποιος κάνει τέτοιες ...συμφωνίες, αυτές δεν έχουν καμία ισχύ σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αφού θα έχει διατελέσει εθνική προδοσία, εσχάτη προδοσία κατά της Ελλάδας.
  Η ποινή για την εσχάτη προδοσία είναι ισόβια φυλάκιση, αφού έχει καταργηθεί η θανατική ποινή και η εσχάτη προδοσία ποτέ δεν παραγράφεται, ούτε με το νόμο περί …μη ευθύνης υπουργών του Βαγγέλη Τούρκογλου (νυν Ευάγγελου Βενιζέλου).
  Και οι οποιεσδήποτε τέτοιες ...συμφωνίες θα αρθούν νομίμως από μια μελλοντική μας πατριωτική κυβέρνηση, μόλις αυτοί που τις έκαναν καταδικαστούν για εσχάτη προδοσία.
  Αναφέρομαι στα Σκόπια, στα Ίμια, στο ...μισό Αιγαίο κλπ κλπ.
  Και όλες οι υπογραφές τους δε θα δένουν την Ελλάδα, μόλις αυτοί καταδικαστούν για εσχάτη προδοσία. Ότι δέχτηκαν οι κυβερνώντες μας, απλά δε θα ισχύει.
  Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο επαναλαμβάνω, αφού θα επρόκειτο για προδότες.
  Για καταδικασθέντες από την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη προδότες και οι προδοτικές πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκαν, αίρονται.
  Να ξέρετε ότι μπορεί αυτό που θα γράψω να ακούγεται ...αστείο, αλλά εάν όσοι έκαναν κάτι ...ανθελληνικό καταδικαστούν μελλοντικά για αυτό που έκαναν, για εσχάτη προδοσία, ότι έκαναν άρεται νομίμως και οριστικώς.

  Αυτό ισχύει ακόμα και για το δήθεν χρέος μας, μόνο που αυτά παραμένουν δικά μου κρυφά ...ελπίζω και πιστεύω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα αποδείξω τώρα το ...δήθεν χρέος μας:

   Το δημόσιο χρέος μας από το 1993 μέχρι τα τέλη 2008 ήταν στο 100 με 109% του ελληνικού ΑΕΠ. Στα τέλη του 2009 πήγε στο 127% του ΑΕΠ μας επειδή η κυβέρνηση Καραμανλή το 2008 ψήφισε για να δώσει το 2009 ολόκληρα 28 δις ως κρατικές εγγυήσεις στις τράπεζες (τα 23 δις με το ΦΕΚ 250 στις 9 Δεκεμβρίου 2008).
   Στη συνέχεια, με ΓΑΠ, Παπαδήμο και Σαμαρά ...ανακεφαλαιοποιήσαμε με 230 δις τις τράπεζες.
   ΦΕΚ 65, 6 Μαΐου 2010 - 15 δις
   ΦΕΚ 148, 3 Σεπτεμβρίου 2010 - 25 δις
   ΦΕΚ 113, 18 Μαΐου 2011 - 30 δις
   ΦΕΚ 203, 14 Σεπτεμβρίου 20,11 - 30 δις
   ΦΕΚ 256, 9 Δεκεμβρίου 2011 - 60 δις
   ΦΕΚ 52, 12 Μαρτίου 2012 - 30 δις
   ΦΕΚ 180, 20 Σεπτεμβρίου 2012 - 40 δις
   Ο Βαρουφάκης είπε όμως πέρυσι προεκλογικά, ότι τα χρήματα που μας έδωσαν δήθεν για τις δικές μας τράπεζες, επεστράφησαν προς Γαλλία και Γερμανία για να διασώσει η Ελλάδα τις εκεί τράπεζες. Ή μάλλον ούτε αυτό, τα χρήματα ούτε ήρθαν ούτε έφυγαν, τραπεζικές εγγραφές έγιναν.
   Μόνο που το είπε τώρα, δεν το έλεγε όταν ήταν υπουργός οικονομικών της χώρας...

   Το δημόσιο χρέος μας πήγε, με τις ...ανακεφαλαιοποιήσεις, στα τέλη του 2010 στο 146% και στα τέλη του 2011 στο 180% του ΑΕΠ μας.
   Το 2012 κάναμε με τον Παπαδήμο το εγκληματικό PSI που αναφέρατε, όπου όλα μας τα δημόσια ταμεία έδωσαν για αυτό το χρέος 58 δις (χώρια από αυτά που “έδωσαν” οι ιδιώτες).
   Για αυτό και το χρέος μας μειώθηκε και πήγε στο 160% του ΑΕΠ μας.
   Την επόμενη χρονιά αυτό όμως ανέβηκε ξανά στο 180%.
   Τώρα, λόγω της …πανδημίας ξεπέρασε 200% του ΑΕΠ μας.

   Εξάλλου, όλοι γνωρίζουν ότι με τα μνημόνια μας έδωσαν οι «σύμμαχοι» σε λίγα μόλις χρόνια γύρω στα 250 δις.
   Που πήγαν αυτά τα χρήματα αφού ο προϋπολογισμός μας ...έβγαινε δεν έβγαινε;
   Για το χρέος μας σίγουρα δεν πήγαν αυτά τα 250 δις, αφού το χρέος μας αυξήθηκε.
   Άρα πήγαν και για ...ανακεφαλαιοποίηση, όπως ψηφίστηκε.
   230 δισεκατομμύρια Ευρώ χρειάστηκε το ιδιωτικό τραπεζικό μας σύστημα που διαχειρίζεται Ευρώ. Περίπου το 65% του εθνικού μας δήθεν χρέους.
   Πιστεύει όμως κανείς ότι οι ιδιωτικές μας τράπεζες που διαχειρίζονται Ευρώ, χρειάστηκαν πράγματι σε 28 μήνες, περίπου όσο χρήμα είναι το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας, περισσότερο χρήμα από ότι οι συνολικές καταθέσεις μας, για ...ανακεφαλαιοποίηση;
   Άρα έχει δίκιο ο Βαρουφάκης και τα 230 δις πήγαν για να διασώσουν γαλλικές και γερμανικές τράπεζες...
   Πρόσφατα ακριβώς το ίδιο έγραψε και ο Ομπάμα στο βιβλίο του…

   Δεν καταλαβαίνει κανείς ότι όλο αυτό είναι κόλπο; Ότι πρόκειται για δήθεν χρέος και ότι αυτό άνετα διαγράφεται από τα Διεθνή Δικαστήρια, όπως έγινε στην Ισλανδία;
   Τα παραπάνω που έγραψα, αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην καμπύλη του δημοσίου χρέους μας, από τα επίσημα στοιχεία του ΔΝΤ:
   indexmundi.com/greece/public_debt.html

   Κλείνοντας θα γράψω ότι χωρίς τα 230 δις που "χρειάστηκαν" οι ιδιωτικές μας τράπεζες που διαχειρίζονται Ευρώ, σε ούτε δυόμιση χρόνια για ...ανακεφαλαιοποιήσεις και τα 28 δις του Καραμανλή ως ...κρατικές εγγυήσεις (που όλα αυτά άνετα διαγράφονται από Διεθνή Δικαστήρια), το δημόσιο χρέος μας θα ήταν, εξαιτίας και μετά το εγκληματικό PSI όπου όλα μας τα δημόσια ταμεία έδωσαν 58 δις για αυτό το χρέος (χώρια από αυτά που “έδωσαν” οι ιδιώτες), γύρω στα ...100 δις. (356 - 230 - 28).
   Ή μάλλον, το 2013 που, μετά το εγκληματικό PSI μας είπαν ότι ήταν 320 δις, θα έπρεπε το δημόσιο χρέος μας να είναι ...60 δις (320 - 230 - 28).
   Αφού το χρέος μας αυξάνετε μιας και δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα παραπάνω από 20 δις που δίνουμε τον κάθε χρόνο για τους τόκους του ...δήθεν χρέους.
   Και αν υπολογίσουμε αυτά τα παραπάνω από 20 δις που δίνουμε τον κάθε χρόνο, το πραγματικό δημόσιο χρέος μας είναι ...αρνητικό.

   Διαγραφή
 14. Το «Αξιότιμε» τι το βάλατε είναι άξιος τιμής;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. εύγε για την πρωτοβουλία...λίγα λόγια και καλά... κι ο νοών νοήτω

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!