Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

Όποιον και να ψηφίσουμε η ατζέντα προωθείται συστηματικά


Η Φιλε­λεύ­θε­ρη Συμ­μα­χία …των παι­διών του Soros ..εδώ και πολ­λά χρό­νια στο λογό­τυ­πό της ανα­φέ­ρε­ται στην ατζέ­ντα που θα ήθε­λε να εφαρ­μό­σει …σαν εκλε­γεί Πρω­θυ­πουρ­γός ο Βαλ­λια­νά­τος.

Η ατζέ­ντα που φανε­ρά προ­ω­θού­σε το ανύ­παρ­κτο κόμ­μα της Φιλ. Συμ­μα­χί­ας …ουδέ­πο­τε δια­φη­μί­στη­κε ανοι­χτά από τα κόμ­μα­τα εξου­σία που θα τη νομο­θε­τού­σαν …για­τί φυσι­κά θα υπήρ­χαν αντι­δρά­σεις.

Οι εγκλη­μα­τί­ες της πολι­τι­κής φρό­ντι­ζαν να παί­ζουν με το μυα­λό των ψηφο­φό­ρων δια­δί­δο­ντας σκό­πι­μα χιλιά­δες αδια­νό­η­τα ψέμ­μα­τα, δίνο­ντας υπο­σχέ­σεις και κάνο­ντας τους αδύ­να­μους να ελπί­ζουν σε μια καλύ­τε­ρη μέρα… Απά­τες για τις οποί­ες η Δικαιο­σύ­νη δεν είχε να πει το παρα­μι­κρό…
Ο Μπου­τά­ρης είπε… «Μαυ­ρί­στε μας στις κάλ­πες»… για­τί κι εκεί αν θέλουν γίνε­ται καλό μαγεί­ρε­μα χωρίς μεγά­λη προ­σπά­θεια. Η εξα­πά­τη­ση των ψηφο­φό­ρων όμως θα έπρε­πε να είναι ποι­νι­κό αδί­κη­μα κι όχι κάτι αόρι­στο χωρίς καμία ουσια­στι­κή συνέ­πεια για τους απα­τε­ώ­νες.

Δια­πι­στώ­νου­με λοι­πόν ότι όποιον και να ψηφί­σου­με η ατζέ­ντα προ­ω­θεί­ται συστη­μα­τι­κά. Κάποια κομ­μά­τια τα προ­ω­θούν οι κόκ­κι­νοι πρά­κτο­ρες των Rothschild …και κάποια άλλα οι Γαλά­ζιοι πρά­κτο­ρες των Rothschild. Κι όσο εμείς προ­σπα­θού­με να βρού­με τρό­πο να επι­βιώ­σου­με από την επί­θε­ση φόρων που δεχό­μα­στε …οι πρά­κτο­ρες της Βου­λής δου­λεύ­ουν αστα­μά­τη­τα για την εκτέ­λε­ση των εντο­λών που έχουν δώσει τα ξένα αφε­ντι­κά.

Ταχύρ­ρυθ­μος «δια­φω­τι­σμός» κι απο­προ­σα­να­το­λι­σμός την ώρα που Δημό­σια και Ιδιω­τι­κή περιου­σία ανυ­πο­λό­γι­στης αξί­ας αλλά­ζει χέρια… και μάλι­στα με δια­δι­κα­σί­ες από­λυ­τα νομι­μο­ποι­η­μέ­νες μέσω φωτο­γρα­φι­κών νόμων που έρχο­νται έτοι­μοι από τις γνω­στές συμ­βου­λευ­τι­κές εται­ρί­ες των Rothschild και φίλων.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!