Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019

Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α - ΕΘΝΙΚΗ Π Ρ Ο Δ Ο Σ Ι Α - ΤΩΡΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η Π Α Ν Α Γ Ι Α ΜΑΣ - ΠΡΟΣΕΥΧΗ ...Αποτέλεσμα εικόνας για θεοτόκος

Αποτέλεσμα εικόνας για θεοτόκος
Δημοσιεύτηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μετά τις 350 προβολές ξεκίνησε το μπλοκάρισμα των προβολών ΚΑΙ σε αυτό το βίντεο. Για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, δείτε εδώ:
ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
===================
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ;
ΩΣ ΕΔΩ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.!
ΤΩΡΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ.!
ΚΆΘΕ ΒΡΑΔΥ 10 ΜΕ 11, ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΕ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ...!
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρὸς Σὲ καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν· Ὦ Μῆτερ τοῦ Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν με διάσωσον.
῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς ἀθυμίας, ἐμπιπλῶσαί μου τὴν ψυχήν, εἰρήνευσον, Κόρη, τῇ γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Σου, Πανάμωμε.
Σωτῆρα τεκοῦσάν Σε καὶ Θεόν, δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν· Σοὶ γὰρ νῦν προσφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν.
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς ἐμῆς τίθημι, Σέ, Θεογεννῆτορ, Παρθένε, Σύ με κυβέρνησον, πρὸς τὸν λιμένα Σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνη πανύμνητε.
Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προνοίας τῆς παρὰ Σοῦ, ἀξίωσον, μόνη Θεομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λοχεύτρια. ῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς. ῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον· πάντα γὰρ δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, τὸν Χριστὸν κυήσασα, Θεομακάριστε.
Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τάραχον, καὶ τῆς ἀθυμίας τὴν ζάλην, διασκεδάσαι μου· Σὺ γάρ, Θεόνυμφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύησας, μόνη πανάχραντε. Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι. Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.
Χαλεπαῖς ἀρρωστίαις, καὶ νοσεροῖς πάθεσιν, ἐξεταζομένῳ, Παρθένε, Σύ μοι βοήθησον· τῶν ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ Σε γινώσκω, θησαυρόν, Πανάμωμε, τὸν ἀδαπάνητον. Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων, τοὺς δούλους Σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν, εἰς Σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν. . . . . . . .
Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν Σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, Σὲ μεγαλύνομεν. . . . . . . . . . . . . . . Όλη η Παράκληση της Παναγίας μας ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ PDF εδώ:
Κατεβάστε επίσης ΔΩΡΕΑΝ σε pdf το ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ, μια προσευχή που διαβάζεται επίσης κάθε βράδυ, μετά το δείπνο και πριν τον ύπνο, στην οποία εμπεριέχονται και οι ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ:
Οι προσευχές αυτές σε pdf είναι μια δωρεάν προσφορά από το ιστολόγιο "Δρόμος Ορθοδοξίας", ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στον πνευματικό αγώνα του Ορθόδοξου Χριστιανού:
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 10 ΜΕ 11.
ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ,
1η ΕΝΣΤΑΣΗ: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΟ; ΑΦΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.
ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ 3 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Ναι, ο Θεός ως παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα για μας, ακόμη και όσα σκεφτόμαστε.
Με την προσευχή όμως εξαλείφουμε το αίσθημα της μοναξιάς και συνειδητοποιούμε οτι στη ζωή μας έχουμε μαζί μας τον παντοδύναμο Θεό Πατέρα μας, ο οποίος διαμέσου της Παναγίας μας και των Αγίων μας, μας στηρίζει σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας.
2η ΕΝΣΤΑΣΗ: ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΥ. Ο Θεός απαντάει ΠΑΝΤΑ στην προσευχή μας και οι απαντήσεις του μπορεί να είναι μια από τις 3: ΝΑΙ - ΟΧΙ - ΠΕΡΙΜΕΝΕ Εάν είναι για το συμφέρον μας, θα εκπληρώσει το αίτημά μας.
3η ΕΝΣΤΑΣΗ: Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ.
Αν δεν είναι, προφανώς δεν θα το εκπληρώσει. Και τέλος, μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε, διότι το κάθε πράγμα είναι ωφέλιμο μόνο στο χρόνο που ο Θεός γνωρίζει. Ούτε και ο Θεός μας θέλει παθητικούς. Με την θερμή προσευχή, ο Θεός θα μας φωτίσει για να κάνουμε
Στο βίντεο ακούγονται αποσπάσματα από την Παρακλητικό Κανόνα προς την Παναγία μας, από τον Πέτρο Γαϊτάνο.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ, (να αγωνιστούμε στην πράξη δηλαδή), και στη συνέχεια θα κάνει Εκείνος ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ. Επομένως η Προσευχή είναι μια ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ και καθόλου παθητική στάση. Πηγές:
Μουσική βίντεο:
Josh Leake - Dusk To Dawn
Keys of Moon Music - The Epic Adventure
Sky Mubs - Master of Heroes (Legendary Edition)
Όλα τα βίντεο παραγωγής του καναλιού μας είναι ελεύθερα για αναμετάδοση.
Καλό Πνευματικό Αγώνα αδελφοί Χριστιανοί, υπομονή κι έχει ο Θεός....

"Π Α Π Α Φ Λ Ε Σ Σ Α Σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!