Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Ἕνας Ὀρμπάν, ἕνα κανόνι καί ἡ Ἅλωσις τῆς Πόλεώς ΜΑΣ!

 

φωτόὉ Ὀρμπάν ἤ Οὐρμπάν ἦταν ἕνας ἱδρυτής χυτηρίου καί μηχανικός κατασκευαστής πυροβόλων,ἀπό τό Μπράσο τῆς Τρανσιλβανίας στό βασίλειο τῆς Οὐγγαρίας,ὁ ὁποῖος κατασκεύασε ἕνα μεγάλο πυροβόλο γιά τούς Ὀθωμανούς στήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Σύμφωνα μέ τούς περισσότερους συγχρόνους συγγραφεῖς θεωρεῖται Οὔγγρος,ὅμως κάποιοι μελετητές τόν ἀναφέρουν ὡς πιθανῶς καταγώμενο ἀπό τήν Γερμανία

Ὁ Λαόνικος Χαλκοκονδύλης χρησιμοποιεῖ τόν ὄρο Δάκιος,ὅταν ἀναφέρεται σ᾿αὐτόν.Νά κάνουμε ἐδῶ μία παρένθεσιν,μιά καί ἀναφερθήκαμε στόν Λαόνικο ( τό ὄνομα εἶναι ἀναγραμματισμός τοῦ Νικόλαος.

Ἀντιλαμβάνεσθε φαντάζομαι,τόν λόγον τῆς μετατροπῆς,ἄν ἀναλογισθεῖτε πώς τότε ἡ Ἀθῆνα τελοῦσε ὑπό τόν Φλωρεντιανό δοῦκα Ἀντώνιο Ἀτσαγιόλι...)  καί νά ποῦμε κάποια πράγματα γιά τήν οἰκογένεια Χαλκοκονδύλη.

Δουκᾶτο τῶν Ἀθηνῶν
 Ἐπρόκειτο γιά παλιά ἀριστοκρατική οἰκογένεια τῶν Ἀθηνῶν,ἡ ὁποία ἀναφέρεται ὡς γηγενής. Ὁ πατήρ τοῦ Λαονίκου,ὁ Γεώργιος ὡς ἐκ τῆς ...ὑψηλῆς καταγωγῆς του,κατεῖχε ὑψηλό ἀξίωμα στό δουκάτο τῶν Ἀθηνῶν,τοῦ Ἀτσαγιόλι. Ὅταν τό 1435 πέθανε ὁ δοῦκας Ἀντώνιο Ἀτσαγιόλι,σύζυγος τῆς Μαρίας Μελισσηνοῦ ( ἀπό τήν γνωστή οἰκογένεια Μελισσηνῶν ...),ἡ δούκισσα Μελισσηνοῦ-Ἀτσαγιόλι ἤθελε νά κρατήσῃ γιά λογαριασμό της τό δουκᾶτο,ἔτσι ἔστειλε τόν συγγενή της ( ἐννοεῖται γιά αὐτές τίς οἰκογένειες ὁ δεσμός...),τόν πατέρα τοῦ Λαονίκου Χαλκοκονδύλη,Γεώργιο,στόν σουλτάνο Μουράτ Β΄ νά τήν ἀναγνωρίσῃ ὡς νόμιμη διάδοχο τοῦ δουκάτου καί ὡς ἀντάλλαγμα θά τοῦ παραχωροῦσε κτήσεις της σέ Μεσσηνία καί Λακωνία ( γιά τέτοια οἰκογένεια μιλᾶμε,μέ κτήσεις ὅπου πάει τό μυαλό σας καί ὄχι μόνον στήν Πελοπόννησον καί ὄχι μόνον στόν ἑλλαδικό χῶρον...

Μία ματιά ΕΔΩ,γιά τοῦ τί ἐστί Μελισσηνοί. 

Ἄ καί στό Ναύπλιον ὑπῆρξε κλάδος τῆς οἰκογενείας.Μέχρι σήμερα,παρακαλῶ...).Ἐνῷ ὁ Γεώργιος βρισκόταν σέ διαπραγματεύσεις μέ τόν Μουράτ Β΄,ὁ ὁποῖος ὄχι ἁπλῶς δέν δέχθηκε τήν προσφορά ἀλλά τόν ἔκλεισε καί φυλακή,οἱ Ἀθηναῖοι πού μαθαίνουν τί «μαγειρεύει» ἡ Μελισσηνοῦ μέ τόν ὀθωμανο, ἔδιωξαν καί τήν Μαρία καί τούς συγγενεῖς της ,Χαλκοκονδύλη. 

Ἔτσι βρίσκονται οἱ οἰκογένειες στόν Μυστρᾶ πού τότε ἦταν ὑπό τόν Δεσπότη Θεόδωρο Β΄ Παλαιολόγο,ἀδελφό τοῦ Κων/νου  Παλαιολόγου ΙΑ ΄ τοῦ μετέπειτα τελευταίου αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου.

Οἱ πλεκτάνες τῆς Μαρίας καί τῶν Χαλκοκονδύλη δέν σταμάτησαν. Γιατί; Διότι ἐν τῷ μεταξύ ὁ Γεώργιος εἶχε δραπετεύση ἀπό τήν φυλακή καί στήν προσπάθειά του νά ἐπιστρέψῃ διά θαλάσσης στήν Ἀθήνα συνελήφθη ἀπό ἕνα ἀθηναϊκό πλοῖο καί τόν γύρισαν πίσω στόν Σουλτάνο,στίς Σέρρες. 

Ὁ σουλτάνος Μουράτ,τόν συγχώρεσε...! Ἔτσι πῆγε στόν Μυστρᾶ καί ὁ Γεώργιος.

Τότε λοιπόν,τό 1446,Δεσπότης τοῦ Μυστρᾶ ἦταν,ἀπό τό 1443,ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ὁ ὁποῖος ἔστειλε,λένε ( ἐγώ πιστεύω πώς ἦταν πρωτοβουλία ἤ συμβουλή τοῦ Γεωργίου Χαλκοκονδύλη καί τῆς Μελισσηνοῦ,ἀφοῦ εἶχαν τά πᾶρε-δῶσε μέ τόν Μουράτ...),ἔστειλε λοιπόν τόν Γεώργιο σέ διπλωματική ἀποστολή στόν Μουράτ γιά νά πάρῃ τήν ἐξουσία τῶν περιοχῶν νοτίως τῶν Θερμοπυλῶν. 

Ὁ Μουράτ ὄχι δέν δέχθηκε τήν προσφορά ἀλλά φυλακίζει γιά ἀκόμη μία φορά τόν Γεώργιο ( γιατί ἄρα γε τό ἔκανε αὐτό ὁ Μουράτ,κάθε φορά πού ὁ Χαλκοκονδύλης πήγαινε σ᾿αὐτόν μέ προσφορές; !!!) καί βαδίζει κατά τῶν δυνάμεων τοῦ Κωνσταντίνου καί τῶν ὀχυρώσεών του στό Ἑξαμίλιον Τεῖχος  ( τείχη ἕξι μιλίων)  τοῦ Ἰσθμοῦ τῆς Κορίνθου. 

Μετά ἀπό βομαβρδισμό τριῶν ἡμερῶν τά τείχη πέφτουν,οἱ ὑπερασπιστές του σφαγιάζονται καί λεηλατεῖται ἡ ὕπαιθρος.Αὐτά ἦσαν τά ἀποτελέσματα τῶν πᾶρε-δῶσε μέ τούς ὀθωμανούς,ἑπτά χρόνια πρίν πέσει ἡ Βασιλεύουσα...! ( Οἱ πληροφορίες γιά τόν Χαλκοκονδύλη,ἐδῶ)

Αὐτό τό τεράστιο μπρούντζινο βομβαρδιστικό   ἔχει μάκρος 4,24μ. βάρος 15 τόνους καί ἔριχνε βλήματα βάρους 285 κιλῶν. 
Ὑποτίθεται πώς εἶναι αὐτό πού χρησιμοποιήθηκε τό 1453,στήν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Εἶναι σίγουρα ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα κανόνια τῶν ὀθωμανῶν,στά μέσα τοῦ 15ου αἰ. Στρατιωτικό Μουσεῖο Κωνσταντινουπόλεως. (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Gábor Ágoston «Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire» ἐδῶ)

Καί ἀφοῦ φθάσαμε στούς βομβαρδισμούς,ἄς κλείσουμε τήν παρένθεσιν μέ τούς Χαλκοκονδύληδες καί τήν Μελισσηνοῦ κάι νά ξαναγυρίσουμε στόν Οὔγγρο πού μπορεῖ νά ἦταν καί Γερμανός ἤ ἐκ Δακίας κατά τόν Λαόνικο Χαλκοκονδύλη,τόν Ὀρμπάν ἤ Οὐρμπάν πού ἔφτιαχνε κανόνια στό χυτήριό του.Τό εἶχε πιάση τό νόημα ὁ Οὐρμπάν.Ὁ Οὐρμπάν πού μπορεῖ νά καταγόταν καί ἀπό τήν Βλαχία...

Πονηρός ὁ Ὀρμπάν,πῆγε τό 1452, ἕνα χρόνο πρός τῆς ἁλώσεως τῆς Πόλης, στόν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο,στήν Κωνσταντινούπολη ἐπιζητώντας μία συνεργασία μέ τό Βυζάντιο,γιά τήν κατασκευή ἑνός μεγάλου κανονιοῦ..

Ὅμως ὁ Κωνσταντῖνος δέν ἀπεδέχθη τήν πρότασιν διότι καί στόν ὑψηλό μισθό πού ζητοῦσε ὁ Ὀρμπάν δέν μποροῦσε νά ἀνταπεξέλθη τό κράτος,ἀλλά οὔτε καί τά ὑλικά εἶχαν γιά μία τέτοια παραγωγή ( διαβάζουμε στό ἀνάλογο βιογραφικό του,ἀπό τό βικιπαίδια. 

Δέ νομίζω ὅμως πώς κάτι τέτοιο θά μποροῦσε νά εὐσταθῆ,λογικῶς. 

Διότι πρωτίστως ἡ δεινή θέσις πού βρισκόταν ἡ Βασιλεύουσα θά ἔπρεπε νά σταθῇ ἕνας μεγάλος παράγων πρός ἀνεύρεσιν καί τοῦ ποσοῦ πού ζητοῦσε ὡς μισθό ὁ Ὀρμπάν,ἀλλά καί τῶν ὑλικῶν γιά τήν κατασκευή.

Ὅταν ἐπρόκειτο γιά τήν σωτηρία τῆς ἴδιας τῆς Κωνσταντινουπόλεως,τί θά μετροῦσε ἄρα γε; 

Οἱ μισθοί τῶν αὐλικῶν καί γραμματῶν καί φαρισαίων ἤ ἡ ἀποφυγή μιᾶς ὁλοκληρωτικῆς καταστροφῆς; Συνεπῶς θά ἔπρεπε νά ἰκανοποιήσουν τίς ἀπαιτήσεις του πᾶση θυσία... !  ) 

Ἡ ἑπόμενη κίνησις τοῦ Ὀρμπάν ἦταν πρός τήν πλευρά τοῦ Μωάμεθ.Τόν βρῆκε πάνω στίς προετοιμασίες γιά τήν πολιορκία τῆς Πόλεως. 

Ἡ πλέον ἰδανική χρονική στιγμή ! 

Ὁ Ὀρμπάν ἰσχυρίσθηκε πώς τό κανόνι του ἦταν ἰκανό νά καταρίψῃ καί τά «τείχη τῆς Βαβυλώνας» ἀπό μόνο του ! Ἐννοεῖται ὁ Μωάμεθ δέχθηκε καί παρεῖχε στόν Ὀρμπάν ἄφθονο χρῆμα καί ὑλικά

Ἡ κατασκευή πραγματοποιήθηκε ἐντός τριῶν μηνῶν,στήν Ἀνδριανούπολη,ἡ ὁποία βρισκόταν ὑπό ὀθωμανική κατοχή καί μεταφέρθηκε στήν Κωνσταντινούπολη μέ ἑξῆντα βόδια 

Καί βεβαίως δέν ἔμεινε μόνον στό μεγάλο αὐτό κανόνι,ἡ παραγγελία τοῦ Μωάμεθ στόν Ὀρμπάν. Παρήγαγε,ὁ Οὔγγρος ἤ γερμανός ἤ ἐκ Δακίας ἤ Βλαχίας Ὀρμπάν,γιά λογαριασμό τοῦ Μωάμεθ πού ἑτοιμαζόταν γιά τό μεγάλο βῆμα,τήν κατάκτησιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως,πολλά ἀκόμη μικρότερα κανόνια πού θά συμμετεῖχαν στήν πολιορκία,ἀλλά καί πού θά ἔμελλε νά θέσουν τίς βάσεις γιά τό βαρύ πυροβολικό τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας μέ πρῶτο καί δημοφιλέστερο τό μεγάλο κανόνι τοῦ Ὀρμπάν,τό γνωστό ὡς  Dardanelles Gun

Ποιά ἦταν ἡ τύχη τοῦ Ὀρμπάν ; 

Σκοτώθηκε στήν διάρκεια τῆς πολιορκίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως,ὅταν ἕνα ἀπό τά κανόνια του ἐξερράγη ! 

Τοῦ ἔμεινε ἡ δόξα,ἀφοῦ οἱ τουρκαλάδες δέν τόν ξεχνοῦν. Τρεῖς κινηματογραφικές ταινίες ἔχουν γυριστεῖ καί στίς τρεῖς ἔχει λάβη τήν ἀνάλογον περίοπτον θέσιν...( Οἱ πληροφορίες περί Ὀρμπάν,ἀπό ἐδῶ)

Θέλετε νά μάθετε καί τήν τύχη τοῦ μεγάλου κανονιοῦ ; Διαβάζουμε : 


Το 1866, με την ευκαιρία μιας επίσημης επίσκεψης, ο Σουλτάνος Αμπντουλ Αζίζ έδωσε το μεγάλο κανόνι,  Dardanelles Gun, στη Βασίλισσα Βικτώρια ως δώρο. Έγινε μέρος της συλλογής Royal Armouries και παρουσιάστηκε στους επισκέπτες στον Πύργο του Λονδίνου.Μεταφέρθηκε αργότερα στο Fort Nelson Hampshire ,με θέα την ναυτική βάση στο Πόρτσμουθ.(ἀπό :  Dardanelles Gun. )

Ἀλήθεια,ποιά θά ἦταν ἡ τύχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐάν ὁ Κωνσταντῖνος εἶχε δεχθῆ τήν προσφορά τοῦ Ὀρμπάν; Δέν ξέρουμε...

Συμπλήρωσις : Μιά καί ἡ Ἐσχάτη Γραμμή Ἀνασχέσεως ἔκανε τήν σύνδεσιν τῶν τουρκαλάδων μέ τούς Χαζάρους, ἀλλά καί τούς Οὔγγρους τοῦ συγχρόνου Ὀρμπάν ( ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΕΚΑΝΕ ),ΕΔΩ,ἄς βάλουμε τούς ἀναλόγους συνδέσμους,ἀπό παλαιότερες σχετικές ἀναφορές καί συσχετισμούς : 

Χάζαροι καί τοῦρκοι,στά πιό κύρια :  ΕΔΩ καί ΕΔΩ


Ἡ Πελασγική 

http://sxolianews.blogspot.com/2021/05/blog-post_43.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!