Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018

"Η Πατρίς φωνάζει, και ο Πατριώτης παραιτεί μετά προθυμίας αναπαύσεις, γονείς, συγγενείς, τέκνα, γυναίκα, φίλους, κέρδη, διά νά αντιπαραταχθή υπό τας εθνικός σημαίας κατά τού εχθρού"Αποτέλεσμα εικόνας για πατριδα ελλαδα

«Η Πατρίς θέλει, και ο Πατριώτης αφήνει υπέρ αυτής τον ένα Αρκτικόν, και μεταβαίνει εις τον άλλον Ανταρκτικόν Πόλον.

Αποτέλεσμα εικόνας για πατριδα ελλαδα

Σχετική εικόνα

Η Πατρίς φωνάζει, και ο Πατριώτης παραιτεί μετά προθυμίας αναπαύσεις, γονείς, συγγενείς, τέκνα, γυναίκα, φίλους, κέρδη, διά νά αντιπαραταχθή υπό τας εθνικός σημαίας κατά τού εχθρού. 

Σχετική εικόνα

Η Πατρίς προσκαλεί, και ο Πατριώτης γέρων είναι ή νέος, συναριθμείται εις τας στρατιωτικός φάλαγγας του Έθνους. 

Η Πατρίς τυραννείται, και ο Πατριώτης ημέρας και νυκτός μηχανεύεται διάφορα μέσα προς κατάργησιν τών έξολοθρευτικών δυνάμεων τών τυράννων της. 

Αποτέλεσμα εικόνας για πατριδα ελλαδα

Ενί λόγω, δέν είναι έπιχείρησις, τήν οποίαν ευχαρίστως δεν αναλαμβάνει υπέρ τής Πατρίδος του, καί, τό παραδοξότερον, εις την οποίαν δέν τελεσφορεί, ωσάν ό πρός την Πατρίδα έρως, καθώς πολλαπλασιάζει την γενναιότητα του άνθρωπου, ούτω και τας δυνάμεις του, και υψόνων αυτόν υπεράνω της ανθρωπότητος, να τον συναριθμή εις τον χορόν των Θεών, εις των οποίων την παντοδυναμίαν κανένα τι δεν είναι αδύνατον».

[Πηγή:http://deltio11.blogspot.com/2018/07/blog-post_29.html]

"Ιωάννης Καποδίστριας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!