Κυριακή, 1 Ιουλίου 2018

Yποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ συνελήφθη για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

Joel DavisΥπο­ψή­φιος για Νόμπελ και Διευ­θυ­ντής μεγά­λης ΜΚΟ ενά­ντια στη παι­δι­κή κακο­ποί­η­ση …συνε­λή­φθη για­τί προ­ε­τοί­μα­ζε τον μαζι­κό βια­σμό παι­διών μέχρι και ηλι­κί­ας 2 ετών.
Μετά την υπο­ψη­φιό­τη­τα για Νόμπελ που «κέρ­δι­σαν» οι απο­κε­φα­λι­στές με τα Λευ­κά Κρά­νη του ISIS …δεν πρέ­πει να μας εκπλήσ­σει τίπο­τα.

Όπο­τε μας επι­τρέ­πουν να δού­με τι συμ­βαί­νει στα παρα­σκή­νια …τα πράγ­μα­τα είναι πολύ άρρω­στα.
Η παι­δε­ρα­στία τους ενώ­νει όλους αυτούς τους ανώ­μα­λους δια­φω­τι­στές… που θεω­ρούν εμάς …σκο­τα­δι­στές, φασί­στες, χρι­στια­νο­τα­λι­μπάν κ.λπ.

Ο ψυχα­νώ­μα­λος Joel Davis …πρώ­τη μού­ρη σε κεντρι­κό όργα­νο 5.000 ΜΚΟ μαζί με Anjelina Jolie …αλλά και με το HRW του Soros, παρών και στη ΜΚΟ Human Rights Campain που ήταν από τους βασι­κούς διορ­γα­νω­τές του Gay Pride στη Θεσ­σα­λο­νί­κη του δια­φω­τι­στή Μπου­τά­ρη.

Οι παι­δό­φι­λοι που κρύ­βο­νται πίσω από την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των των gay είναι πολύ παλιά ιστορία…sy


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!