Σάββατο 25 Απριλίου 2020

Ἰωάννης Ἀσλανίδης: Α Υ Τ Ο Χ Θ Ο Ν Η Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΛΗ !


-Ἐνθυμοῦμαι τὶς θρασύτατες δηλώσεις τοῦ ἀνιστόρητου, πρώην προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῶν Σκοπίων, ὅτι: «... καὶ ἐσεῖς οἱ Ἕλληνες θὰ ἔχετε διεκδικήσεις ἐδαφῶν σας ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς. 
Διότι ἡ φυλή τους εὑρέθη ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, ἐνωρίτερα ἀπὸ ἐσᾶς». 

Ὑπάρχουν καὶ πλεῖστα ἄλλα ἀνθελληνικὰ ξένα «φῶτα» ἐρευνητῶν, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν μεθοδικὰ καὶ διαστρεβλώνοντας τὴν ἀλήθεια, νὰ μειώσουν τὸ μέγεθος καὶ τὴν ἀξία τῆς λαμπρῆς Ἱστορίας μας. 

Ἡ κατηγορία αὐτὴ τῶν μισελλήνων ἔχουν πληνθυθεῖ σημαντικά, ἰδίως μετὰ τὸν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Κορυφαῖοι ἀπὸ αὐτοὺς μετὰ τὸν Φαλμεράγιερ, ὑπῆρξαν οἱ Γκαροντί, Χόλντεν, Μόργκαν, Καρπάθ, Μπόσι, Νυροζέλ, Χάτινγκτον Φίμπιγκερ κ.ἄ.

Μετὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω ἐρεθίσματα, στὸ παρὸν κείμενο θὰ προσπαθήσω πολὺ συνοπτικά, νὰ ἐκθέσω τὶς ἀπόψεις μου, ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΠΟΤΕ ΑΥΤΟΧΘΟΝΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Στὶς μέρες μας εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, νὰ διαφυλάξουμε καὶ νὰ διαιωνίσουμε τὴν ἱστορικὴ ταυτότητα τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων. Διότι! πολλοὶ περὶ αὐτῆς φλυαροῦν ἀνιστόρητα εἴτε ὡς ἀδαεῖς, εἴτε σκόπιμα ἐξυπηρετοῦντες ἀλλότρια ἱστορικὰ συμφέροντα. Παρατηρεῖται ἐπίσης σήμερα τὸ λίαν ἐπικίνδυνο δηλ. ἡ μερικὴ σύγχυση κάποιων συμπατριωτῶν μας, ὡς πρὸς τὴν Ἐθνική μας ταυτότητα. Αὐτὸ ὀφείλεται κυρίως:

- Στὴν ἐλλιπῆ διδασκαλία τῆς Ἱστορίας
- Στὴν συνεχιζόμενη καὶ ἰδίως ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. φθορὰ τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, καὶ
- Στὴν πολεμικὴ ὁρισμένων κατὰ Πατριωτισμοῦ καὶ τῆς ἐκκλησίας τῶν Ἑλλήνων,δηλαδή! τῶν λαβάρων καὶ τῶν ἱερῶν παρακαταθηκῶν της.

-Ὁ Μέγας ΠΛΑΤΩΝ στὰ ἔργα τοῦ «Τίμαιος» καὶ «Κριτίας» ἀναγράφει ὅτι κατὰ τὸ πανάρχαιο καὶ μεθοδικὸ Αἰγυπτιακὸ Ἀρχεῖο, οἱ Ἕλληνες στὸ χῶρο τους εἶχαν πολὺ ἀνεπτυγμένο πολιτισμὸ πρὸ τοῦ 2000 π.Χ. μὲ ἔναρξη δημιουργίας του τὸ 2500 π.Χ., καὶ ὅτι οἱ Ἀρχαῖοι Αἰγύπτιοι παρέλαβαν τὸν πολιτισμὸ τους ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.


-Διάσημοι Ἱστορικοὶ ἐρευνητές, ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀποδείξει ὅτι δημιούργημα τῶν γηγενῶν Ἑλλήνων εἶναι οἱ πρὸ τοῦ 2000 π.Χ. ἀπώτατοι πολιτισμοὶ Αἰγαιακός, Μινωϊκὸς καὶ Μυκηναϊκός.

-Ἡ ὀνομασία τῶν κατοίκων τοῦ Ἑλλαδικοῦ χώρου, εἶναι συνδεδεμένη καὶ παράγωγη τῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν ποὺ ἐπικρατοῦν σ᾿ αὐτόν. Ὁ Ἑλληνικὸς χῶρος ἀνέκαθεν λόγῳ κλίματος καὶ μεγάλης ἡλιοφάνειας ἦταν «φωτεινὸς» καὶ ἦταν ἐναγκαλισμένος ἀπὸ τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο.

-Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ οἱ κάτοικοί του ὀνομάσθηκαν Ἕλληνες (φωτεινοὶ) καὶ Ἀχαιοὶ (λαὸς τῆς θαλάσσης) ἐκ τοῦ «ἂχ» πανάρχαια Ἑλληνικὴ λέξη ποὺ σημαίνει «ὕδωρ» ἀπὸ ὅπου καὶ οἱ λέξεις «Ἀχελώος», «Ἀχέρων» Ἀχαΐα (τόπος βροχῶν) κ.λ.π.

-Τὰ περὶ προέλευσης τῶν Ἑλλήνων ἐκ τῆς Ἀρίας Φυλῆς ἀπὸ τὶς ἔρημες στέπες τοῦ παγωμένου βορὰ (περιοχὴ ἡ ὁποία ἦταν ἀκατοίκητη λόγῳ παγετώνων, διότι ἡ ἀπόσυρση αὐτῶν εἶναι σχετικὰ πρόσφατη), ἀποτελοῦν πλέον μυθεύματα ἄνευ ἐπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντος. Οὔτε ἀκόμη εἶναι ἀληθὲς ὅτι οἱ πανάρχαιοι Ἕλληνες, ὡς ἀπόγονοι Βορείων ἦσαν ξανθοὶ μὲ γαλανοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ μὲ τὴν ἐπιμειξία ἐνόθευσαν τὰ φυλετικά τους χαρακτηριστικά.

-Ὁ Δωρικὸς τύπος ἦταν Ξανθός. Ὁ Ὅμηρος σαφῶς ἀναφέρει τοὺς Ξανθοὺς τύπους καὶ ὀρφνούς μὲ γαλανοὺς ὀφθαλμοὺς Ἕλληνες. Στὴν Μακεδονία ὑπάρχουν ὑψηλοὶ (Μακεδνοί) ἄνθρωποι ξανθοὶ καὶ ὀρφνοί. Στὰ Σφακιά τῆς Κρήτης ὑπάρχουν Ξανθοὶ ἀπόγονοι τῶν Δωριέων ἀλλὰ καὶ κοντοὶ μελαμψοὶ ἀπόγονοι τῶν Ἐτεοκρητῶν. Ἀξίζει τὸν κόπο, ἐδῶ νὰ μνημονεύσουμε ὅτι, ἡ Ἐπιστήμη σήμερα παραδέχεται ὡς φυσιολογικὸ τὸ φαινόμενο τῆς μεταλλακτικὴς ἐμφανίσεως τῶν ἀπογόνων, ὀφειλόμενο στὴν ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου νὰ παράγει νέες κληρονομικὲς ποικιλίες, φαινόμενο τὸ ὁποῖο συχνὰ παρατηροῦμε ἀκόμη καὶ σὲ μιὰ καὶ τὴν αὐτὴ οἰκογένεια.

-Τὰ Ἑλληνικὰ φῦλα γεννήθηκαν καὶ διαμορφώθηκαν στὴν Ἑλλάδα βραδέως κατὰ τὴν διαδοχὴν τῶν αἰώνων, ὅπως καὶ ἡ γλῶσσα των καὶ ἐμφανίζονται, περὶ τὴν 3η π.Χ. χιλιετηρίδα, ὡς λαὸς συμπαγὴς μὲ κοινὴ θρησκεία καὶ κοινὴ ἐθνικὴ γλῶσσα.
Συμπεραίνοντας καταλήγουμε ὅτι, οἱ Ἕλληνες ἦσαν αὐτόχθονες στὴν χώρα αὐτή, ἦσαν δὲ διαιρεμένοι σὲ τέσσερα βασικὰ φύλλα:

- Τοὺς Αἰολεῖς: Αὐτοὶ κατοικοῦσαν στὶς περιοχὲς τῆς Θεσσαλίας καὶ τῆς Βοιωτίας.
- Τοὺς Ἴωνες: Κάτοικοι τῆς Ἀττικῆς, τῶν Μεγάρων, τῆς Εὔβοιας καὶ τῶν Β.Δ. καὶ Δ. παραλίων τῆς Πελοποννήσου. Καὶ ἀπὸ αὐτοὺς πολλοὶ μετοίκησαν στὰ Δ. παράλια τῆς Μ. Ἀσίας, γι αὐτὸ καὶ ἡ χώρα αὐτή, ἀπὸ αὐτοὺς ὀνομάστηκε «Ἰωνία», ἔφθασαν δὲ μέχρι τὴν Κύπρο. Μὲ τὸ ὄνομα αὐτὸ ἐγνώρισαν οἱ Πέρσες τοὺς Ἕλληνες καὶ μὲ τὸ ὄνομα αὐτὸ οἱ Τοῦρκοι ὀνομάζουν καὶ σήμερα τοὺς Ἕλληνες «Γιουνάν» (=Ἴωνες), τὴν δὲ Ἑλλάδα Γιουνανιστὰν (χώρα τῶν Ἰώνων).


- Τοὺς Ἀχαιούς: Οἱ ὁποῖοι ἀρχικὰ ζοῦσαν στὴν Νότιο Θεσσαλία, στὴν συνέχεια ὅμως, ἐξαπλώθηκαν βαθμιαία, σχεδὸν σ᾿ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια, Κρήτη καὶ Κύπρο.

Τοὺς Δωριεῖς: Ἦσαν κάτοικοι ποὺ ζοῦσαν στὶς περιοχὲς τοῦ Ὀλύμπου, τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Δ. Μακεδονίας, ἀπὸ ὅπου ἐπιχείρησαν τὴν γνωστὴ «Κάθοδο τῶν Δωριέων».

Βέβαια πρέπει νὰ παραδεχθοῦμε, ὡς μυθολογικὴ παράδοση ὅτι ὀνομάσθηκαν «Ἕλληνες» ἀπὸ τὸν υἱὸ τοῦ Δευκαλίωνα καὶ θὰ πρέπει ν᾿ ἀνατρέξουμε σὲ πραγματικὲς καὶ Ἱστορικὰ ἐξακριβωμένες πηγές, γιὰ τὴν προέλευση τοῦ ὀνόματος. Χωρὶς βέβαια αὐτό, νὰ μειώσει τὸ γεγονὸς ὅτι, στὴν ἀρχαία γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων ἡ λέξη «Ἕλληνας», σημαίνει «φωτεινὸς» καὶ ὕδωρ σημαίνει «Ἄχ».

Κατὰ τοὺς προϊστορικοὺς χρόνους ὀνομάζοντο «Ἕλληνες» καὶ «Γραικοὶ» οἱ ἱερεῖς τοῦ ἀρχαιότερου καὶ περιφήμου Μαντείου τῆς Δωδώνης στὴν Ἤπειρο. Ἀπὸ τὰ ὀνόματα αὐτὰ ὀνομάσθηκαν «Ἕλληνες», καὶ «Γραικοί», ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Ἑλλάδος.


Ἀπὸ τὴν Ἤπειρο λοιπὸν προῆλθε ἡ ὀνομασία τῆς φυλῆς μᾶς «Ἕλληνας» λόγῳ τοῦ μεγάλου Σεβασμοῦ τὸν ὁποῖο ἐνέπνεε τὸ Ἱερὸ τοῦ Διὸς τῆς Δωδώνης στὸ τότε ἂς ποῦμε Πανελλήνιο, συνετέλεσε στὴν διάδοση τοῦ ὀνόματος «Ἕλλην» τὸ ὁποῖο βαθμηδὸν ἐξετόπισε τὰ γνωστὰ ὀνόματα τῆς Ἰλιάδας τοῦ Ὁμήρου, Δαναοί, Ἀχαιοί, Ἀργεῖοι καὶ ξαπλώθηκε σ᾿ ὅλη τὴν πατρίδα μας, ἡ ὁποία καὶ ἐξ αὐτοῦ ἔλαβε τὸ ὄνομα «Ἑλλάς».

Ἰωάννης Μ. Ἀσλανίδης 
Ἀντγος ἐ. ἀ.
Ἐπίτιμος Δκτής τῆς Σ.Σ.Ε.

_____________________
Ἡ προσθήκη φωτογραφιῶν
εἶναι τοῦ ἱστολογίου μας   

http://ethnegersis.blogspot.com/2020/04/blog-post_866.html#more

"ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ"

1 σχόλιο:

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!