Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

Σφετερισμός τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Αἰγαίου ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ «ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

 
ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

Τ.Θ. 67250,

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς

Τηλ.: 210 5248000

Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org

 

Ἐν Μελισσίοις, τῇ 1ῃ Ἰουλίου 2022

Ἀρ. Πρωτ.: Φ2/8/01-07-22

 

Πληροφορίες: κ. Δώρα Δάνα

Τηλέφωνον:

 

Πρός: Κύριον Νικόλαον Δένδιαν,

            Ὑπουργὸν τῶν Ἐξωτερικῶν

            e-mail: dgypex@mfa.gr

 

 ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Θέμα: Σφετερισμὸς τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἑλληνικοῦ Αἰγαίου

ἐκ μέρους τῆς Τουρκίας

 

            Κύριε Ὑπουργὲ τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,

 

            Οἱ Ἕλληνες, ἐπειδὴ γνωρίζουμε ὅτι ὅταν πρόκειται νὰ σὲ ἀδικήσουν κανένα ἐπιχείρημα δὲν θὰ σὲ γλυτώσῃ («Οἷα ἡ πρόθεσις ἐστὶν ἀδικεῖν, παρ᾿ αὐτοῖς οὐδὲ δικαία ἀπολογία ἰσχύει!», Αἴσωπος), ἔμπλεοι ὀργῆς καὶ ἱερᾶς ἀγανακτήσεως γιὰ μία ἀκόμη χυδαία καὶ ἐπίβουλη πρόκλησι τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία,  ραδιουργοῦσα, μὲ τὴν ὀλισθηρὴ ἔγκρισι  τῆς Ε.Ε. (EUIPO) καὶ τὴν συνεπικουρία-ἀδράνεια τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, κατοχυρώνοντας  τὸν ἐμπορικὸ ὅρο “Turkaegean”, ἐμφανίζει τὸ Αἰγαῖο ὡς τουρκικό, ἀπευθυνόμεθα σ’ ἐσᾶς, ὁ ὁποῖος λόγῳ τῆς ἁρμοδιότητος, ποὺ ἔχετε τὸ συγκεκριμένο χρονικὸ διάστημα, ὀφείλετε νὰ ἀντιδράσετε ἀποτελεσματικῶς.

            Ἡ Τουρκία, ἡ ὁποία μάλιστα ἐπαίρεται γιὰ τὴν βαρβαρότητα, μὲ τὴν ὁποία ἐλεηλάτησε καὶ σφετερίσθηκε τὰ Ἑλληνικὰ ἐδάφη (Ἀνατολικὴ Θράκη, Κωνσταντινούπολι, Μικρὰ Ἀσία, Πόντο καὶ προσφάτως μέρος τῆς Κύπρου, ὅπου ἔχει ἐγκατασταθῇ καὶ κατοικοεδρεύει), ἀποθρασυνθεῖσα ἀπὸ τὴν συμπεριφορὰ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία καταφανῶς ἐξυπηρετεῖ τὰ τουρκικὰ συμφέροντα καὶ ὄχι τὰ Ἑλληνικά, τὰ ὁποῖα ὑποχρεοῦται βάσει τοῦ Συντάγματος νὰ ὑπηρετῇ, διεκδικεῖ ἀνερυθριάστως, ἀσυστόλως καὶ ἱταμῶς τὴν τουρκοποίησι τῆς Ἱερᾶς Ἑλληνικῆς Πατρίδος.

            Βεβαίως, ἔχει ἤδη φροντίσει νὰ δημοσιοποιήσῃ ἕναν χάρτη, ὁ ὁποῖος πιστὸς στὸ πνεῦμα τοῦ αὐθαιρέτου ἐπεκτατισμοῦ καὶ τῆς περιφρονήσεως τοῦ διεθνοῦς δικαίου, ποὺ χαρακτηρίζουν τὸ τουρκικὸ κράτος, παρουσιάζει ὡς δικό της τὸ μισὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν θαλάσσια περιοχὴ νοτίως τῆς Ρόδου, τῆς Καρπάθου καὶ τῆς ἀνατολικῆς Κρήτης, καὶ ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς ἐπιστέγασμα τὴν θρασύτατη ὀνομασία «Γαλάζια Πατρίδα».

            Ἀνατρέχοντας στὴν προτροπὴ τοῦ Αντισθένους «Ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις», καθίσταται σαφὲς ὅτι ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως ἀποστομώνει καὶ μεταστρέφει  τοὺς  ἐντίμους. Διαλέγεις ἀνάμεσα στὴν αἶγα, στὴν κίνησι μὲ ὁρμή, ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸ ρῆμα ἀΐσσω, στὸν Αἰγέα, τὸν πατέρα τοῦ μοιραῖα ἀφηρημένου ἥρωα Θησέα. «Αἰγαῖον πέλαγος τὸ φοβερώτατον», ἀναφέρει μὲ σύντομη περιεκτικότητα ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἐννοιῶν  ὁ Σουΐδας στὸ λεξικό του.

            Τὸ ὅτι οἱ πρωτοεμφανισθεῖσες  κατὰ τὸν 6ον μ. Χ. αἰῶνα, οἱ ἐκδιωχθεῖσες ἀπὸ τὴν Μογγολία νομαδικὲς φυλὲς μὲ τὸ ὄνομα Σελτζούκοι, τολμοῦν νὰ διεκδικοῦν τὸ Αἰγαῖο, ὅπου 10.000 χρόνια πρὸ Χριστοῦ ἄνθισε ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς καὶ ποὺ οἱ ἀνθρωπολογικὲς μελέτες τοῦ ἐγκρίτου καθηγητοῦ Ἄρη Πουλιανοῦ μᾶς ταξιδεύουν σὲ 30.000 χρόνια ἑλληνικῆς παρουσίας, συνιστᾷ τὴν  ἐπιτομὴ τοῦ γελοίου. Ἡ πρόσφατη ἐμπειρία μας ὅμως μᾶς ἔχει ὑποδείξει ὅτι σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προδοσία, τὸ γελοῖον μετατρέπεται σὲ ἐπικίνδυνο ἕως καὶ ὀλέθριο.

            Βλέποντας λοιπὸν τὴν ἐκκωφαντικὴ σιωπὴ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως -ἡ ὁποία βαθύτατα ὕποπτη, διατηρήθηκε ὅταν παρεβίασε ἡ Τουρκία τὰ χωρικά μας ὕδατα καὶ διατηρεῖται στὶς καθημερινὲς παραβιάσεις τοῦ ἐναερίου χώρου μας- ἡ  προκλητικῶς ἀναιδὴς προαναφερθεῖσα χώρα συνεχίζει ἀκάθεκτη στὰ γνωστά της πλαίσια τῆς ἀντιποιήσεως, τῆς ὑφαρπαγῆς καὶ τοῦ σφετερισμοῦ, ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθῇ ὅτι ἔχει τὴν συναίνεσι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους νὰ μεγεθύνῃ τὶς προκλήσεις της, προωθῶντας πλέον διεθνῶς, παραλλήλως μὲ τὰ προϊόντα της, τὴν ἐπεκτατικὴ ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος πολιτική της, ὥστε οἱ πονηροὶ καὶ οἱ ἀδαεῖς νὰ ταυτίσουν τὸ Ἑλληνικὸ Αἰγαῖο μὲ τὴν Τουρκία.

            Ἔμφορτοι λοιπὸν παροργίσεως καὶ ἀγανακτήσεως, ἀπαιτοῦμε τὴν ἄμεση ἀντίδρασί σας, τιμῶντας τὴν ρῆσι τοῦ διεθνῶς ἀεισεβάστου Ἕλληνος Κυβερνήτου Ἰ. Καποδίστρια ὅτι «Ὁ φιλήκοος τῶν ξένων εἶναι προδότης!». Εἶναι σαφές, ὅτι ἤδη ἐκινήθη καὶ χρησιμοποιεῖται γιὰ ἄλλη μία φορά, καὶ μάλιστα σὲ τόσο σύντομο χρονικὸ διάστημα, τὸ φαιδρό, ἕωλο καὶ χυδαῖο ἐπιχείρημα(;) «ἀφοῦ τὴν ἀνεγνώρισαν» -ποὺ δὲν τὴν εἶχαν ἀναγνωρίσει- «τόσες χῶρες, πρέπει νὰ τὸ ἀποδεχθοῦμε», ὡς ὑπερισχῦον τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας καὶ διαχρονικότητος.

Καί, βεβαίως, ἀναφερόμεθα στὸ γνωστὸ σχῆμα λεηλασίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ζήσαμε προσφάτως μὲ τὴν Μακεδονία μας. Κυνικὴ παραχάραξις, θρασεῖα προώθησίς της στὸ ἐξωτερικό, περιφρόνησις τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἀπὸ τοὺς ἀντιπροσώπους του καὶ σφετερισμός.

            Καὶ ἐπειδὴ εἶναι ντροπὴ νὰ σιωπᾶς ὅταν ἡ Ἑλλὰς ἀδικεῖται («Αἰσχρόν ἐστι σιγᾶν, τῆς Ἑλλάδος πάσης ἀδικουμένης!», Δημοσθένης) καὶ τηρουμένου τοῦ βεληνεκοῦς τῶν γειτόνων μας, ὅπου τὸ γελοῖον ταυτίζεται μὲ τὸ ἐπικίνδυνο, ἀπαιτοῦμε νὰ ἀκυρωθῇ ἀμέσως ὁ κακόβουλος, ἀνήθικος, βαθύτροπος καὶ ἀφετηρία δεινῶν, ψευδεπίγραφος ὅρος.

Εἰδικῶς τώρα, ποὺ προκλητικῶς διώκεται τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸν (;) Κράτος, μὲ τὴν ἀντικατάστασι πληθυσμοῦ, τὸν διωγμὸ τῆς θρησκείας μας καὶ τὴν ἀφαίρεσι τῶν συμβόλων μας, ποὺ ἀντιπροσωπεύουν τὴν ἠθικὴ καὶ πνευματική μας διαχρονικότητα, ἐπιβάλλεται ἡ ἐπείγουσα ἀποκατάστασις τῆς ἀληθείας στοὺς ἐπιβουλεῖς τῆς Πατρίδος μας. Καὶ νὰ παύσῃ νὰ ἰσχύῃ στὴν Ἑλλάδα αὐτό, ποὺ εἶχε πῇ ὁ σπουδαῖος διανοητὴς Σαμφώρ: «Ἀφήνουν ἥσυχο αὐτόν, ποὺ ἄναψε τὴν φωτιὰ καὶ κυνηγοῦν αὐτόν, ποὺ σήμανε συναγερμό!».

            Κλείνοντας, θέλουμε νὰ σᾶς ὑπενθυμίσουμε ὅτι παραμένουμε ἕνας ὑπερήφανος, ἀνάδελφος πολεμικὸς λαός, ὅπως τὸ ἀποδεικνύαμε καὶ μὲ τὸ εἶδος τῶν ἀθλημάτων μας στοὺς ἀμιγῶς Ἑλληνικοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες. Καὶ τὸ Δελφικὸ «Θνῆσκε ὑπὲρ Πατρίδος» ἔχει εὐλογηθῇ ἀπὸ τὴν Χριστιανοσύνη μας.

Πίστι στὴν Πατρίδα λοιπόν, πάντοτε! Πίστι στὴν Κυβέρνησι, ὅταν τὸ ἀξίζῃ!

7 σχόλια:

 1. Τά πλέον θερμά συγχαρητήρια στούς 'Εθνικούς Φύλακες', γιά τήν σύνταξη αυτής της εξαιρετικής επιστολής που βάζει τά πράγματα στήν θέση τους, όσον αφορά ακόμα ένα ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ, αυτή την φορά του Αιγαίου μας Πελάγους, πρός χάριν των Τούρκων μογγόλων καί των τουριστικών τους κι όχι μόνο συμφερόντων καί μέ απολύτως ΑΔΙΑΦΟΡΟ θεατή (καί!) τήν Ε.Ε. !
  Είναι πάρα πολλοί οι Έλληνες που είμαστε απολύτως πεπεισμένοι, πώς ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ η χώρα μας εδώ καί αρκετά χρόνια δυστυχώς μία ΕΛΛΗΝΙΚΗ κυβέρνηση!
  Διότι ΑΝ διέθετε, θά είχε φέρει τά πάνω - κάτω, όχι μόνον στήν Ευρώπη αλλά καί διεθνώς (καί!) γι' αυτό τό αίσχος οικειοποιήσεως του Αιγαίου καί μάλιστα μέ κάθε μέσο!
  Αντί αυτών, η απόλυτη σιωπή....
  Άρα γε οι ψηφοφόροι θά επαναλάβουν - η λ ι θ ί ω ς ! - τό ίδιο ατόπημα;
  Τό ίδιο ανοσιούργημα στίς κάλπες που θά μας οδηγήσουν οσονούπω;
  Αντί νά ΤΙΜΩΡΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΣ Ο Λ Ο τό πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Άδικα χάνετε τον χρόνο σας με τον εκπρόσωπο των Ροθτσαιλντ στην Ελλάδα...
  Ένα .... υβρεολόγιο ίσως έπιανε περισσότερο τόπο....
  Μια ευθεία απειλή πως έτοιμοι είμαστε να πάρουμε τα όπλα και να τα "ανάψουμε" στις κ@@@@τρ@@@@@ τους, είμαι βέβαιος πως θα λογίζονταν υπερβολικά σοβαρά...
  Μήπως περιμένετε να κάνουν οτιδήποτε με την ανωτέρω επιστολή ?!?!
  Πάρτε το επιτέλους χαμπάρι και ελάτε να πάρουμε τα όπλα για να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι εγώ αυτό πιστεύω.Παίζει να μην το διάβασε καν και να το πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων,διότι δεν είναι απλά το τσιράκι του Ροθτσαιλντ στην Ελλάδα,παίζει να είναι και περιούσιος στην καταγωγή..
   Κάτι τέτοιοι θέλουν βούρδουλα για να πράξουν αυτά που πρέπει για να μην πω φυλακή,δήμευση της περιουσίας κι εκτέλεση για εσχάτη προδοσία.

   Διαγραφή
  2. πάντως κάποιοι ΕΚΑΝΑΝ τουλάχιστον κάτι. εμείς οι σχολιαστές τί έχουμε, μέχρι στιγμής, κάνει έμπρακτα; μου φαίνεται, ξέρουμε μόνο να κάνουμε ψευτο-παλληκαριές και να καλούμε σε επαναστάσεις πίσω από τα πληκτρολόγια, και βεβαίως να μην ξεχάσω κι αυτό: είμαστε μανούλες και στο να κρίνουμε την έμπρακτη αντίδραση των άλλων.
   συγχαρητήρια στους Εθνικούς Φύλακες και μην πτοεισθε από τη μιζέρια και την αρνητικότητα.
   εμείς σας χαιρόμαστε και μας εμπνέετε να κάνουμε κι εμείς κάτι, έστω και ελάχιστο. καλύτερα να κάνεις κάτι πάρα τίποτε.
   σας ευχαριστούμε.

   Διαγραφή
  3. Από ότι κατάλαβα οι προλαλήσαντες δεν λένε ότι έπραξαν κακώς οι Εθνικοί φύλακες κύριε 3:11,απλώς εκφράζουν την άποψή τους,για το πού πιστεύουν ότι θα καταλήξει η συγκεκριμένη επιστολή και λένε ότι καλύτερο θα ήταν να αντιδρούσαμε πιο δυναμικά ξεκινώντας π.χ από το να μην τους ψηφίσουμε μέχρι και να τους κράζουμε σε τέτοιο σημείο,που να μην μπορούν να κυκλοφορήσουν σαν άνθρωποι έξω.

   Διαγραφή
 4. Δεν εκαναν κακο,απλα και γραφικο κατανταει λογω γλωσσας κειμενου,και ατελεσφορο.Μην ξεχναμε οτι το ΥΠ.ΕΞ.εχει εκπαραθυρωθει διοτι τις κινησεις εχει αναλαβει ο Μητσοτακης για να μην στραβωσει το προγγραμμα της προδοσιας και η αναλγησια τους ειναι παροιμιωδης.Εκει που πονανε ειναι στην κατακραυγη και στην οργη του λαου,για ψηφοθηρικους λογους.Το υφος του κειμενουυποδεικνυει μια παρεουλα μιζερων φανατικων του Κουλη,που παντοτε θα τον ψηφιζει,αλλα μην μας τη λεει και το παλιοκουμουνι ο γειτονας.Οσο για μας,μεμονωμενα,ειναι διαφορετικα.Αλλο μια ομαδα που θα μαζεψει πχ υπογραφες απο ολους μας ή θα καθορισει κινητοποιηση,αρα υποχρεουμαστε να παμε,κι αλλο κατα μονας.Ακομα ομως και ενα σχολιο ειναι θετικο.Να επισημανω σ'αυτες τις ομαδες οτι,η ζωη μας δεν εχει μονο τη Μακεδονια το Τουρκετζιαν και αλλα μονομερη.Καλο θα ειναι η διαμαρτυρια να ξεκιναει για ολα οσα εγκληματικα γινονται.Και δυστυχως ειναι υπερβολικα πολλα και ειδεχθη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!