Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Ὑ π έ ρ μ α χ ο ς τῶν ἀ μ β λ ώ σ ε ω ν καὶ ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α!
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι δὲν θὰ περιμέναμε κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο τῶν Η.Π.Α. Τζὸ Μπάϊντεν, ὑπέρμαχο σθεναρὸ τῆς «Νέας Τάξης Πραγμάτων». 

Ἡ ἀνακοίνωσή του ὅμως ὑπὲρ τῶν ἀμβλώσεων ἦρθε σὲ μιὰ ξεχωριστὴ στιγμή, ὅταν δηλαδὴ χιλιάδες Ἀμερικανῶν συγ­κεντρώθηκαν πρόσφατα (21-01-2022) στὴν Οὐ­άσιγκτον γιὰ νὰ

 διατρανώσουν τὴν ὀξεία ἀντίθεσή τους στὶς

 ἀμβλώσεις.Οἱ Ἀμερικανοὶ αὐτοὶ ποὺ ἀντιτίθενται στὸ «δικαίωμα» αὐτὸ τῶν γυναικῶν, τὸ ὁποῖο – σημειωτέον – κατοχυρώνεται μέχρι στιγμῆς στὴν Ἀμερικὴ ὄχι μὲ νόμο ἀλλὰ μὲ ἀπόφαση Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ἀπὸ τὸ 1973 καὶ ἑξῆς, ἐνισχύθηκαν στὴ διαδήλωσή τους ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ σύνθεση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τελευταῖα ἔχει ἀλλάξει, μὲ τοὺς συντηρητικοὺς δικαστὲς νὰ ὑπερισχύουν πλέον σ᾿ αὐτό. 

Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ μάλιστα κάποιες πολιτεῖες, ὅπως τὸ Τέξας, ἐξαπέλυσαν ἐπίθεση κατὰ τῆς παλαιᾶς ἐκείνης ἀποφάσεως τοῦ Δικαστηρίου, μὲ τὴν ὁποία κατοχυρωνόταν τὸ δικαίωμα αὐτὸ στὶς γυναῖκες. 

Ὅλα αὐτὰ θορύβησαν τὸν Πρόεδρο καὶ τὴν Ἀντιπρόεδρο τῶν Η.Π.Α., οἱ ὁποῖοι μὲ κοινὴ ἀνακοίνωσή τους δήλωσαν ὅτι «τὸ συνταγματικὸ δικαίωμα (ἐνν. στὴν ἄμβλωση), ποὺ κατοχυρώθηκε μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ 1973, δέχεται ἐπίθεση ὅπως ποτὲ στὸ παρελθόν». 

Τόνισαν μάλιστα ὅτι «εἶναι ἕνα δικαίωμα, τὸ ὁποῖο, κατὰ τὴ γνώμη μας, πρέπει νὰ ἐγγραφεῖ στὴ νομοθεσία, καὶ ἐμεῖς δεσμευόμαστε νὰ τὸ ὑπερασπισθοῦμε μὲ ὅλα τὰ ἐργαλεῖα ποὺ διαθέτουμε».

Εἶναι ὁπωσδήποτε πολὺ ἐνθαρρυντικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια αὐξάνουν στὴν Ἀμερικὴ οἱ φωνὲς κατὰ τῶν ἀμβλώσεων. 

Μάλιστα σὲ παρόμοια διαδήλωση πρὶν ἀπὸ λίγα χρόνια εἶχε παρευρεθεῖ καὶ ὁ πρώην Πρόεδρος Τράμπ, ὁ ὁποῖος μίλησε ἐνθουσιωδῶς κατὰ τῆς πρακτικῆς αὐτῆς, κάνοντας λόγο

 μάλιστα γιὰ τὴ ζωὴ ὡς δῶρο τοῦ Θεοῦ, ποὺ δὲν

 ἔχει κανεὶς δικαίωμα νὰ τὸ στερήσει ἀπὸ

 κανέναν.

Δυστυχῶς ὅμως ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα τὰ πρά­γματα εἶναι πιὸ «προχωρημένα» ἀπὸ τὶς Η.Π.Α., ἀφοῦ ἀπὸ το 1986 μὲ νόμο ἔχει κατοχυρωθεῖ τὸ δικαίωμα στὴν ἄμβλωση, δηλαδὴ στὸ φόνο. 

Οἱ δὲ κυβερνήσεις ὄχι μόνο δὲν λαμβάνουν μέτρα γιὰ τὸν περιορισμὸ τοῦ φαινομένου, ἀλλὰ φιμώνουν κάθε ἀντιτιθέμενη φωνὴ μὲ τὴν ἀπόδοση τῶν γνωστῶν πλέον χαρακτηρισμῶν, «ρατσισμός, μεσαιωνισμός» κ.τ.ὅ.

Ἔπειτα ἀπὸ αὐτά, κι ἂν δὲν ὑπάρξει μετάνοια καὶ ἄρση τοῦ δολοφονικοῦ αὐτοῦ νόμου, μπορεῖ ἄραγε ἡ πατρίδα μας νὰ ἔχει τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ὀρθοποδήσει; 

Ἢ δικαίως θὰ γίνει χώρα κατακλυσμένη ἀπὸ τὶς ἀλλεπάλληλες μεταναστευτικὲς εἰσροὲς ἀλλοφύλων καὶ ἀλλοθρήσκων;

Ορθόδοξο Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!