Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016

ΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ...Αποτέλεσμα εικόνας για η προς Τίτον επιστολή

Στην σημερινή μικρή αποστολική περικοπή, που αναγνώσθηκε στους Ιερούς Ναούς της πατρίδος μας, γίνεται λόγος απο την ονομαστή επιστολή (του αποστόλου Παύλου) προς Τίτον. Θα μας επιτρέψετε να παραθέσουμε το μεγαλύτερό της μέρος, με το πρωτότυπο και την ερμηνεία του, επειδή είχαμε πάντα την αίσθηση, ότι ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 'ΓΑΝΤΙ' σε εμάς τους Έλληνες...

Τιτ. 3,8 "Πιστὸς ὁ λόγος· καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ.ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις·"

Τιτ. 3,8 (Ερμηνεία): Αυτός δε ο λόγος, που σου γράφω, είναι κατά πάντα αληθινός και αξιόπιστος. Και περί αυτών των μεγάλων αληθειών θέλω να διαβεβαιώνης και να πείθης τους Χριστιανούς, δια να φροντίζουν, όσοι έχουν πιστεύσει στον Θεόν, να μη μένουν εις την απλήν πίστιν, αλλά να πρωτοστατούν με ζήλον εις τα καλά έργα. Αυτά δε που είπα παραπάνω είναι έργα τα καλά και τα ωφέλιμα στους ανθρώπους.

Τιτ. 3,9 "μωρὰς δὲ ζητήσεις καὶ γενεαλογίας καὶ ἔρεις καὶ μάχας νομικὰς περιΐστασο· εἰσὶ γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι".

Τιτ. 3,9 Να αντιπαρέρχεσαι δε και να αποφεύγης τας ανοήτους συζητήσεις και τας γενεαλογίας περί ευγενούς καταγωγής και τας φιλονεικίας και τας μάχας γύρω από τα ζητήματα του Ιουδαϊκού νόμου· διότι όλα αυτά είναι ανωφελή και μάταια.

Τιτ. 3,10 αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,

Τιτ. 3,10 Αιρετικόν άνθρωπον, ο οποίος ύστερα από πρώτην και δευτέραν συμβουλήν, μένει με πείσμα εις την πλάνην του, παράτησέ τον και μη συζητής πλέον μαζί του.

Τιτ. 3,11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.

Τιτ. 3,11 Γνωρίζων, ότι ο τοιούτος έχει πλέον παρεκκλίνει από την αλήθειαν και διαστροφή και αμαρτάνει, ελεγχόμενος και καταδικαζόμενος από τον ίδιον τον εαυτόν του, από την συνείδησίν του.

"Παπαφλέσσας"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!