Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς: Μία ὀφειλόμενη ἀπάντησις εἰς τὰ ὅσα εἶπε ὁ μητρ. Φλωρίνης Θεόκλητος στὸν δημοσιογράφο Νίκο Εὐαγγελάτο.

Ἐγνώριζα τὴν ἀνεντιμότητα ὁρισμένων δημοσιογράφων, ἐξ ἀκοῆς. 

Εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ οἱ τίμιοι. 

Ἤθελα ὅμως νὰ τὴν γνωρίσω προσωπικὰ καὶ νὰ ἔχω ἰδίαν ἐμπειρία, γιὰ τοῦτο δέχτηκα τηλεοπτικὴν συνέντευξη. 


Εἶχα ὅμως τὴν προνοητικότητα νὰ βιντεοσκοπήσω τὴν συνέντευξη αὐτὴν, τὴν ὁποία θὰ ἀποστείλω εἰς τὸ τηλεοπτικὸν κανάλι ποὺ ἔχει τὴν ἐκπομπὴν ταύτην, γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ ἡ ἀνεντιμότητά των 

(Τό ἐν λόγω βίντεο βρίσκεται στὸν σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=6sC17ODyWzc )

Ἕνας, ὁ Εὐαγγελάτος, ἐδήλωσε, μὲ πομπῶδες ὕφος, ὅτι εἶναι «θρησκευόμενος». 

Δὲν μᾶς εἶπε ὅμως σὲ ....ποιὰ θρησκεία. 

Γιατί θρησκευόμενοι ὑπάρχουν σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες. 

Ἄλλο λοιπὸν θρησκευόμενος καὶ ἄλλο ὀρθόδοξος, πιστὸς Χριστιανός. 

Καὶ τώρα ἔρχομαι εἰς τὴν «μεγάλη ἀγάπη» τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου. 

Εἶναι δὲ τόσο «μεγάλη» ὥστε πέντε καὶ πλέον χρόνια ἔχει κόψει τὸν μισθὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰγνατίου Καλαϊτζόπουλου καὶ ἐπιπλέον δὲν μᾶς ἐπιτρέπει, ἐπὶ πενταετίας καὶ πλέον, νὰ εἰσπράξουμε τὰ χρήματα τῆς Μονῆς τὰ ὁποία προέρχονται ἀπὸ δωρεὰν θανούσης γυναικός. 

Ὡς πρὸς τὴν ἀπειλὴ μὲ τὴν ὁποία μᾶς ἀπείλησε διὰ ἐκφοβισμόν, ὅτι δηλαδὴ θὰ μᾶς στείλει στὴν Σύνοδο, γιὰ νὰ μᾶς καθαιρέσει, τοῦ ἀπαντοῦμε: «Θὰ σὲ εὐγνωμονοῦμε αἰωνίως διότι μὲ τὴν καθαίρεση αὐτὴν θὰ μᾶς ἀνοίξετε τὴν πόρτα τοῦ Παραδείσου». 

Καὶ ἐξηγοῦμαι: Τὸν Κύριον Ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ ἀρχιερεῖς ὅπως ἐσεῖς τὸν καταδίκασαν σὲ σταυρικὸ θάνατο καὶ τὸν παρέδωσαν εἰς τὸν Πιλάτο πρὸς σταύρωσιν. 

Τὸν Ἅγιο Ἀθανάσιο, τὸν Ἅγιο Χρυσόστομο, τὸν Ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, μετὰ τῶν δύο μαθητῶν του καὶ χιλιάδες ἄλλους Ἁγίους τούς καθαίρεσαν Σύνοδοι ἀπὸ ἀρχιερεῖς, ὅπως ἐσεῖς. 

Ἐὰν μᾶς πείσετε ὅτι ὅλοι αὐτοί, οἱ καθαιρεθέντες ἀπὸ Συνόδους ἀρχιερέων, (ὅπως εἶστε ἐσεῖς), ὅτι εἶναι στὴν Κόλαση, θὰ ζητήσουμε συγγνώμη, μέσω τηλεοράσεως. Ἐὰν ὅμως εἶναι στὸν Παράδεισο, ὅπως καὶ εἶναι, θὰ σᾶς εὐγνωμονοῦμε αἰωνίως, διότι μὲ μία καθαίρεση μᾶς ἀνοίξατε τὴν πόρτα τοῦ Οὐρανοῦ.

Καὶ τώρα ἀπαντοῦμε εἰς τὸ θέμα ποὺ ἔθιξε ὁ Φλωρίνης Θεόκλητος, ποιοὶ εἶναι ἐντός της Ἐκκλησίας καὶ ποιοὶ ἐκτός. Ἐμεῖς ἀποτειχήσθημεν, στηριζόμενοι εἰς τὸν 15ον Ἱερὸν Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, διότι δὲν μᾶς ἐπέτρεπε ἡ συνείδησή μας νὰ συλλειτουργοῦμε ἢ νὰ μνημονεύουμε ἕναν ἐπίσκοπο ποὺ ἀναγνώρισε αἱρέσεις καὶ ποὺ κοροϊδεύει τὸν Θεό, κατὰ τὴν ὥρα Θείας Λειτουργίας, ἀποκαλώντας τὸν Βαρθολομαῖο ὅτι διδάσκει σωστὰ τὴν πίστη μας, λέγοντας ―κατὰ τὴν ἱερότατη στιγμὴ τῆς Θείας Λειτουργίας!― «Κύριε Μνήσθητι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πατριάρχου ἠμῶν Βαρθολομαίου, τοῦ ὀρθοτομοῦντος τὸν λόγον τῆς Σῆς Ἀληθείας». 

Ποιὸν ἀποκαλεῖ ὅτι διδάσκει σωστὰ τὴν πίστη μας; Τὸν Βαρθολομαῖο ποὺ δὲν ἄφησε τίποτα ὄρθιο μέσα στὴν Ἐκκλησία μέσω τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τὸν ὁποῖο διδάσκει, πού εἶναι τὸ χαρμάνι ὅλων τῶν αἱρέσεων; 

Τώρα δὲ, ἐξευτέλισε καί τὴν Θείαν Κοινωνίαν, μὲ κουταλάκια μιᾶς χρήσεως, ὁ εὐνοούμενος τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος!

Τελευταίως δὲ μὲ τὴν ἀνοχὴ ἢ καὶ συμβουλὴν αὐτοῦ, ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος ἐξίσωσε τὸν Κύριο Ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστό, τὸν Θεὸ καὶ Σωτήρα μας, μὲ τὸν Μωάμεθ, τὸν Βούδα, τὸν Βραχμᾶν καὶ ὅλους ὅσους διδάσκουν δαιμονικὲς διδασκαλίες, ἀφοῦ κατὰ τὴν Ἁγία Γραφή, οἱ «θεοὶ τῶν ἐθνῶν εἶναι δαιμόνια»! (Ψάλμ. 95:5). 

Τὰ ἴδια παραδέχεται καὶ ὁ Φλωρίνης Θεόκλητος καὶ ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῶν Νέων Χωρῶν, ἀφοῦ δὲν διαχωρίζουν τὴν θέση των ἀπὸ αὐτὲς τοῦ Βαρθολομαίου καὶ τοῦ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου, γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ ἔπρεπε μία Πανορθόδοξος Σύνοδος  νὰ συνέλθει καὶ νὰ τοὺς καθαιρέσει. 

Ταῦτα πάντα γράφω καὶ ἐλέγχω τοὺς Ἀρχιερεῖς γιὰ νὰ ἀποδείξω ὅτι εἶναι ἀλλότριοι τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, καὶ δὲν τὰ λέω ἐγὼ αὐτά, ἀλλὰ ἡ Γραφὴ τὰ λέγει. «΄Ἔλεγχε σοφὸν καὶ ἀγαπήσει σε»· «μὴ ἔλεγχε μωρὸν ἴνα μὴ μισήσει σε» καὶ «ὁ δέ μισῶν ἐλέγχους ἄφρων» (Παροιμίαι Σολομῶντος 12, 1).

Πιστεύοντας εἰς τὴν Ἀρχιερατικὴν καὶ ἱερατικήν σας συνείδησιν, εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δώσει μετάνοια καὶ ἐπιστροφὴν εἰς τὴν μάνδραν τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τήν ὁποίαν ἔχετε ἐξέλθει καὶ οὐχὶ τοῦ Βούδα, τοῦ Μωάμεθ καὶ ἄλλων δαιμονικῶν θρησκειῶν. 

Μετανοῆστε, λοιπόν, πρὶν συνέλθει Πανορθόδοξος Σύνοδος καὶ σᾶς ἀποκόψει καὶ τυπικῶς ἐκ τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Τελειώνω μὲ τὸν ἔλεγχο τοῦ Πρωτομάρτυρος Στεφάνου πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς ἐποχῆς του: «Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι καρδίαις καὶ τοῖς ὠσίν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ ἀντιπίπτετε ὡς οἱ πατέρες (=οἱ προκάτοχοι) ὑμῶν……» (Πράξ. 7,51). 

Ὁ δὲ Προφήτης Ἠλίας ἐλέγχων κι αὐτοὺς τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς ἐποχῆς του, λέγει: «Ἕως πότε ὑμεῖς χωλaίνετε ἐπ’ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις ὑμῶν;» (=ἕως πότε θὰ κουτσαίνετε καὶ ἀπ’ τὰ δύο πόδια; ) (Βασιλειῶν Γ΄ 18:22)

 Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ (ὄχι τοῦ Βούδα ἢ τοῦ Μωάμεθ ἢ ἄλλων δαιμονικῶν ἡγετῶν θρησκειῶν).

                                                              
Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς 

 καὶ ἡ συνοδεία αὐτοῦ.

Υ.Γ.

Δὲν πρέπει νὰ παραβλέψομε ἢ νὰ ἀποσιωπήσομε τὸ μέγεθος τῆς «ἀγάπης» τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης Θεοκλήτου γιὰ τὴν Ἱ. Μονή μας. ὥστε προτιμᾶ νὰ χαθοῦν τὰ χρήματα τῶν δέκα χιλιάδων εὐρὼ ποὺ ἔχει παγώσει ―μὲ τὸν ἐρχομὸ τῆς ἠλεκτρονικῆς κάρτας― παρὰ νὰ τὰ πάρει ἡ Μονὴ ποὺ τὰ ἔχει τόσο ἀνάγκη καὶ τὰ ὁποία τῆς ἀνήκουν. 

Πιστεύω ὅτι μὲ αὐτὰ τὰ ὀλίγα ποὺ γράψαμε νὰ καταλάβατε τὴν «ἀγάπη» τῶν Δεσποτάδων πρὸς τοὺς κληρικούς, μοναχούς, μοναχὲς καὶ Ἱερὲς Μονές.

Αγώνας Αγωνιζομένων Ορθοδόξων Χριστιανών

https://tasthyras.wordpress.com/2021/09/24/%e1%bc%80%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%bc-%ce%bc%ce%ac%ce%be%ce%b9%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b2%e1%be%b6%cf%82-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%e1%bd%80%cf%86%ce%b5%ce%b9%ce%bb%cf%8c%ce%bc%ce%b5/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!