Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

Ο "ΠΟΛΕΜΟΣ" ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΣΩΝΟΥΣ. (Δηλαδή τους ...Άγγλους).

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙΣ  2  "Κ Α Υ Τ Ε Σ" ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, ΠΟΥ ΕΝΟΧΛΗΣΑΝ  Α Π Ε Ρ Α Ν Τ Α   ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ(...) ΚΑΙ
ΤΟΝ ΞΕΠΑΣΤΡΕΨΑΝ!


ΑΥΤΗ Η ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ. H Εγκύκλιος αυτή υπογράφηκε απο το Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια τον Ιούνιο του 1828 . Την χαρακτήρισε μυστική εγκύκλιο και περιγράφει τις καταστρεπτικές ενέργειες των Μυστικών Εταιρειών (δηλ. της Μασωνίας). Ορίζει και νομοθετεί οτι κανείς Δημόσιος υπάλληλος δεν μπορεί να είναι μέλος αυτών των εταιρειών,
 αν θέλει να συνεχίσει να είναι υπάλληλος του κράτους.


Τί ἀκριβῶς ἔλεγε στήν μυστική ἐγκύκλιον (υπ.αριθμ.2953) πού ἔστειλε πρός τά ἔμπειστά του πρόσωπα, διαφόρους κρατικούς λειτουργούς, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, σχετικῶς μέ τίς διάφορες στοές («μυστικές ἑταιρίες» τίς ὀνόμαζε), πού τόν ἔβαλαν στό στόχαστρο τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν; Ἄς τήν δοῦμε λοιπόν, μήπως καί κατανοήσουμε κάποια πράγματα : 
Σχετική εικόνα

«Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολίται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καί τούς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ Μυστικαί Ἑταιρεῖαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εἰς τήν Πατρίδα, ἠ τοὐλάχιστον Αἰγίδα ὑπό τήν ὁποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οἱ ἄνθρωποι διά μυστικῶν δεσμῶν δύνανται νά ἀπολαύσωσιν ἐντός τῆς Πατρίδος των καί διά τῆς ξένης ἐπιρροῆς ἀξιώματα, τιμάς καί τό πλέον τύχην, ὅ ἐστί χρήματα.»

Παρασυρμένοι κάτοικοι τῆς ἑλλαδικῆς, πού πίστευαν πώς μέσῳ τῶν μυστικῶν ἑταιριῶν (μασονικῶν στοῶν, δῆλα δή) καί ἀξιώματα θά ἐλάμβανον ἀλλά καί πλούσιοι θά γίνονταν. Δέν ξέρω ἐάν τούς πολύ ἐνδιέφερε ἡ ...σωτηρία τῆς πατρίδος, ὅσον οἱ ὑποσχέσεις περί ἀξιωμάτων και χρήματος. 
Καί σίγουρα ἡ μωροφιλοδοξία ἐκείνων,ἦταν πού λειτούργησε ὡς τόν πλέον βασικό κριτήριο ἐπιλογῆς τους. 
Ἄρα γίνεται λόγος γιά ἄτομα ἐπικίνδυνα ! Καιροσκόπους, ἐγωϊστές, ἀνοήτους, ἀπαιδεύτους, ἄτομα πού γιά τό προσωπικό συμφέρον πατοῦσαν ἐπί πτωμάτων ἀλλά καί ἄτομα μειωμένης διανοίας πού εὐκόλως γίνονταν τά πιόνια τῶν συνωμοτῶν-ἐξουσιαστῶν. 

Ἡ φρᾶσις «συνδεόμενοι μεταξύ των διά μυστικῶν δεσμῶν» πού λέει ὁ Καποδίστριας, ὁ ὁποῖος γνωρίζει πολύ καλῶς τί γίνεται μέσα σ'αὐτές τίς στοές, ἀποδεικνύει τήν ἀνοησία τῶν ἐμπλεκομένων μ'αὐτές. 
Διότι ὅλες αὐτες οἱ μπαροῦφες με τούς διάφορους ὅρκους, τελετουργικά, συμβολισμούς κ.λπ. ἄν μή τί ἄλλο ἀποδεικνύει πόσο εὔκολα οἱ ἀνόητοι ἄνθρωποι πείθονται γιά πράγματα πού εἶναι κυριολεκτικῶς, ἀ-νύ-παρ-κτα καί ἄνευ λογικῆς βάσεως ! 

«θέλετε τούς ἐξηγήσει τούς κινδύνους εἰς τούς ὁποίους ἐκτίθενται πλανώμενοι ἀπό ὀλίγους τινάς ὅλως διόλου εἰς τά τοιαῦτα ἐνασχολουμένους ».


Γιά ποίους κινδύνους ἔκανε λόγον ὁ Κυβερνήτης; Μά γιά ποιούς ἄλλους ἀπό ἐκείνους πού καταδεικνύουν συγκεκριμένα πρόσωπα πού ὡφελοῦνται ἀπό τήν ἐκμετάλευσιν τῶν πολλῶν. Ἐκείνους πού δουλοποιοῦν ἀνθρώπους γιά νά ἀπολαμβάνουν τελικῶς οἱ ἴδιοι τά πάντα καί ἐς ἀεί ! 
Τυχαῖον εἶναι πού σ'ὅλες τίς θέσεις ἐξουσίας βρίσκονται μασόνοι; 
Τυχαῖον εἶναι πού αὐτοί ὑπηρετοῦν ἀπολύτως καί πιθανῶς ἐνσυνειδήτως, τούς ἀφεντάδες τους; Καί νομίζετε καί θεωρεῖτε, κάποιους ἀπό αὐτούς ὡς πολύ ...πατριῶτες ! Καί τούς περιμένετε (χά !), ν'ἀναστηθοῦν ἐκ νεκρῶν γιά νά σᾶς σώσουν...

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Γιατί νομίζετε κυνηγήθηκε ἀπό θεούς καί δαίμονες ὁ Καποδίστριας; 
Ὁ Κυβερνήτης, γνώριζε πολύ καλῶς τίς λειτουργίες τῶν μασώνων-σιώνων, γιατί κακά τά ψέματα εἶχε περάσῃ καί αὐτός ἀπό τά λημέρια τους. 
Ἄλλως τε,ἡ παλαιότερη μασονική στοά στήν Ἑλλάδα ἦταν αὐτή τῆς Κέρκυρας, τῆς ἐνετοκρατουμένης Κέρκυρας (ἔχει σημασία...) πού χρονολογεῖται περί τό 1740 καί ὀνομαζόταν «Beneficenza» (Φιλανθρωπία, ἤ μέ ἄλλα λόγια, ὁ μανδύας πού χρησιμοποιοῦσαν γιά νά ἐγκλωβίζουν τά κορόϊδα) !  

Αὐτό λοιπόν καί ὁ Καποδίστριας ἤθελε νά τούς δείξῃ πώς πίσω ἀπό τέτοιες ...ἀγαθές προθέσεις κρύβονται οἱ μεγαλύτεροι ἐκμεταλευτές, διά τοῦτο ἔλεγε : 

«Ἀπό τήν κατηγορίαν τῶν Ἑταιρειῶν τών μή συμβιβαζομένων μέ τά κατά Νόμους καθεστῶτα δέν ἀποκλείομεν καί τήν πρό αἰώνων γνωριζομένην ὑπό τῶ ὀνόματι τῆς Ἀδελφοποιείας, ἤ Ἀγάπης».

Καλοῦσε ὁ Κυβερνήτης, μέσῳ τοῦ ἐγγράφου αὐτοῦ, ὅλους τούς κρατικούς λειουργούς νά ἐνημερώσουν τήν κυβέρνησίν του, γιά τούς μασόνους καί μέλη διαφόρων στοῶν, ὥστε νά καθαρίσῃ τόν τόπον ἀπό ἐκείνους πού προφανῶς καί ἀποδεδειγμένως εἶχαν τελείως διαφόρους σκοπούς καί στόχους οἱ ὁποῖοι καμμία σχέσιν δέν εἶχαν μέ τό καλόν τῆς Πατρίδος, ἀντιθέτως... 

Φαντάζεστε ποία θά ἦταν ἡ τύχη τῆς Ἑλλάδος ἐάν εἶχε προλάβῃ ὁ Καποδίστριας νά τελειώσῃ ὁριστικῶς καί ἀμετακλήτως μέ τό θέμα τῶν μασόνων καί τῶν στοῶν; 

Δυστυχῶς,συνέβη ἀκριβῶς τό ἀντίθετον καί ἔτσι οἱ μασῶνοι κυριαρχοῦν ἀπό τότε ἕως σήμερα σέ κάθε τομέα τῆς ἐξουσίας ! Ἡ Ἑλλάς βιώνει ἄμεσα τήν κυριαρχία αὐτήν καί τήν κατάντια της τήν νοιώθουμε καί ἐμεῖς στό πετσί μας, σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ ! 

Ὅλοι, ἀπό Βενιζέλους καί Καραμανλῆδες ἕως Μητσοτάκηδες, Παπανδρέηδες, Παπαδόπουλοι καί Παττακοί μαζύ μέ τ'ἀνηψούδια τους Τσίπριδες, εἶναι βουτηγμένοι μέσα στήν μασωνία. 
Πῶς ἀλλιῶς θά ἐλάμβανον, ἄλλως τε, θέσεις ἐξουσίας;

Νομίζετε πώς προσπαθῶ νά ῥίξω τίς εὐθῦνες ὅσων κακῶν συμβαίνουν στήν χώρα μας, ἀποκλειστικῶς στούς συνωμότες καί μασόνους; 
Ὄχι βεβαίως, ὅμως σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό τῶν δεινῶν μας, ἀνήκει σ'αὐτούς. 
Ἑκεῖνο πού μένει ἀνήκει σ'ὅλους τούς κατοίκους τῆς ἑλλαδικῆς πού εἴτε ἔχουν μάτια κλειστά εἴτε ἐκόντες τά κρατοῦν ἐρμητικῶς κλειστά ...

Ἡ συντήρησις μιᾶς νοσηρῆς καταστάσεως καί μάλιστα μέ τέτοια ἀνοχή (!) εἶναι πρός ψυχολογικήν διερεύνησιν. 
Δέν ξέρω ὅμως ἄν ὁ χρόνος εἶναι ἐπαρκής γιά κάτι παρόμοιον ἤ μήπως ξυπνήσουμε ἕνα πολύ κοντινό αὔριο καί δοῦμε πώς ἔχουν χαθῇ τά πάντα ἐκτός ἀπό αὐτούς...

Ἡ Πελασγική

[Πηγή:http://sxolianews.blogspot.gr/2017/09/blog-post_29.html]

------------------------------------------------------------------------------
ΟΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΣ:Αριθ. 2953

Μυστική Εγκύκλιος 
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Πρός το Πανελλήνιον 

Πρός τούς κατά το Αιγαίον Πέλαγος και την Πελοπόννησον Εκτάκτους Επιτρόπους και τους Αρχηγούς των κατά ξηράν και θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει η Κυβέρνησις, ότι Πολίται τινές επιμένουν πιστεύοντες και τους άλλους πείθοντες, ότι αι μυστικαί Εταιρείαι χορηγούσι μέσα σωτήρια εις την Πατρίδα, ή τουλάχιστον Αιγίδα υπό την οποία συνδεόμενοι μεταξύ των άνθρωποι διά μυστικών δεσμών δύνανται να απολαύσωσιν εντός Πατρίδος των και διά της ξένης επιρροής αξιώματα, τιμάς, και το πλέον τύχην, ό εστί χρήματα.
Όσον και αν ελεεινολογή η Κυβέρνησις την απειρίαν των Ελλήνων των από τοιαύτας εισηγήσεις παρασυρομένων δεν ήθελε δώσει τήν προσοχήν της, άν δέν ήτο καταπεπεισμένη πόσον όλέθρια άποτελέσματα δύναται νά φέρη είς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ή περί τούτων γνώμη, τήν όποίαν οί έχθροί τής Ελλάδος ήθελον συστήσει καί τόν Κόσμον, και είς τάς Εύρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.
Αν ή Ελλάς έγκατελείφθη άπό τό 1821 έως τόν Ιούλιον μήνα του τελευταίου έτους, τούτο προήλθε διότι οί εχθροί της τήν παρέσταιναν αδιακόπως πρός τους Βασιλείς, ώς λαόν έπαναστατωθέντα καί άγωνιζόμενον ύπό τήν διεύθυνσιν καί ύπό τούς σκοπούς Μυστικών Εταιρειών, όθεν έπήγασαν αί Kαταστροφαί της 'Ισπανίας και Ιταλίας. 
Εύκολον ήτο αναμφιβόλως να αναιρεθή ή σφαλερά αυτή δόξα. μ'όλον τούτο εχρειάσθησαν ολόκληρα επτά έτη βασάνων και δυστυχιών είς αναίρεσίν της. Μόλις ανηρέθη, καί ενώ ή Ελλάς άρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εύνοίας καί καλοκαγαθίας έκ μέρους τών Συμμαχικών Δυνάμεων, οί έχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ώς υπεξούσιον τών Μυστικών Εταιρειών, καί είς άπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ότι υπό διαφόρους ονόμασιν αί Εταιρείαι αυταί υπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ των εν τοίς πράγμασι και τής πολιτικής τάξεως, και της στρατιωτικής δυνάμεως, ίσως καί αύτού του στόλου.
Τόσον ουσιώδες θεωρεί τούτο η Κυβέρνησις ώστε μή εγκρίνουσα να δείξη διά τινος δημοσίου καί επισήμου πράξεως την ύπαρξιν αυτού του κακού, εκπληροί διά του τύπου της παρούσης εγκυκλίου το χρέος, το οποίον δεν ημπορεί να παραμελήση χωρίς να καθυποβληθή είς βαρυτάτην εύθύνην. Τω όντι τοιούτον δημόσιον έγγραφον μεταξύ τών Πολιτικών, οί οποίοι επιμένουσι να μήν παραχωρώσιν είς τήν Ελλάδα έντιμον μέλλον , ήθελε χρησιμεύσει ώς μέσον του να αποδείξωσιν ότι οί Βασιλείς διά τών ευεργεσιών των υποθάλπουσιν είς την Ελλάδα τόν εχθρόν, τον οποίον και αλλαχού, και εις τας ιδίας των Επικρατείας πολεμώσι.
Η παρατήρησις αυτη, Κύριοι, σας διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί οξυδέρκειαν απαιτείται ή έκπλήρωσις τής ακολούθου παραγγελίας τής Κυβερνήσεως. 
Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνής είς τούς υπαλλήλους σας ή τούς υπό τήν όδηγίαν σας άξιωματικούς, τό περιεχόμενον τής παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σας φανερώσουν αν άνήκουν είς καμμίαν τών Μυστικών Εταιρειών, ή όχι. 
Αν είναι τό πρώτον θέλετε τούς παρατηρήσει, ότι εάν είς τήν παρελθούσαν κατάστασιν τής αναρχίας, καί τής αταξίας ήταν ίσως άναγκαίον είς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ασφάλειαν διά του δεσμού μυστικής τινος Εταιρείας, ο δεσμός ούτος διαλύεται καθ' ήν στιγμήν ο τού νομίμου όρκου καί πρός την Κυβέρνησιν, και πρός τους Νόμους, χορηγεί είς ένα έκαστον και είς όλους, όλας τας απαραιτήτους ασφαλείας.
Από τοιαύτην αρχήν ορμώμενοι ευκόλως, θέλετε αποδείξει το ασυμβίβαστον των δύο όρκων, ήγουν του υπηρετείν το Κράτος, και υπηρετείν μυστικήν Εταιρείαν, της οποίας ο σκοπός είναι ώς επί το πλείστον άγνωστος είς τους Εταίρους.
Αν λοιπόν οι υπάλληλοί σας ή οι υπό την οδηγίαν σας αξιωματικοί ανήκουσιν είς τίνα Εταιρείαν, ανάγκη να παραιτηθώσι, και περί τούτου οφείλεις να μας βεβαιώσης. Εξ εναντίας θέλετε τους εξηγήσει τους κινδύνους είς τους οποίους εκτίθενται πλανώμενοι από ολίγους τινάς όλως διόλου εις τα τοιαύτα ενασχολούμενους. Από την κατηγορίαν των Εταιρειών των μή συμβιβαζομένων με τα κατά Νόμους καθεστώτα δεν αποκλείομεν και την πρό αιώνων γνωριζομένην υπό τω ονόματι της Αδελφοποιείας, ή Αγάπης.
Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ' επανάληψιν να κάμετε χρήσιν της κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον και ωφελιμώτερον τρόπον. 
Προθύμως η Κυβέρνησις θέλει δεχθή τάς ειδοποιήσεις, όσας εν καιρώ και τόπω θέλετε δυνηθή να την χορηγήσετε.


Εν Πόρω τή 8 Ιουνίου 1828 

Ο Κυβερνήτης

Ι. Α. Καποδίστριας

Κατόπιν ακολούθησε η Εγκύκλιος αρ. 4286 (κατωτέρω) όπου γίνεται νόμος του κράτους με τύπο όρκου των Δημοσίων υπαλλήλων στις 26 Αυγούστου 1831, λίγους μήνες πριν την δολοφονία του...


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4286 ΜΕ ΤΥΠΟ ΟΡΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΝ ΝΑΥΠΛΙῼ ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1831

ΕΠΙΣΗΜΑ

ἀριθμ. 4286

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Πρός τούς Γραμματεῖς τῆς Κυβερνήσεως, τὴν Ἐπιτροπὴν τῆς Οἰκονομίας, τὸν Γραμματέα τῆς Γερουσίας, τὸ Λογιστικὸν καὶ Ἐλεγκτικὸν Συμβούλιον, καὶ τοὺς κατὰ τὴν Ἐπικράτειαν Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους, Διοικητὰς καὶ Τοποτηρητάς.

Τὸ ἐνταῦθα συναπτόμενον ἔγγραφον, διαλαμβάνον τὴν σύστασιν μυστικῆς ἐταιρείας, σκοπὸν ἐχούσης τὴν κατάλυσιν τῆς ἐνεστώσης τάξεως τῶν πραγμάτων, συνετέθη ἀπὸ ἔγγραφα τὰ ὁποῖα ἔχει ἤδη ἀνὰ χεῖρας ἡ κυβέρνησις.

Δὲν σᾶς τὸ ἀποστέλλομεν διὰ ἰδικὴν σας πληροφορίαν, ἀλλὰ διὰ νὰ πληροφορηθῇ ἐπίσης τὰ διατρέχοντα καὶ τὸ δημόσιον, καὶ διὰ νὰ δυνηθοῦν οἱ καθ'ὅλους τοὺς κλάδους ὑπάλληλοι τῆς δημοσίου ὑπηρεσίας νὰ προφυλαχθῶσιν ἀπὸ τὰς ἀπάτας,διὰ τῶν ὁποίων οἱ ῥαδιοῦργοι ἐπροσπάθησαν ἤ θέλουν προσπαθήσει νὰ τοὺς κάμουν κοινωνοὺς εἰς τὰ ἀξιοκατάκριτα σχέδιά των.

Ἡ Κυβέρνησις χρεωστεῖ νὰ πληροφορηθῇ ὅτι πᾶς ὑπάλληλος, ὁποιοσδήποτε ἄν εἶναι ὁ βαθμὸς του, ἤ ἡ θέσις του, εἶναι καὶ θέλει μείνει ἐντελῶς ἀλλότριος ἀπὸ τὴν περὶ ἧς ὁ λόγος μυστικὴν ἐταιρίαν, ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλην μυστικὴ ἐταιρίαν, ἥτις ἤθελεν ἀντίκεισθαι εἰς τὰ χρέη, εἰς τὰ ὁποῖα καθυποβάλλεται, ἅμ' ἀφοῦ δέχεται δημόσιον τινὰ ὑπηρεσίαν καὶ ἐπειδὴ ὑπηρετεῖ τὴν πατρίδα κατὰ τὴν προσωρινῶς καθεστῶσαν τάξιν τῶν πραγμάτων, δὲν θέλει ὑπόκεισθαι μήτε ὑπακούει εἰμὴ εἰς τοὺς ὑπάρχοντας νόμους, καὶ εἰς τοὺς κατ' αὐτὴν διωριζομένους ἀρχηγούς.

Ἑπομένως, διὰ νὰ προφυλάξετε τοὺς ὑπαλλήλους σας ἀπὸ τὰς ὀλεθρίους συνεπείας, δι' ἅς ἤθελαν εἶσθαι ὑπεύθυνοι, ἄν ἦσαν μέλη τῆς ῥηθείσης μυστικῆς ἐταιρίας, ἤ ἄλλης τινὸς τῆς αὐτῆς φύσεως, θέλετε τοὺς προβάλλει νὰ ὑπογράψωσι τὸν τύπον τοῦ ὅρκου, τὸν ὁποῖον ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας σᾶς ἀποστέλλει ὁμοῦ μὲ τὴν παροῦσαν.

Ἐννοεῖται δὲ ὅτι ὅσοι τῶν ὑπαλλήλων δὲν θελήσουν νὰ τὸν ὑπογράψουν θέλουν ἀποβληθῆ καὶ περὶ τούτου θέλετε μᾶς ἀναφέρει.

Οἱ τύποι τοῦ ὅρκου, τοὺς ὁποίους θέλετε ὑπογράψει ὑμεῖς πρῶτοι, θέλουν φυλαχθῆ μετὰ τῶν πρωτοτύπων ὑπογραφῶν ὅλων τῶν ὑπαλλήλων σας εἰς τὰ ἀρχεῖα σας, καὶ ἀντίγραφα αὐτῶν ἐπικυρωμένα θέλετε πέμψει εἰς τὴν Γραμματείαν τῆς Ἐπικρατείας.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 22α Αὐγούστου 1831.

Ὁ Κυβερνήτης Ι.Α.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας Ν.ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ

[ΠΗΓΗ:http://www.kapodistrias.info/dimosia-dioikisi/170-egiklios-4286]

Συντακτική ομάδα "ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ"

1 σχόλιο:

  1. "ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΔΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ"!!!!!!!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!