Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

“ΠΥΡΡΕΙΟΣ ΝΙΚΗ” μέ ΜΟΛΙΣ 17%!... Ἔθεσαν εἰς τὸ μέτωπον τοῦ Πρωθυπουργοῦ τὸ κόκκινον σημάδι «tilaka»

(ὁμολογία τῶν Ἰνδουϊστῶν εἰς τὰ εἴδωλα). 

Μετέπειτα ἐδήλωσε:
«Μᾶς συνδέει ὁ πολιτικὸς καὶ πνευματικὸς ἡγέτης τῆς Ἰνδίας Μαχάτμα Γκάντι,
τὰ 150 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ ὁποίου, γιορτάζουμε φέτος» (ΔΕΘ, 07.09.2019).

Καταβαράθρωσις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τῶν βλασφημούντων
τὴν ΠΑΝΑΓΙΑΝ καὶ μειοδοτῶν τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ!

“ΠΥΡΡΕΙΟΣ ΝΙΚΗ”
ΜΕ ΜΟΛΙΣ 17%!

Μὲ φωτογραφικὸν διπλοῦν νόμον, ἀπεκλείσθησαν τουλάχιστον 13 κόμματα,
κυρίως τοῦ Πατριωτικοῦ, Συντηρητικοῦ καὶ Παραδοσιακοῦ χώρου.
Ὁ Στάλιν εἶχε δηλώσει: 

«Δὲν ἔχει σημασία ποῖος ψηφίζει,
ἀλλὰ ποῖος μετρᾶ τὶς ψήφους».

Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Κοσμίδης

Κυριαρχία ἀγυρτῶν

Παραπλάνησις Δήμου: «Δή­μου σφαλέντος͵ πᾶς ἀγύρτης ἄρχεται· Δῆμος δὲ πάντη τῶν καλῶν ἀταξία» (Ἅγ. Γρηγόριος Θεολόγος).

Παράφρασις: Ὁσάκις σφάλλει ὁ λαός, κάθε ἀγύρτης κυβερνᾶ. Στά καλά ἔργα, ὁ Δῆμος βρίσκεται ἐν πλήρει ἀταξία.

Α. ΕΜΒΡΙΘΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Ἀπωλέσθη ὁ θυμός ἀπό τάς Ἐκλογάς;

Διεξήχθησαν οἱ Ἐθνικές ἐκλογές, στίς 21/5/22, μέ ἀπρόσμενες, ἐξελίξεις. Τό σύστημα, παρά τά “βασανιστήρια”, τά ὁποῖα ἐπέβαλε στό λαό, ἐπί τετραετία, μοιάζει νά ἐθριάμβευσε.

Δολοφονία Τεμπῶν, μέ 57 θύματα, ἀφαίρεσις καί διακωμώδησις κάθε ἐλευθερίας, λόγῳ δῆθεν τῆς πανδημίας, Covid 19, ἐξαναγκασμοί, βίαια μπολιάσματα, μέ πειραματικά, ἐκτρωματικά καί γενετικά ἐπικίνδυνα ἐμβόλια, μέ ἀπαίσιο ἐπιστράτευσι τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Διοικήσεως. Ἀναίσχυντος Πυρπόλησις τῆς Εὐβοίας, “Οὐκρανικά” Πολεμικά καί Ἐκκλησιαστικά, παρακολουθήσεις Πολιτικῶν καί Στρατηγῶν, ὅπως καί πολλά ἄλλα σοβαρά καί φαιδρά ἀτοπήματα.

Κατ’ ἀρχάς, ἄς ἀναλύσουμε ἐνδεικτικῶς τά ἐμφανιζόμενα ἐπισήμως ἀποτελέσματα.

Ἀνάλυσις παραδόξων ἀποτελεσμάτων

Ἐγγεγραμμένοι: ψηφοφόροι περίπου 10.000.000 Ἕλληνες.

Ἐψήφισαν: Τά 6.000.000, δηλ. Τό 60%.

Μή ἐκπροσωπούμενοι: Τό 16% δέν ἐκπροσωποῦνται, τά κόμματα κάτω τοῦ 3%. Σύν 3% λευκά, ἄκυρα κ.τ.λ., δηλ. 1.200.000 περίπου ψηφοφόροι.

Ἐκπροσωπούμενοι: Ἄρα στή βουλή μετέχουν ἀντιπροσωπευτικῶς μόνον 4.800.000=48% τοῦ συν­όλου.

Κυριάκος 19%: Ἑπομένως, ὁ Κυρ. Μητσοτάκης λαμβάνει τό 40% ἀπό τό 48% τῶν ἐκπροσωπουμένων. Δηλ., ἔλαβε 40%Χ48%=0,40Χ0,48= 0,19 =19% τῶν ἐγγεγραμένων Ἑλλήνων. Μόνον τό 19%!

Ἀπό αὐτό ὀφείλουμε, κατά προσέγγισι, νά ἀφαιρέσουμε τουλάχιστον τό 2%, τό ὁποῖο ὀφείλεται σέ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ μέ… διαδικασίες, καθώς καί στούς ἀλλοδαπούς πού ἐψήφισαν, οἱ δυσ­τυχισμένοι, κατ’ ἀνάγκην τό ντουβλέτι. Ἄρα 17% τό πολύ.

Μᾶς εἰρωνεύονται ὡς “ψεκασμένους”

Ἡ Ἐξουσία, ἔχοντας στήν πλάτη της, τό φονικό τῶν Τεμπῶν, τούς ἐγκλεισμούς, τά ἀναγκαστικά ἐκτρωματικά ἐμβόλια mRNA, τά “Οὐκρανικά” Ἐκκλησιαστικά καί τά “Οὐκρανικά” πολεμικά! Τίς παρακολουθήσεις.

Πρός τί οἱ θριαμβολογίες; Ἡ ἐπηρμένη ὀφρύς; Οἱ Ναπολεοντισμοί; Ἀλαζονεῖες ἄνευ προηγουμένου.

Πάτησαν τό αὐγό καί ἔφτασαν στόν οὐρανό.

Tόν Κύριο, ἐκτός ἀπό τό ὅτι οἱ Φαρισαῖοι τόν ἀνέβασαν στό Σταυρό, τόν εἰρωνεύονταν μέ περισσό θράσος:

Οὐὰ ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ οἰκοδομῶν ἐν τρισὶν ἡμέραις͵…» (Μᾶρκ. ιε’ 29).

Ἄλλους ἔσωσεν͵ ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι·…» (Μᾶρκ. ιε’ 31).

-«ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ͵ ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν» (Μᾶρκ. ιε’ 32).

Ἰδού, μέ ποιό τρόπο μᾶς εἰρωνεύετο κορυφαῖος παράγων τῆς νῦν Ἐξουσίας:

«… Ὅσοι δέν μᾶς θέλουν εἶναι ψεκασμένοι, ἀντιεμβολιαστές, Ρωσόφιλοι…».

Γελοῖοι καί ἀπάνθρωποι Ἐξουσιασταί

Ἀνάλογες γελοιότητες δέν συνετελέσθησαν, ποτέ ἄλλοτε στόν κόσμο καί στήν Ἑλλάδα:

Κυρ. Μητσοτάκης: -«Προσφέρουμε 150 εὐρώ (freedom pass) στούς νέους, γιά ταξίδια διασκέδασι, προκειμένου νά “βατσινωθοῦν”».

Καί τέτοια σκληρότητα καί ἀπανθρωπιά πρός τούς γέροντες:

Κυρ. Μητσοτάκης: -«Σᾶς ἐπιβάλλουμε πρόστιμο 100 εὐρώ, ἀνατοκιζόμενα, ἐάν τυχόν τολμήσετε νά μή προσέλθετε γιά ἐμβολιασμούς!».

Φασιστικός ἀποκλεισμός 13 Κομμάτων

Ἐπί πλέον, ἐδῶ συνετελέσθη κάτι πρωτοφανές, ἀντισυνταγματικό καί κυρίως προδοτικό καί ἀνήθικο.

Αὐτός πού ἔφτασε νά στηρίζεται στό 17%, ἔπρεπε νά ἐξαφανίση ἀπό τήν πολιτική σκηνή, ὅ,τι ἀκόμη ἀναπνέει καί φτερουγίζει πρός τά Ἰδανικά τῆς Πατρίδος.

Ναί αὐτός ἐβυσσοδόμησε. Μέ φωτογραφικό διπλό νόμο, ἀπεκλείσθησαν 13 κόμματα, κυρίως τοῦ Πατριωτικοῦ, Συντηρητικοῦ καί Παραδοσιακοῦ Χώρου. Ἀνάλογο φαινόμενο δέν ραδιουργεῖται οὐδαμοῦ στή γῆ. Σέ ὅλες τίς ἐλεύθερες χῶρες ὑπάρχουν καί τά ἀντίστοιχα κόμματα.

Τήν οἰκτρότητα αὐτή, συναντᾶμε στίς “Ἔξυπνες Δικτατορίες”, πού ὅμως φέρουν ψευδεπίγραφο “Δημοκρατικό Μανδύα”. Ὅπου ὑφίσταται, μόνον τό κέλυφος τῆς “Δημοκρατίας”, χωρίς τίς οὐσιώδεις ἀρχές, πού τήν διέπουν.

Θά καταγράψουμε, θά ἀποκαλύψουμε ἀντίστοιχα φασιστικά μυστικά περιστατικά, τά ὁποῖα ἐφήρμοσαν στό πρόσφατο παρελθόν καί ἕτεροι προδότες.

«Δέν ἔχει σημασία ποιός ψηφίζει, ἀλλά ποιός μετρᾶ τίς ψήφους» (Ἰωσήφ Στάλιν, Δικτάτωρ Σοβιετίας).

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΚΑΙ ΡΑΔΙΟΥΡΓΙΑΙ

Μή πολιτευθῆς, διά νά μή φυλακισθῆς

Ὄχι πολύ παλαιά, Ἕλλην πρωθυπουργός ἀπέστειλε φίλο του στρατηγό πρός Ἡγετική μορφή τοῦ Ἔθνους. Οἱ ἐντολές ἀπεκάλυπταν ἀδίστακτο καί ἀπάνθρωπο ἐξουσιαστή:

-Ἡ πρότασις καί ἐντολή ἀπό τόν πρωθυπουργό, εἶναι νά κάνουμε μία καλή καί ἔντιμη πολιτική συμφωνία.

-Δέν ἔχω ἀντίρρησι νά μιλήσουμε Ἑλληνικά καί πατριωτικά ἀπάντησε ὁ Ἡγέτης.

-Θά παραμείνης στήν ἰδιωτική πλευρά καί δέν θά πολιτευθῆς. Δέν θά ἀναλάβης δημόσιες πρωτοβουλίες καί κινήσεις. Θά δεσμευθῆς γι’ αὐτό, στό λόγο τῆς τιμῆς σου.

Ἀδύνατον νά δεσμευθῶ ὅτι δέν θά βοηθήσω τό Ἔθνος καί τόν λαό μας, κατά τήν συνείδησί μου.

-Τότε, θά ψηφίσουμε νόμους, διατάγματα καί ψηφίσματα, προχρονολογημένα καί πρωθύστερα καί θά σέ φιμώσουμε. Θά σοῦ ἀφαιρέσουμε κάθε λόγο καί παρουσία.

-Καί… φυσικά θά σέ φυλακίσουμε, χωρίς κανένα ἐνδοιασμό.

-Φυσικά, δέν εἶναι στό χαρακτήρα μου καί στήν ἔνδοξο ἱστορία μου νά ἐκβιάζωμαι καί νά τρέπωμαι σέ φυγή. Δέν εἶμαι δειλός λαγός καί ἄνανδρος. Δέν ἀποδέχομαι παρόμοια αἰσχρή πρότασι, ἑνός ἀνάνδρου πολιτικοῦ. Ἐάν τό κρίνω σκόπιμο, θά διασταυρώσουμε τά ξίφη μας στόν δημόσιο χῶρο. Αὐτά ἀπήντησε ἀταλάντευτα ὁ Ἡγέτης.

Καί τί ἀπέγινε στή συνέχεια; Ὁ φοβιτσιάρης, προβληματικός πολιτικός ἐπέτυχε, πατρονάροντας τήν δικαιοσύνη, νά φυλακίση τόν ἀντίπαλό του!

Ραδιουργίαι μέ Μάγους καί Πρωθυπουργόν

Στό πολιτικό προσκήνιο τῆς Χώρας βρίσκονταν δύο στρατηγοί. Ὁ Ἕνας Πρωθυπουργός.

Ὡστόσο ἡ “Συμμαχική” Χώρα προέκρινε τόν ἄλλον γι’ αὐτή τήν θέσι. Καί ἀνέλαβε δρᾶσι καταχθόνια, ὁ ἐδῶ ἀδίστακτος πρεσβευτής της.

Ὁ στρατηγός πρωθυπουργός ἐνεφάνιζε κάποιες ἰδιότυπες μεταφυσικές θέσεις. Κατέφευγε στούς μάγους, στά μέντιουμ καί στούς πνευματιστές, προκειμένου νά ἀκούση τίς σχετικές δαιμονικές εἰσηγήσεις. Γιά παράδειγμα, προσκαλοῦσε τό πνεῦμα παλαιοῦ πρωθυπουργοῦ, ὥστε νά τοῦ εἰσηγηθῆ τί εἶναι καλύτερο νά πράξη στήν ἐξωτερική πολιτική.

Τήν ἰδιορρυθμία τοῦ ἀνθρώπου ἐπληροφορήθη ὁ ὑποχθόνιος πρέσβυς.

Ἐξαγόρασε τούς ἀποκρυφιστές, στούς ὁποίους κατέφευγε ὁ πρωθυπουργός. Αὐτοί τοῦ προέτειναν, νά προκηρύξη ἐκλογές, διότι τάχα τά πνεύματα διατείνονται ἀπόλυτα, ὅτι θά θριαμβεύση.

Ὁ ἕτερος στρατηγός, στήν βουλή προέταξε τήν πρότασί του:

-Κύριε πρωθυπουργέ. Στρατηγέ μου. Ἐμεῖς μέ τήν στρατιωτική μας τιμή πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε τό πολιτικό τοπεῖο. Νά προχωρήσουμε σέ ἐκλογές. Μέ πλειοψηφικό σύστημα. Καί θά κυβερνήσης ἄνετα, εἴτε ἐσύ, εἴτε ἐγώ.

Ὁ πρωθυπουργός, πιστεύοντας τίς εἰσηγήσεις τῶν πνευμάτων, ἀγνοῶντας ὅτι προήρχοντο ἀπό τήν πληρωμή τοῦ ξένου παράγοντα, ἔπεσε στήν παγίδα. Προχώρησε σέ ἐκλογές μέ τό ἀπόλυτο πλειοψηφικό σύστημα, στό ὁποῖο, ὅποιος κερδίση τά παίρνη ὅλα καί ὁ ἕτερος τά χάνει ὅλα.

Συνεντρίβη καί μέσα σέ ἕνα χρόνο ἀπεχώρησε ἀπό τήν ζωή.

Βατράχια στό γραφεῖο Κυρ. Μητσοτάκη: Σημεωτέον ὅτι, ὁ νῦν πρωθυπουργός, δυστυχῶς κοσμεῖ τό γραφεῖο του, ὄχι μέ θρησκευτικά ἤ ἐθνικά σύμβολα, ἀλλά μέ βατράχια (Φένγκ Σούϊ) τῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν. Προφανῶς ἀπαράδεκτα καί ἀποκρουστικά.

Ἐάν ὁμιλήσης, ὁδηγεῖσαι εἰς Φυλακήν

Φίλος, ἐπίεζε κάποιον ἡσυχάζοντα ἐξέχοντα πολιτικό Ἡγέτη, νά μιλήση γιά κάποιες Ἐθνικές προδοσίες τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἀπό πολιτικά πρόσωπα.

Προηγουμένως, ὁ Ἡγέτης εἶχε συναντηθῆ μυστικά μέ πρωθυπουργό, καί συνεζήτησαν τά πράγματα. Ἐκεῖνος τόν παρεκάλεσε, τόν ἐπίεσε, ὥστε νά μή μιλήση, ἀλλά νά σιωπήση. Σέ ἀντίθετο περίπτωσι θά τόν κτυπήση. Τόν ἀπείλησε καί τόν ἐξεβίασε.

Κάποτε ἐπιτέλους ὁ Ἡγέτης ἐδέχθη νά ὁμιλήση. Ὁ Φίλος, προσεκάλεσε ἐκλεκτό δημοσιογράφο νά τόν συναντήση τόν Ἡγέτη καί αὐτός νά προβῆ στίς δέουσες ἀποκαλύψεις.

Ὁ φορεύς τῆς ἐνημερώσεως μετέβη στόν τόπο τῶν διακοπῶν τοῦ Ἡγέτου. Ἐπί δύο ὧρες ἀνέμενε, γιά τήν συνάντησι. Ὁ Ἡγέτης στό δωμάτιό του, δεχόταν διαρκῶς ἐπισκέψεις, παράξενες, πρωτόγνωρες. Στό τέλος, ἐφιμώθη καί δέν προέβη στήν ὑποσχεθεῖσα συν­έντευξιἀποκάλυψι.

Οἱ “Φιλανθρωπικές Ὑπηρεσίες”, πού παρακολουθοῦσαν τηλέφωνα καί ἐπικοινωνίες, πῆραν εἴδησι γιά τό θέμα. Ἀπέστειλαν λοιπόν τηλεσίγραφα ἀπειλῆς στόν ἄνθρωπο. Καί ἐκεῖνος ἠναγκάσθη, μέ πολύ πόνο καί θλίψι, νά σιωπήση.

Ὁ δημοσιογράφος ἀνεχώρησε, ἀπογοητευμένος. Δέν εἶδε οὔτε κἄν τό πρόσωπο τοῦ Ἡγέτου. Συνειδητοποίησε, μέ θυμό, τί δαιμονικό εἶχε συντελεσθῆ ἀπό Κρατικές Ὑπηρεσίες τοῦ Ἔθνους.

Παρακολουθήσεις Πολιτικῶν, Στρατηγῶν: Σημει­ωτέον, πώς ὁ νῦν πρωθυπουργός, πού ὀνειροβατεῖ καί φαντασιώνεται, πώς, “ἐξελέγη” θριαμβευτικά, μόλις πρό ὀλίγου καιροῦ παρακολουθοῦσε τούς μισούς πολιτικούς καί τό σύνολο τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων. «Κατά μάνα καί πατέρα, κατά γυιό καί θυγατέρα», ἀποφαίνεται ὁ θυμόσοφος λαό μας.

Γ. ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΜΑΣ

Πατερική ἀναδρομή

Οἱ Χριστιανοί παρεκάλεσαν τόν Ἅγ. Θεόδωρο τόν Συκεώτη (… -613 μ.Χ), νά προσευχηθῆ, ὥστε ὁ Θεός νά τούς ἀποστείλη καλούς ἄρχοντες.

Καί ὁ Θεός τοῦ ἀπήντησε:

-«Σᾶς ἔστειλα αὐτούς, καθότι, δέν εἶχα χειροτέρους νά σᾶς προσφέρω».

Μέ ἄνοιαν,
ὑποκλινόμεθα εἰς Δυνάστας;

Μερικοί ἐξουσιασταί, κρίνονται ἔμποροι ὄχι πολιτικοί. Ἤ καλύτερα λαθρέμποροι ἰδεολογημάτων καί λαθρεπιβάτες τῆς Ἱστορίας.

Στίς ἐκλογές, γενικῶς, κατά τήν ἐποχή μας, ἐξαρτᾶ­ται ποιός θά ἐπικρατήση. Τό μεγάλο “κουτί”, ἤ τό μικρό;

Μεγάλο κουτί, ἡ τηλοψία, πού προβάλλει τίς ἀπόψεις τοῦ κοσμικοῦ συστήματος καί τῆς ἐξουσίας.

Μικρό κουτί, τό “tuner”, ἡ συσκευή, μέ τήν ὁποία συνδεόμεθα στό διαδίκτυο, τό ὁποῖο συνήθως διακινεῖ ποικίλες ἀπόψεις.

Τόν κύριο λόγο ὅμως κατέχει τό “Σφαιρικό” κουτί. Δηλαδή τό κεφάλι, τό μυαλό. Αὐτό θά ἀποφασίση μέ ἀγαθή, εἴτε μέ κακή, εἴτε μέ ἀφελῆ προαίρεσι. Χάσαμε τό μυαλό μας; Βραχυκυκλώθη ἡ διάνοιά μας; Λησμονήσαμε τήν Ἱστορία τοῦ Γένους; Πάθαμε Ἑλληνοχριστιανική ἄνοια; Ἐλπίζουμε κατά Θεόν πώς ὄχι. Τό μυαλό μας βρίσκεται στή θέσι του. Τό παλαιό αἴνιγμα εἰρωνεύεται τούς ἀφελεῖς καί ἀνοήτους:

«Ἔχω ἕνα “κουτί” (κεφάλι), // πού ἔχει μέσα κάτι τί (μυαλό). // Ἄν μοῦ φύγη τό κάτι τι, // τί τό θέλω τό “κουτί”;» (Λαϊκή σοφία).

Οἱ “Μοῦτσοι” εἰς τό “Τιμόνι”

Κάποιος, ἀπ’ ἔξω κινεῖ τά νήματα καί μερικοί ἀνόητοι πηδᾶνε.

Λυπᾶμαι γι’ αὐτόν πού δέν ἔχει κάτι πού τοῦ ἀξίζει, ἀλλά περισσότερο λυπᾶμαι γι’ αὐτόν πού ἔχει κάτι, πού δέν τοῦ ἀξίζει.

«Ὁ ἐχθρός πού ἀπειλεῖ τά μεγάλα ἀξιώματα εἶναι τό γελοῖο.

Ὅσο ἡ δυσαναλογία μεταξύ φορέως καί ἀξιώματος εἶναι ἐμφανέστερα, τόσο ὁ ἐχθρός καθίσταται ἀπειλητικότερος» (Ἀρχαῖοι Φιλόσοφοι).

«Ἔτσι μᾶς ἐκατάντησαν οἱ βουρλισμένοι χρόνοι,

οἱ καπετάνιοι στό κουπί κι’ οἱ ναῦτες στό τιμόνι». Ἐνίοτε τό τιμόνι κατέλαβον, οἱ εἰσβολεῖς, οἱ καταληψίες καί οἱ ἀνάλγητοι ἄπιστοι.

Στήν Ἰνδία κυβερνοῦν ἐπί δεκαετίες, τρεῖς οἰκογένειες: Μποῦτο, Γκάντι καί Νεχροῦ.

Μήπως ἀνάλογες ἀθλιότητες ἐπισυμβαίνουν καί εἰς τήν Ἑλλάδα; «Στό “Χαρτοβασίλειο” καί ὄχι στό “Βασίλειο”», ὅπως προεφήτευε εὔστοχα, ὁ Μέγας Ἐθναπόστολος Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός;

Χαιρετισμός Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου

Βασιλικοί ἄπιστοι: «Χαίρετε͵ ὦ βασιλεῖς͵ καὶ βασίλεια͵ ὅσον τε περὶ τὸν βασιλέα θεραπευτικὸν καὶ οἰκίδιον· εἰ μὲν καὶ βασιλεῖ πιστὸν͵ οὐκ οἶδα· Θεῷ δὲ τὸ πλεῖον ἄπιστονΚροτήσατε χεῖρας͵ ὀξὺ βοήσατε͵ ἄρατε εἰς ὕψος τὸν ῥήτορα ὑμῶν. 

Σεσίγηκεν ὑμῖν ἡ πονηρὰ γλῶσσα καὶ λάλος· οὐ μὴ σιγήσεται παν­τάπασιν· μαχήσεται γὰρ διὰ χειρὸς καὶ μέλανος· τὸ δ΄ οὖν παρὸν σεσιγήκαμεν» (Ἅγ. Γρ. Θεολόγος).

Παράφρασις: Χαίρετε βασιλιάδες καί βασιλικά παλάτια καί ὅτι ὑπηρετικόν καί οἰκεῖον τοῦ βασιλέως. Ἐάν μέν στόν βασιλιά εἶναι πιστοί, τό ἀγνοῶ. Στό Θεό ὅμως οἱ περισσότεροι εἶναι ἄπιστοι. Χτυπῆ­στε τά χέρια χαρούμενα, φωνάξτε δυνατά. Σηκῶστε σέ ὕψος τόν ρήτορά σας. 


Ἐσιώπησε γιά σᾶς ἡ γλῶσσα ἡ πονηρή καί ὁμιλητική. Ἀλλά δέν πρόκειται νά σιωπήση παντελῶς


Καθόσον θά μάχεται, μέ τό χέρι καί τό μελάνι


Τώρα ὅμως ἐσιώπησε.


https://orthodoxostypos.gr/90885-2/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!