Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Γιατί οἱ νομοθέτες δέν ἀσχολοῦνται ποτέ μέ τήν πορνεία καί τήν πορνογραφία;Έχε­τε προ­σέ­ξει ότι ΚΑΝΕΝΑ φεμι­νι­στι­κό κίνη­μα, από αυτά που προ­ω­θούν τα ΜΜΕ …δεν ασχο­λεί­ται ενερ­γά με την πορ­νεία και την πορ­νο­γρα­φία; Έχε­τε προ­σέ­ξει ότι οι κου­κου­λο­φό­ροι φρου­ροί της «Δημο­κρα­τί­ας» δεν έχουν ποτέ επι­τε­θεί σε σπί­τια που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται γυναί­κες ή σε εται­ρί­ες προ­νο­γρα­φί­ας; Έχε­τε προ­σέ­ξει ότι κανείς δεν ζητά­ει αυστη­ρο­ποί­η­ση των νόμων για την εμπο­ρία ανθρώ­πων, την σεξουα­λι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση κλπ;

Αυτοί που αγω­νί­ζο­νται νύχτα μέρα …για το δικαί­ω­μα ανα­δο­χής παι­διού από ομό­φυ­λο ζευ­γά­ρι …περί­πτω­ση μία στο εκα­τομ­μύ­ριο …δεν δίνουν μία για τις χιλιά­δες γυναί­κες που ζουν σαν σκλά­βες για να εξυ­πη­ρε­τούν τους περί­ερ­γους αυτής της κοι­νω­νί­ας.
Ο λόγος είναι ότι οι καλύ­τε­ροι πελά­τες αυτών των κυκλω­μά­των είναι οι ίδιοι νομο­θέ­τες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!