Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

Ἐπιστολές πρός τόν π. Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη+

 


Οἱ παρακάτω ἐπιστολές ἀποτελοῦν ἀπάντηση σέ ἐρωτήσεις γνωστοῦ λογίου στό κοινό, - πού θέλει νά διατηρήσει τήν ἀνωνυμία του -  πρός τόν π. Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη, πολλά χρόνια πρίν, ὅταν ὁ νῦν λόγιος ἦταν ἀκόμη στρατιώτης, καί ὁ γέροντας δέν εἶχε ἀκόμη ἐπισήμως ἀνακηρυχθεῖ σέ ἅγιο, ἀλλά ἦταν στίς συνειδήσεις τῶν πιστῶν. 


Πέρα ἀπό τήν ἁπλότητα τοῦ ὕφους, διακρίνει κανείς τήν εὐστοχία, τό ξεκάθαρο, τήν εὐθύτητα, τή ¨ζεστασιά¨,  τό λίγο καί μεστό. 

Ὡς πρός τό περιεχόμενο ἐπικεντρώνονται στό τί εἶναι Βουδδισμός καί γιόγκα, στό ἀναμάρτητο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί στόν τρόπο ἀντιμετωπίσεως τῶν παθῶν μας. ... 

Epistolo02

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο1

Ἅγιον Ὄρος τῇ 30 Ἰανουαρίου 1980

Ἐν Χριστῷ

Ἀγαπητό μου παιδί - παιδί μου Φώτη. Εὔχομαι Η ΠΑΝΑΓΙΑ μας πάντοτε νὰ σὲ σκεπάζῃ.

Πῆρα τὸ γράμμα σου πρὸ ἡμερῶν, ἀλλὰ δὲν μποροῦσα άμέσως νὰ σοῦ γράψω. Ἂν καὶ σήμερα ποὺ σοῦ γράφω, βιάζω πολὺ τὸν ἑαυτό μου. Δὲν εἶμαι στήν ὑγείαν μου. Σοῦ γράφω πολὺ συνοπτικά.

Ὁ στρατιώτης αὐτὸς ποὺ κάνει - ἢ μᾶλλον ἀσπάσθηκε τὴν Θρησκείαν τῶν Ἰνδιῶν – γιόγκα - εἶναι ἀρνησίχριστος, χριστιανὸς δὲν εἶναι. Καὶ ἀλλοίμονόν του, ἐὰν πεθάνῃ τοιοῦτος. 

Ὁ βουδισμὸς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ μίαν ἀνθρώπινη πλαστὴ θρησκεία – ἕνα κράμα Χριστιανικῆς – Μωαμεθανῆς καὶ Ἑβραϊκῆς θρησκείας. 

Διάβασε τὶς ἐπιστολές τοῦ Ἀπ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Δ ́ 1-20 καὶ ἐκεῖ θὰ λυθῇ ἡ ἀπορία σου.

Ἀπέφευγέ τον ὅσο μπορεῖς. Θὰ σοῦ γράψω καὶ ἕνα δικό μου.

Πρὸ ἐτῶν ἦλθε στὸ σπίτι μου, ἐδῶ στὰ Κατουνάκια κάποιο παιδί, καὶ ζητοῦσε νὰ τοῦ πῶ πνευματικά.

-Πῶς ὀνομάζεσαι;
-Ἰωάννης.
-Πόσων ἐτῶν εἶσαι;
-25.
-Μεταλαμβάνεις;
-Ὄχι.
-Ἐξομολογεῖσαι;
-Ὄχι.
-Τότε, Γιαννάκη, τί Χριστιανὸς εἶσαι;

Ἄρχισε κατόπιν νὰ ἀνεβάζῃ ψηλὰ στόν Οὐρανόν τόν Βούδα καὶ νὰ κατεβάζῃ στὴ Γῆ τὸν Χριστόν, μὲ πολλὰ λόγια. 

Ἐπειδὴ ὅμως μᾶς χώριζε ἕνα παιδάκι μικρό, εἶπα στὸν μικρὸν νὰ φύγῃ καὶ κατὰ συνέχειαν πλησίασα τόν Βουδιστήν.

Τί νὰ σοῦ πῶ παιδί μου Φώτη; Μύριζε φοβερά. Βρωμοῦσε σὰν ψόφιο φείδι. Σὰν ψόφιο σκυλί. 

Καὶ μοῦ ἦλθε τάση γιὰ ἐμμετό. Ἀμέσως ὅμως , ἔφυγα ἀπὸ κοντά του, ἀπομακρύνθηκα καὶ τόν εἶπα. Ὥστε Γιαννάκη αὐτό σοῦ παρέδωσε ὁ Βούδας; 

Νὰ μὴ μποροῦμε νὰ σὲ πλησιάσουμε; Βρωμᾶς ὁλόκληρος παιδί μου. 

Γιατί ἄφησες τὴν Ὀρθόδοξη θρησκεία τῶν Χριστιανῶν; 

Τὴν ὀλόφωτην τὴν εὐωδιάζουσαν καὶ πῆγες μέ σκότος - τὴν βρωμερὰν θρησκειῶν τῶν Βουδιστῶν;

Φῦγε γρήγορα ἀπὸ δῶ, γιατί μοῦ βρώμισες ὅλο τὸ σπίτι μου. Φώτη, τυχῶ στήν συνοδείαν μου καὶ δύο θεολόγους, καὶ ὁ ἕνας ἀπὸ αὐτούς μοῦ εἶπε: Κάποιος πῆγε
στὸ γιόγκι νὰ μαθητευθῇ κι ́αὐτοί τὸν εἶπαν: 

Γιατί ἔφυγες ἀπὸ τὸ φῶς καὶ ἦλθες στό σκότος; Οἱ ὀρθόδοξοι εἶναι τό φῶς τοῦ κόσμου, ἐνῷ ἡμεῖς οἱ γιόγκα, ἤμεθα τὸ σκότος τοῦ κόσμου. Λίγα γιὰ σένα. Τὸ σιγάρο δὲν μπορεῖς νὰ κόψῃς; Προσευχὴ στὴν ΠΑΝΑΓΙΑ μας.

Καλὴ ἐπιτυχία.

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη,
παπα - Ἐφραίμ

………………………………………………………………………………………………………………………..

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Νο2

Ἅγιον Ὄρος τῇ 20 Ἰουλίου 1979

Ἐν Χριστῷ

Ἀγαπητό μου παιδί, παιδί μου Φώτη

Εὔχομαι πατρικὰ ὅπως Η ΠΑΝΑΓΙΑ ςὲ κρατάει πάντοτε στήν ἀγκαλιά Της. 

Πῆρα καὶ τὸ δεύτερό σου γράμμα, καίτοι δὲν εὐκαιρῶ καί ἀδιαθετῶ, ἐν τούτοις σοῦ γράφω δύο λέξεις, ἀπαντώντας στὶς ἐρωτήσεις σου. 

Σοῦ ἔγραψα καὶ στὸ πρῶτο μου γράμμα, σοῦ γράφω καὶ τώρα ἐπαναλαμβάνοντας τὰ ἰδία. Μὴ ἐξωτερικεύεις τὴν εὐλάβειάν Σου τὴν ΠΑΝΑΓΙΑΝ μας.

Δηλαδή ὅταν οἱ ἄλλοι βλασφημοῦν ἐσὺ μὴ διαμαρτύρεσαι, μή ταράσεσαι, μὴ δίδεις προσοχήν. Εἰ δ ́ἄλλως θὰ δίδεις ἐσύ αἰτίαν – αφορμὴν ἵνα οἱ ἄλλοι βλασφημοῦν περισσότερον.


Η ΠΑΝΑΓΙΑ μας ποτέ - ποτέ δὲν ἁμάρτησε ἔστω καὶ διά λογισμῶν. Αὐτοὶ ποὺ λέμε ὅτι ἁμάρτησε δὲν θὰ ἔχουν τὴν βοήθειάν Της ἐν καιρῷ θλίψεως διότι τὴν ἐλύπησαν. 

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, τὴν παραδέχεται ὑπὲρ ἄμωμον καὶ καθαρωτέραν λαμπηδόνων ἡλιακῶν.

Λέγε τὴν εὐχούλα ἵνα σέ σκεπάςῃ ἀπὸ πολλοὺς πειρασμούς. Ἰησοῦ ὀνόματι - μάστιζε πολεμίους λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος. 

Αὐτὸς ὁ πνευματικὸς ποὺ σοῦ ἐμπόδισε νὰ λὲς τὴν εὐχήν δὲν ξέρει τὶ τοῦ γίνεται. 

Κάμε ὑπομονὴν καὶ θά περάςῃ καὶ ἡ θητεία σου καὶ τότε θὰ βρῇς τὸν σωστόν δρόμον.

Προσεύχου θερμὰ καὶ συχνά· πρόσεχε τὸν ἑαυτόν σου· βίασου στὴν σιωπήν.

Μὲ πολλὲς πατρικὲς εὐχές
Παπα- Ἐφραίμ Κατουνακιώτης
Ἁγίου Ὄρους

orthros.eu

https://aktines.blogspot.com/2024/04/blog-post_110.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!