Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ) Μυστηριώδες αντικείμενο με ανθρωποειδή χαρακτηριστικά φαίνεται να κατεβαίνει στον ουρανό πάνω από το πάρκο Sequoia της Καλιφόρνια...


Ο χρήστης του Twitter (X) μοιράζεται αυτό που φαίνεται να είναι ένα άγνωστο αντικείμενο με ανθρωποειδή χαρακτηριστικά που καταγράφηκε σε βίντεο να κατεβαίνει αργά πάνω από τον ουρανό του Sequoia Park της Καλιφόρνια.

Β ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 2

Β Θεσ. 2,1 Ἐρωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ὑπὲρ τῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡμῶν ἐπισυναγωγῆς ἐπ᾿ αὐτόν,

Β Θεσ. 2,1 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, ως προς την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της συγκεντρώσεως ημών πλησίον του,

Β Θεσ. 2,2 εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ νοὸς μήτε θροεῖσθαι μήτε διὰ πνεύματος μήτε διὰ λόγου μήτε δι᾿ ἐπιστολῆς ὡς δι᾿ ἡμῶν, ὡς ὅτι ἐνέστηκεν ἡ ἡμέρα τοῦ Χριστοῦ.

Β Θεσ. 2,2 να μη συναρπασθήτε ταχέως και σαλευθήτε από την λογικήν και αντικειμενικήν σκέψιν του νου σας ούτε να ταράσσεσθε και ανησυχήτε ούτε από προφητικόν τάχα χάρισμα του πνεύματος, ούτε από λόγον ούτε από επιστολήν, δια τα οποία θα προσπαθήσουν να σας πείσουν, ότι τάχα προέρχονται από ημάς και δια των οποίων σας ειδοποιούμεν τάχα ημείς, ότι έχει φθάσει η ημέρα του Χριστού.

Β Θεσ. 2,3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,

Β Θεσ. 2,3 Λαβετε τα μέτρα σας να μη σας εξαπατήση κανείς κατά κανένα τρόπον· διότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου δεν θα έλθη, εάν προηγουμένως δεν έλθη η αποσκίρτησις πολλών από την πίστιν, συνέπεια της σκληρύνσεώς των εξ αιτίας των αμαρτιών των και δεν φανερωθή ο άνθρωπος, ο κατ' εξοχήν αμαρτωλός και υποκινητής προς κάθε αμαρτίαν, ο υιός της απωλείας,

Β Θεσ. 2,4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός.

Β Θεσ. 2,4 ο εχθρός και αντίπαλος του Θεού και της αληθείας και ο οποίος θα εξιψώνη τον ευατόν του και θα τον θέτη παραπάνω από κάθε άλλον, που ονομάζεται Θεός η από κάθε άλλον που θα απολαμβάνη σεβασμόν και λατρείαν εκ μέρους των ανθρώπων. Τόσον δε πολύ θα αλαζονευθή αυτός, ώστε θα καθίση ως Θεός στον ναόν του Θεού και θα προσπαθή με πονηρά και δόλια τεχνάσματα να αποδείξη τον ευατόν του, ότι είναι Θεός.


Ματθ. 24,4        καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.

Ματθ. 24,4              Και απεκρίθη ο Ιησούς και τους είπε· “προσέχετε μήπως τυχόν σας πλανήση κανείς.

Ματθ. 24,5        πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι.

Ματθ. 24,5               Διότι πολλοί θα έρθουν με το ιδικόν μου όνομα και θα λέγουν· εγώ είμαι ο Χριστός και θα παρασύρουν πολλούς στον δρόμον της πλάνης.

Ματθ. 24,6        μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος.

Ματθ. 24,6              Θα ακούσετε δε πολέμους και φήμες περί πολέμων, που γίνονται μακράν. Προσέχετε, μη ταράσσεσθε, νομίζοντες ότι αυτά είναι σημεία του τέλους. Διότι πρέπει όλα να πραγματοποιηθούν, αλλά ακόμα δεν θα έλθη το τέλος.

Ματθ. 24,7        ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους·

Ματθ. 24,7               Διότι θα ξεσηκωθή το ένα έθνος ενάντιον του άλλου έθνους, και το ένα βασίλειον εναντίον του άλλου βασιλείου και θα συμβούν στερήσεις και πείνες και επιδημικές αρρώστιες και σεισμοί εις διαφόρους τόπους.

Ματθ. 24,8        πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.

Ματθ. 24,8              Ολα όμως αυτά θα είναι αρχή των ταλαιπωριών και πόνων.

Ματθ. 24,9        τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου.

Ματθ. 24,9              Τοτε θα σας παραδώσουν εις θλίψεις και βασανηστήρια και θα σας φονεύσουν, και θα είσθε οι μισούμενοι από όλα τα έθνη, διότι θα πιστεύετε και θα κηρύτετε το όνομά μου.

Ματθ. 24,10       καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.

Ματθ. 24,10             Και τότε θα κλονισθούν πολλοί εις την πίστιν και θα παραδώσουν στους διώκτας ο ένας τον άλλον και θα μισηθούν μεταξύ των.

Ματθ. 24,11       καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς,

Ματθ. 24,11             Και πολλοί ψευδοπροφήται θα ξεπροβάλλουν και θα παρασύρουν εις την πλάνην πολλούς.

ΠΗΓΗ: X (twitter.com)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΓΩ ΖΑΡΑΦΟΠΟΥΛΑ

7 σχόλια:

 1. Λοιπόν παιδιά, αφού ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ο υ μ ε θερμά τήν άξια συνεργάτιδά μας Μαριγώ Ζαραφοπούλα γιά τήν ιδιαιτέρως εύστοχη επιλογή της στήν ανάρτηση αυτή, νά φ ω ν ά ξ ο υ μ ε πρός κάθε κατεύθυνση ότι πρόκειται "πεντακάθαρα" γιά εφαρμογή - από τίς πρώτες μάλλον - του καταχθονίου προγράμματος 'Project Blue Beam' της NASA!
  Ήτοι προβολή στόν ουρανό μέσω καταλλήλως εξοπλισμένων μέ ειδικούς φακούς δορυφόρων, που θά "εμφανίζουν" όσο πιό απίθανα καί απίστευτα "σχέδια" καί " σχήματα" στόν Ουρανό ώστε νά ....αποτρελλαθούμε όλοι οι άνθρωποι, στοχεύοντας νά προχωρήσουν στό επόμενο στάδιο που σχεδιάζουν!
  Μέ δύο λόγια : π α ρ α μ υ θ ά κ ι α γιά πολύ - πολύ ....χαζούλικα παιδάκια, που δέν μελετούν καί δέν διαβάζουν όπως αυτά που επισημαίνονται ανωτέρω στήν ανάρτηση, από τό Ευαγγέλιον κατά Ματθαίου !
  Είπαμε, λαλήσαμε καί αμαρτίαν ΟΥΚ έχομεν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μήν "μασάει" κανένας παιδιά δέν υπάρχουν ούτε υπήρξαν ποτέ "μυστηριώδη αντικείμενα" στόν ουρανό, όλα αυτά είναι άτιμα καί διαβολικά τεχνάσματα καί όπως τονίζεται στό ανωτέρω σχόλιο, προϊόντα ειδικών "φακών" ακόμα πιό ειδικών δορυφόρων!
  Ξεχάστε τά αστειάκια δηλαδή τά παραμυθάκια της Χαλιμάς γιά "μυστηριώδη" εντελώς!
  Όλα "ετοιμάζονται" καί "φτιάχνονται" έτσι που νά μας πλανήσουν καί ....στείλουν στά τρελλάδικα μία ώρα αρχύτερα!
  Μακρυά καί ο Θεός μεθ' ημών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΑΚΑΤΗΧΗΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟΙ, ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΟΙ, ΘΑ ΠΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΑΚΑ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ.....
  ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ.
  ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΑ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ.
  ΟΤΙ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΡΠΑΞΟΥΝ.
  'ΒΟΥΡ' ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ....
  ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΕΛΟΙΕΣ "ΟΥΡΑΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ" ΟΣΟ ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ....
  ΚΡΙΜΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΣ γιά λίγο18 Απριλίου 2024 στις 12:12 μ.μ.

  Όσοι από εμάς παρακολουθούσαμε προσεκτικά καί σταθερά τίς τηλεοπτικές εκπομπές του καναλιού της 'ΟδύσσειαςΤV' που πρό λίγων ημερών άρχισαν πάλι νά επαναπροβάλλονται από τήν αρχή, από τήν 1η εκπομπή, ξέρουμε πολύ καλά τό άτιμο αυτό "παιχνίδι" του .....""ανεξηγήτων"" ουρανίων "φαινομένων" που μεθόδευσαν από πολλών ετών καί όσο περνάει ο καιρός θά "παίζεται" συχνότερα!
  Νά μήν κοιτούμε λοιπόν "επάνω" μέ αφέλεια αλλά μέ πολύ κ α χ υ π ο ψ ί α πάντα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλά, να είστε σίγουροι ότι από απόψε κιόλας πολλές εγχώριες τηλε-χωματερές θα αρχίσουν να το προβάλλουν ως μέρος του προγράμματος αποβλάκωσης του ήδη λοβοτομημένου τηλεπόπολου.

  Κι επίσης να είστε σίγουροι ότι πολλοί θα χάψουν το μύθι-μύθι πσραμύθι γιατί το τραβάει ο οργανισμός τους.
  Εδώ είστε κι εδώ είμαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τα ολογράμματα που έχουν εφεύρει μπορούν να κάνουν πολλά!! Μάλλον αυτές τις τεχνολογίες θα χρησιμοποιήσει και ο αντίχριστος για τα ψευτοθαυματα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΗΘΕΝ, ΘΑ ''ΕΜΦΑΝΙΣΟΥΝ'' ΤΑ ΔΙΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ. ΟΜΩΣ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΑ ΟΥΦΟ ΤΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ! ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΑΤΕ ΜΕ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟΙ ΚΤΥΠΑΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΑΣ. ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Ἐνημερώνουμε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶστες μας, ὅτι σχόλια, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν προσβλητικοὺς χαρακτηρισμούς, διαφημίζουν κόμματα ἢ εἶναι γραμμένα μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες (γκρήκλις), θὰ διαγράφωνται ἄνευ προειδοποιήσεως!